ING1505 Kjemi

Emnekode: 
ING1505
Kursnavn på engelsk: 
Chemistry
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet skal gi studenten en grunnleggende innføring i kjemi, og gjennom dette legge grunnen for forståelse av kjemiens relevans i cyberingeniørens fagfelt. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer
• Det periodiske system og elementers egenskaper
• Oppbygning av kjemiske forbindelser
• Mengdeberegninger og likevektsbegrepet
• Reduksjons- og oksidasjonsreaksjoner
• Navnsetting
• Gasser
• Løsninger
• Enkel organisk kjemi
• Kjemisk likevekt
• Syrer og baser
• Elektrokjemi

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• beskrive grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet
• vise forståelse av grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper
• beskrive navnsetting av organiske og uorganiske forbindelser
• forklare grunnleggende begreper innen elektrokjemien og hvordan korrosjon kan oppstå og forhindres
• vise grunnleggende forståelse av organiske forbindelser

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• anvende et relevant begreps- og formelapparat
• anvende prinsipper innen kjemien for å forklare faglige problemstillinger
• utføre beregninger i forbindelse med temaene i kjemidelen

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• fortelle med egne ord om kjemiens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, obligatorisk laboratorieoppgave(for de som ikke har kjemi fra VGS) og oppgaveløsning. 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Rystad, B. & Lauritzen, O. (2012). Kjemi og miljøkunnskap (4. utg.). NKI-forl.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F 100 %Not required Godkjent formelsamling og kalkulator.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Godkjent formelsamling og kalkulator.
Forfattere: 
Geir Arne Bunde