ING0309 Motorteknisk verkstedopplæring

Emnekode: 
ING0309
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
2021 Sommer
Emneansvarlig: 
Gisle Strand
Om emnet

Styrt verkstedsopplæring skal gjøre den kommende maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområde maskin, skrog og elektro/automasjon. Motorteknisk del på ca. 360 timer skal tilføre praktiske ferdigheter slik at de er i stand til å utføre rutinemessige vedlikehold og uforutsette reparasjoner på motorer og tilhørende utstyr i henhold til rutiner og direktiver for materiellforvaltningen.

Faglig innhold omfatter: HMS – oljerelaterte/løsemidler, aktuelt regelverk. Løfteteknikk/utstyr /prosedyrer og regelverk. Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter og tiltak som skal treffes før reparasjoner og vedlikehold, herunder sikker isolering av maskineri og utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på materiellet. Lese og tolke maskintegninger, diagrammer for røropplegg, hydraulikk og pneumatikk samt elektriske og elektroniske diagrammer tilhørende en marin dieselmotor. Bruk av riktig spesialverktøy og måleinstrumenter. Overhaling, reparasjon, justering og kontroll av en marin dieselmotor; herunder sylinderdeksel med tilbehør, sylinderenhet, veivaksel, turbolader, brennstoffutstyr, og annet påhengt utstyr. Egenskaper, parametre og begrensninger ved de ulike komponenter som vurderes ved overhalingen vektlegges. Krav til mål og klaringer på viktige motorkomponenter. Opplagring og oppretting av koblede systemer. Demontering, overhaling og montering av påhengt utstyr, ventiler, pumper, kompressorer, turbinutstyr og andre komponenter. Overhaling og justering av høytrykkskomponenter (sikkerhetsventiler, beholdere, slanger og koblinger, manometer, vannstandsglass og annen armatur).  Metoder for å utføre sikre nød- eller midlertidige reparasjoner på maskindeler og rørsystemer. Arbeid med forskjellige typer tetninger og pakningsmaterialer. Vedlikehold på kontroll og verneinnretninger for motoren, instrumentering, nødstopp-, brennoljeavstengings- og luftstengeventiler. Overhale og reparere varmevekslere. Rapportskriving av vedlikeholds og reparasjonsarbeid på engelsk.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke verkstedstekniske krav gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 (STCW-kode: A-III/1, A-III/2 med tilhørende funksjoner)  og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen, totalt sett, skal gi forståelse og innsikt i verkstedteknisk infrastruktur, organisering og styring.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • forklare detaljert om vedlikeholdsrutiner og oppgaver på en større framdrifts- eller generator motor brukt i Marinen.
 • greie ut om styrende dokumenter og organisering /systemer for vedlikehold, planlegging og styring.
 • tolke teknisk dokumentasjon og føring av gjeldende bøker.

Ferdigheter

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • anvende kunnskap om vedlikehold og reparasjon på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • finne, vurdere og bruke fagstoff til å løse en problemstilling.
 • beherske relevante verktøy og metoder for tyngre vedlikehold av større maskin- og motorkomponenter ombord på skip.

Generell kompetanse

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • arbeide sikkert ved vedlikehold og reparasjoner.
 • anvende og vise forståelse for nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid.
 • demonstrere innsikt i infrastruktur og organisering av Forsvarets verksteder.
 • planlegge gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver, alene og som deltager i en gruppe, i henhold til gitte retningslinjer.
 • formidle problemstillinger og løsninger med verkstedpersonell.
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Kadettene deltar sammen med erfarent verkstedpersonell i en større overhalingsrutine av en større dieselmotor m/hjelpeutstyr. Emnet forutsetter kjennskap til skipsmaskineri slik at maskinkadettene kan delta i demontering, overhaling og montering av skipsteknisk utstyr. Gjennomføringen forutsetter at kadettene har gjennomført grunnleggende maskintekniske fag, den grunnleggende verkstedsopplæringen og gjennomført deler av skipsteknisk seilas.

Kurset gjennomføres primært ved Forsvarets verksteder i Bergen i en mest mulig sammenhengende periode.

Arbeidsfomer:

 • Gjennomgang av aktiviteter med spørsmål og diskusjoner
 • Selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet vektlegges
 • Opplæringen registreres i Sjøkrigsskolens Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskinkadetter ved Sjøkrigsskolen.
Supplerende opplysninger

 

  Pensum

  Strand, G., & Kluck, M. Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskinkadetter ved Sjøkrigsskolen. SKSK trykkeri

  Utleverte kompendier innen skipsmaskineri.

  Maskintegninger og håndbøker for aktuell motor og tilhørende utstyr.

  Skjemategninger og håndbøker på hydrauliske anlegg og høytrykksanlegg.

  Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
  Praksis Not required• Obligatorisk deltagelse i undervisning • Veiledning • Skriftlig rapport av utført overhaling/reparasjon-aktivitet, på engelsk. Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig verksmester kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålet med godkjent resultat.
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
  Antall arbeidskrav:
  Påkrevde arbeidskrav:
  Fremmøteplikt:Not required
  Kommentar:• Obligatorisk deltagelse i undervisning • Veiledning • Skriftlig rapport av utført overhaling/reparasjon-aktivitet, på engelsk. Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig verksmester kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålet med godkjent resultat.
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  PraksisIndividuell360TimerGjennomført Not requiredKadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet. Kursbevis utstedes ved fullført verkstedsopplæring.
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Praksis
  Gruppering:Individuell
  Varighet:360
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:Gjennomført
  Andel:
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Kadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet. Kursbevis utstedes ved fullført verkstedsopplæring.
  Hjelpemidler:
  Godkjent av: 
  Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018