ING1501 Cyberingeniørens profesjon

Emnekode: 
ING1501
Kursnavn på engelsk: 
The cyber engineer’s profession
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Geir Arne Bunde
Om emnet

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om Forsvarets virksomhet og hensiktsmessige arbeidsmetoder for å gjennomføre studiet.
Studentene gis en innføring i den militære profesjonen og rollen som leder og ingeniør. Det legges vekt på temaer som kontekstualiserer ingeniørvitenskapen til militærmakten og den militære ingeniørprofesjonen. Sistnevnte er det mest sentrale temaet i emnet, sammen med akademisk skriving.

Emnets temaer

Forsvaret
• Forsvarets rolle og Forsvaret som arbeidsplass

Cyberingeniøren
• Cyberingeniøren i en historisk ramme og i et fremtidsrettet perspektiv

Verktøy og metodikk
• Deltagelse på militærøvelse
• Studieteknikk, skriveteknikk og formidlingsteknikker
• Innføring i vitenskapelig metode, forskning, prosjektarbeid og CDE virksomhet
• Innføring i laboratorietekniske arbeidsmetoder
• Innføring i innovasjon

Holdninger
• Samfunnets forventninger til cyberingeniøren

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Justerende muntlig prøve gjennomføres kun hvis det foreligger en godkjent innlevering av semesteroppgaven. Begrunnelse og vurdering av semesteroppgave og justerende muntlig, samt samlet karakter gis innen en uke etter justerende muntlig prøve er gjennomført. Eventuell klagesensur blir kun på semesteroppgaven. Hvis ny sensur på denne avviker fra den ordinære, gjennomføres ny justerende muntlig prøve. Eventuell kontinuasjon innebærer ny innlevering av semesteroppgave, samt ny justerende muntlig prøve. 

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• beskrive Forsvarets oppgaver og organisering, herunder også om styrkeproduksjon til cyberingeniørens fagfelt
• forklare om den militære ingeniørprofesjonen innen eget fagfelt, herunder også om rolle og ansvar
• beskrive rasjonale og prinsipper for utvikling og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i militære operasjoner
• beskrive prosjekt- og vitenskapelig metode, og kan relatere disse til forsknings- og utviklingsarbeid i Forsvaret
• beskrive kortfattet forsvarsteknologiens historie, nåsituasjon og fremtidstrekk
• forklare om hvordan trusselbilde, samfunns- og teknologisk utvikling, skaper muligheter, utfordringer og behov i Forsvaret
• beskrive kortfattet militær maktutøvelse, herunder også om cybermakt

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• finne faglige problemstillinger, diskutere disse, dokumentere, beskytte og presentere sitt arbeid muntlig og skriftlig

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:
• gjøre rede for etiske, økonomiske og samfunnsmessige utfordringer ved militær virksomhet
• tilrettelegge egne studier målrettet og effektivt
• reflektere over samfunnets forventninger til cyberingeniøren
• reflektere overe egen utvikling innen den militære ingeniørprofesjonen og fremtidig bidrag til eget fagfelt
• reflektere over læring og kan vurdere egne erfaringer opp mot anerkjent kunnskap.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, militærøvelse, seminarer, presentasjon og prosesskriving.

Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Fagbokforlaget.
Ersland, G. A. (1999). Forsvaret - fra leidang til totalforsvar​. Gyldendal.
Øvrig pensumlitteratur oppgis ved semesterstart

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Veiledningssamtaler22RequiredVeiledningssamtaler med veileder, som vil omhandle progresjon i semesteroppgaven.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Veiledningssamtaler med veileder, som vil omhandle progresjon i semesteroppgaven.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
SemesteroppgaveIndividuell1SemesterBestått / ikke bestått RequiredSemesteroppgaven er en innlevering som dokumenterer studentenes resultater, arbeidsprosess og refleksjoner innen emnets temaer. Oppgaven skrives under hele semesteret, med veiledning. Justerende muntlig prøve inkluderer presentasjon og høring. Grensen for bestått er tilsvarende C.
Vurderinger:
Vurderingsform:Semesteroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Required
Kommentar:Semesteroppgaven er en innlevering som dokumenterer studentenes resultater, arbeidsprosess og refleksjoner innen emnets temaer. Oppgaven skrives under hele semesteret, med veiledning. Justerende muntlig prøve inkluderer presentasjon og høring. Grensen for bestått er tilsvarende C.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Geir Arne Bunde