ING1503 Programmering og digitalteknikk

Emnekode: 
ING1503
Kursnavn på engelsk: 
Programming and digital technology
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
NTNU/Gjøvik
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet legger det digitalteknologiske grunnlaget for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det vil videre gi et grunnlag for å løse enklere lavnivå programmeringsoppgaver i forbindelse med militære informasjonssystemer. 

Dette emnet undervises av representant fra NTNU/Gjøvik. Denne representanten er ansvarlig for gjennomføring av emnet etter denne emnebeskrivelsen.

Emnets temaer
Innføring i digitalteknikk, som:
• Tallsystemer og koder
• Boolsk algebra
• Kombinatoriske kretser 
• Sekvenskretser
• Analyse og syntese av asynkrone og synkrone sekvenskretser
Innføring i språkmekanismer i C, som:
• Programstruktur
• C-program og kompilator
• Datatyper, variabler
• Operatorer (herunder også bitvise operatorer)
• Kontrollsetninger (løkker og betingelser)
• Funksjoner og parametre
• Strukturer
• Arrayer, strenger og pekere

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Begge evalueringsenheter må bestås for å bestå hele emnet. Hvis stryk i digitalteknikk, vil kontinuasjon være en 3 timers deleksamen for denne 1/3 av  totalkarakteren. Hvis stryk i programmering, den andre 2/3 av totalkarakteren, vil kontinuasjon være en 4 timers deleksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• vise forståelse av grunnleggende C-syntaks med typer, variabler, tester, løkker og funksjoner
• vise forståelse av grunnleggende datastrukturer, primært arrayer
• vise forståelse av pekere og adresser på et grunnleggende nivå
• vise forståelse av bitvise operatorer
• vise forståelse for det digitalteknologiske grunnlaget for informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• finne enkle programmerbare problemer og programmere en løsning på det
• opprette og behandle enkle datastrukturer
• manipulere hele tall på bit-nivå

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• utføre enklere programmeringsoppgaver i C og ha en god plattform for å lære andre språk

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger (i delemne digitalteknikk vil undervisningen foregå online)  midtveis onlinetest i programmering og obligatorisk øving. 

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Mano, M. M. & Ciletti, M. D. (2012). Digital Design (5. utg.). London: Pearson Education.
Kochan, S. G. (2014). Programming in C (4. utg.). Boston: Addison-Wesley.
Fjeldsø. (2014). Kompendium. C-programmering. Hamar: Høgskolen i Innlandet.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell3TimerProsent1/3Not requiredEksamen i digitalteknikk.Godkjent kalkulator
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerProsent2/3Not requiredEksamen i programmering. Oppgis ved semesterstart
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:1/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen i digitalteknikk.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:2/3
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen i programmering.
Hjelpemidler:Oppgis ved semesterstart
Forfattere: 
Geir Arne Bunde
Dag Kjønø