ING1504 Fysikk

Emnekode: 
ING1504
Kursnavn på engelsk: 
Physics
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Emneansvarlig: 
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet vil gi studenten evne til å analysere og løse enkle fysiske problemer, ved å benytte matematisk modellering og metoder. Denne evnen til å modellere praktiske problemstillinger er en grunnleggende forutsetning for videre studier på CIS, og ikke minst for yrkesutøvelsen som cyberingeniør. Fysikken legger grunnen for flere av elektro- og kommunikasjonsteknologiemnene ved CIS. Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer
• Mekaniske svingninger
• Bølger
• Elektriske ladninger, krefter og felter
• Maxwells ligninger
• Elektriske felt og potensialer
• Strøm og motstand
• Magnetiske felt
• Induksjon
• Elektromagnetiske bølger

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Hvis stryk på totalkarakteren, vil kontinuasjon være en 5 timers deleksamen som teller hele totalkarakteren. 

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• vise elementær forståelse for Maxwell’s ligninger
• beskrive egenskapene til elektromagnetiske bølger og det elektromagnetiske spektret

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• utføre beregninger på mekaniske/elektriske svingesystemer med og uten demping
• anvende bølgeligningen
• beregne elektrisk feltstyrke og elektriske krefter
• beregne elektrisk potensial og spenning
• beregne og beskrive elektriske/magnetiske egenskaper til motstander, kondensatorer og spoler
• beregne magnetfelt og magnetiske krefter
• beregne magnetfluks og indusert strøm for praktiske anvendelser

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• vise forståelse for fysikkens anvendelse og betydning på ingeniørfaglige problemstillinger

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, prøver, obligatoriske laboratorieoppgaver, oppgaveløsning og obligatoriske øvinger. 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Lien & Løvhøiden. (2001). Generell fysikk for universiteter og høgskoler, bind 1 mekanikk (1. utg.). Oslo: Universitetsforlaget
Hunderi, Lien & Løvhøiden. (2001). Generell fysikk for universiteter og høgskoler, bind 2
varmelære og elektromagnetisme​
 (1. utg.). Oslo: Universitetsforlaget

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell fagoppgaveIndividuell -Prosent40%Not requiredFørste del av mappeevaluering: Skoleprøver i fysikk, 3 beste av 4Godkjent formelsamling og kalkulator. En A4 side med egenskreven formelsamling per prøve, og alle disse egenskrevne formelsamlingene på eksamen. I tillegg er det lov til å ta med fem sider med egenskrevne formelsamlinger fra Matematiske metoder 1, både på prøvene og eksamen.
Skriftlig eksamenIndividuell 5TimerProsent60%Not requiredAndre del av mappeevaluering: Skriftlig eksamen i fysikk Godkjent formelsamling og kalkulator. En A4 side med egenskreven formelsamling per prøve, og alle disse egenskrevne formelsamlingene på eksamen. I tillegg er det lov til å ta med fem sider med egenskrevne formelsamlinger fra Matematiske metoder 1, både på prøvene og eksamen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell fagoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Prosent
Andel:40%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Første del av mappeevaluering: Skoleprøver i fysikk, 3 beste av 4
Hjelpemidler:Godkjent formelsamling og kalkulator. En A4 side med egenskreven formelsamling per prøve, og alle disse egenskrevne formelsamlingene på eksamen. I tillegg er det lov til å ta med fem sider med egenskrevne formelsamlinger fra Matematiske metoder 1, både på prøvene og eksamen.
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:60%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Andre del av mappeevaluering: Skriftlig eksamen i fysikk
Hjelpemidler:Godkjent formelsamling og kalkulator. En A4 side med egenskreven formelsamling per prøve, og alle disse egenskrevne formelsamlingene på eksamen. I tillegg er det lov til å ta med fem sider med egenskrevne formelsamlinger fra Matematiske metoder 1, både på prøvene og eksamen.
Forfattere: 
Geir Arne Bunde