ING1502 Matematiske metoder 1

Emnekode: 
ING1502
Kursnavn på engelsk: 
Mathematical methods 1
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Kirsi Helkala
Om emnet

Matematiske metoder 1 vil gi studentene kunnskap om og forståelse for bestemte matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder. Emnet gir en innføring i enkel matematisk modellering. Gjennom emnet vil studenten også få se hvordan matematikken kan integreres i ingeniørfaglig og tverrfaglig problemløsning. Emnet legger grunnen for videre studier av emnene på CISK, og gir studenten et begreps- og forståelsesapparat som er en forutsetning for yrkesutøvelsen.

Emnets temaer
• Tallsystemer
• Komplekse tall
• Funksjoner
• Derivasjon
• Integrasjon
• Første og andre ordens differensiallikninger
• Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner
• Funksjoner med to og tre variable
• Partielle deriverte, lineære approksimasjoner, kjerneregelen, retningsderiverte og gradient
• Dobbeltintegral og trippelintegral
• Polarkoordinater, sylinderkoordinater, kulekoordinater og generelt variabelskifte
• Vektorfelt
• Konservative felt og potensialer
• Linjeintegraler og arbeid, flateintegraler og fluks
• Greens, Gauss’ og Stokes’ teoremer

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Det gis opptil 5% bonusprosent avhengig av antall oppgaver studenten har registrert som gjennomført i emnet. 
Det er ikke krav til bestått på den enkelte delevaluering. Eventuell kontinuasjon som følge av stryk på totalkarakteren, gis i form av en eksamen som dekker hele pensum og teller 100% på totalkarakteren. Klage adgang gis kun etter at endelig totalkarakter er gitt og ny sensur utføres da på alle prøvene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• vise forståelse for de matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder som inngår i emnets temaer
• påvise grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• regne med symboler og formler
• anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
• sette opp og løse enkle differensiallikninger
• løse enkle likninger med komplekse tall som løsningsmengde
• anvende matematiske representasjoner
• beskrive kurver, flater og romlige områder ved likninger og ulikheter, ved å benytte forskjellige typer koordinater, og ved bruk av parameterfremstillinger
• sette opp og regne ut de forskjellige integralene av skalar- og vektorfelt som inngår i emnets temaer; herunder kunne benytte sammenhengene mellom de ulike typene integraler som inngår i Greens, Stokes og Gauss’ teoremer
• gjenkjenne et konservativt felt og beregne en potensialfunksjon for feltet

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• fortelle med egne ord om matematikkens anvendelse og betydning for ingeniørfaglige problemstillinger
• påvise sammenhenger mellom matematikken og emnene «Fysikk», «Kjemi» og «Elektro», samt elektronisk krigføring

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, "Flipped classroom" (omvendt klasserom), prøver, gruppearbeid, studentpresentasjoner og øvinger

Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Lorentzen, L., Hole, A. & Lindstrøm, T.L.. (2015). Kalkulus med èn og flere variable​. (2. utg.). Universitetsforlaget.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger RequiredDet er krav om å ha gjort 1/3 av øvingsoppgavene i forkant av hver skoleprøve, for å kunne ta skoleprøven.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Det er krav om å ha gjort 1/3 av øvingsoppgavene i forkant av hver skoleprøve, for å kunne ta skoleprøven.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell fagoppgaveIndividuell -A-F100%Not requiredSkoleprøver, 4 beste av 5 (teller 100%).Prøver gjennomføres delvis med og uten godkjent kalkulator og egenskreven formelsamling. En A4 side med egen formelsamling per prøve. Alle egenproduserte formelsamlinger i faget frem til og med den aktuelle prøven, kan benyttes.
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell fagoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Skoleprøver, 4 beste av 5 (teller 100%).
Hjelpemidler:Prøver gjennomføres delvis med og uten godkjent kalkulator og egenskreven formelsamling. En A4 side med egen formelsamling per prøve. Alle egenproduserte formelsamlinger i faget frem til og med den aktuelle prøven, kan benyttes.
Forfattere: 
Kirsi Helkala