ING1501 Cyberingeniørens profesjon

Emnekode: 
ING1501
Kursnavn på engelsk: 
The cyber engineer’s profession
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Emneansvarlig: 
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om Forsvarets virksomhet og hensiktsmessige arbeidsmetoder for å gjennomføre studiet.
Studentene gis en innføring i den militære profesjonen og rollen som leder og ingeniør. Det legges vekt på temaer som kontekstualiserer ingeniørvitenskapen til militærmakten og den militære ingeniørprofesjonen.

Emnets temaer
Cyberingeniørens rolle, ansvar og profesjon
• Forsvarets rolle og Forsvaret som arbeidsplass
• Cyberoffiseren/-spesialisten i en historisk ramme og i et fremtidsrettet perspektiv

Cyberingeniørens oppgaver
• Bruk av kommando, kontroll og informasjonssystemer(K2IS)

Cyberingeniørens metoder og arbeidspraksis
• Studieteknikk og formidlingsteknikker
• Kurs i omgangsformer og sosiale forventninger til offiseren/spesialisten
• Innføring i vitenskapelig metode, forskning, prosjektarbeid og CDE virksomhet
• Innføring i laboratorietekniske arbeidsmetoder
• Deltagelse på militær grunnlagsperiode og høstøvelse «Initial Entry»

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• beskrive Forsvarets oppgaver og organisering, samt offiserens og spesialistens rolle og ansvar
• beskrive rasjonale og prinsipper for utvikling og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i militære operasjoner
• problematisere rundt etiske, økonomiske, miljø- og samfunnsmessige utfordringer ved militær virksomhet
• beskrive prosjekt- og vitenskapelig metode, og kan relatere disse til forsknings- og utviklingsarbeid i Forsvaret

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• opprettholde stridsevne og anvende kommando og kontroll informasjonssystemer under feltforhold
• anvende grunnleggende metoder og verktøy for ingeniørfaglig analyse, utvikling og drift av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• tilrettelegge egne studier målrettet og effektivt
• identifisere faglige problemstillinger, drøfte disse, dokumentere, beskytte og presentere sitt arbeid muntlig og skriftlig
• håndtere sosiale sammenhenger og representasjon som militær
• reflektere over læring og kan vurdere egne erfaringer opp mot anerkjent kunnskap.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, militær grunnlagsperiode, høstøvelse «Initial Entry», seminarer, gruppearbeid, presentasjon og prosesskriving.

Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Andersen & Solheim. (2013). Akademisk skriving  (1. utg.). Oslo: Cappelen Damm
Ersland et al. (1999). Forsvaret - fra leidang til totalforsvar​  (1. utg.). Oslo: Gyldendal
Forsvarsdepartementet (2012). Forsvarets verdigrunnlag . Oslo: Forsvarsdepartementet
Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
SemesteroppgaveIndividuell1SemesterA-F 100 %Not requiredSemesteroppgaven er en innlevering som dokumenterer studentenes resultater, arbeidsprosess og refleksjoner innen emnets temaer. Oppgaven skrives under hele semesteret, med veiledning fra mentorer. Muntlig presentasjon og høring er en del av totalvurderingen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Semesteroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Semesteroppgaven er en innlevering som dokumenterer studentenes resultater, arbeidsprosess og refleksjoner innen emnets temaer. Oppgaven skrives under hele semesteret, med veiledning fra mentorer. Muntlig presentasjon og høring er en del av totalvurderingen.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Geir Arne Bunde