ING0301 Skipsteknisk og våpenteknisk seilas

Emnekode: 
ING0301
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
2023 Sommer
Emneansvarlig: 
Gisle Strand
Om emnet

Emnet bidrar til å dekke de praktiske deler av den sertifikatgivende utdanningen for Marineingeniør maskin- og elektro-linjene. Det skal gi praktisk skips- og våpenteknisk kunnskap. Emnet er en praksisarena fordelt over studiet. Hensikten er å gi kadettene praktisk kunnskap og erfaringer innen bransjeområdene. Emnet skal gi innføring i skrogets oppbygging, skipstekniske fremdriftssystemet herunder det elektriske kraftanlegget, hjelpemaskineriet, hjelpesystemer og sensorutrustningene på barken Statsraad Lehmkuhl, på skolefartøyene Nordnes/Kvarven og Sjøkrigsskolens småbåter av typen Sjøbjørn. Aktiviteten har til hensikt å gi forståelse for vakttjenesten innenfor det de tekniske områdene, de enkelte komponenter og sampillet mellom de. Samtidig oppnås kjennskap til vedlikehold, prosedyrer og øving i havaribekjempelse.

Faglig innhold omfatter: Tekniske data på fartøyene og de skipstekniske anleggene.Stabilitetsdata og deres betydning, fartøyenes vanntette inndeling og havarikontroll.Tanksystemene, oppbygging, virkemåte og kontroll. Tegninger og oppbygging av skrogstrukturen, navnsetting, materialvalg, overflatebehandling. Periodisk besiktigelse og vedlikehold av skrogene. Data fra prøveturer, eventuelle modellforsøk. Fartøyets manøvrering, oppbygging og virkemåte av rorsystemene. Propell- og vannjetanlegg, oppbygging, funksjonalitet og operering. Anker systemet,  Oppbygging, virkemåte og karakteristikker til dieselmotorene, oppstart/nedstengnings rutiner. Oppbygging av gir og akselsystemene. Oppbygging av det elektriske anlegg, fordelingssystemer, hoved- og fordelingstavler. Kraftproduksjon og generatoranlegg, operering av magnetisering og innfasing. Brytere, vern og selektivitet i hovedtavler og underfordelinger. Tavleinstrumentering, power management system, overvåkningssystemer og skipsteknisk kontrollsystem. Kabelforlegning, kabelgjennomføringer og nødkabling. Oppbygning av jordingssystemet, jordfeilovervåkning og feilsøkingsutstyr. Innhente data for spenningskvalitet (spenningsvariasjoner, frekvensvariasjoner, harmoniske forstyrreleser og lignende). Kontroll og styring systemer for hoved- og hjelpesystemer. Oppbygning av hotellsystemer, spesielt luftkondisjoneringsanlegg og kuldeanlegg. Oppbygning og virkemåte for lastehåndteringsutstyr, herunder kraner, daviter, vinsjer, kjettinger, løftestropper m.m. Navigasjonsutstyr med radar, ekkolodd og hastighetslogger. Prinsipper om drift og vedlikehold og tilhørende rutiner. Vakttjenesten, plikter og ansvar, kommunikasjon, føring av dagbøker. Tiltak, prosedyrer og utstyr for å bergrense forurensing og verne havmiljøet. Sikkerhetsutstyr, flåter, personlig utstyr og brannslokkemidler/utstyr. Kjennskap til prosedyrer for trygg lasting, lossing, stuing og sikring av forråd. Vedlikeholdsrutiner, typiske feil og skader på de ulike komponenter og systemer. 

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 ( STCW-kode: A-III/1, A-III/2, A-III/6, A-III/7, B-III/6 med tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Emnet forutsetter gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring iht. STCW-konvensjonen. Det koordineres med gjennomføringen av tilsvarende aktivitet for Operativ Marine-linjen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • bevise forståelse for vakttjenesten på ulike typer fartøy.
 • greie ut om fartøyenes konstruksjon, tekniske hovedkomponenter og deres systemer.

Ferdigheter:  

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • klargjøre skolefartøyene og småbåtene til avgang.
 • assistere vakthavende maskinbefal og elektrobefal på Statsraad Lemkuhl i vaktjenesten og daglige gjøremål.
 • avløse og overta vaktfunksjoner.
 • føre maskindagbøkene.
 • operere hoved- og hjelpemaskineri i normal og nødmoder.
 • operere kjølesystemer.
 • operere drivstoff og ballast tank-systemer.
 • operere fartøyenes elektriske kraftsystem og fordeling.
 • koble landstrøm.
 • ivareta fartøyets vanntette inndeling og bruk av fartøyenes lensesystemer.
 • operere og bruke rednings- og brannlokkingsutstyret ombord.
 • operere ror og styremaskin i normal og nød mode.
 • operere kommunikasjonsanlegg.
 • lese av og fortå informaskjon på displayer tilradar, ekkolodd, logg og navigasjonsutstyr/systemer.
 • enklere vedlikeholds- og reparasjonsaktiviteter.
 • anvende alminnelig sjømannskap.

Generell kompetanse:

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • bidra til sikker seilas med fartøyene.
 • kommunisere med andre om fartøyets tekniske anlegg og systemer både muntlig og skriftlig.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Seilas med Statsraad Lemkuhl skjer i 2.semester. Toktet "Sett sjøbein" på 11 uker med innledende forberedelser er rammen for gjennomføring av deler av de beskrevne læringsutbyttene, omfang der er ca. 200-160 timer. Praktisk tjeneste i emnet, de resterende semestre, gjennomføres på skolefartøyene/småbåtene som egne kveldsaktiviteter i forbindelse med Sjøkrigsskolens kvelds- og helgeseilaser for operative kadetter og ved øvelser der fartøyene er involvert. I tillegg vil det være seilas av varighet mellom 1 - 2 uker på et større marine- eller kystvaktfartøy.

 

Pensum

Seksjon for sjømilitær teknologi: Kompendium - Marineingeniøren, Sjøkrigsskolen

Meier-Peter, H. Compendium Marine Engineering, Seehafen verlag,  ISBN 978–3-87743-822-0

FHS/Sjøkrigskolen (G Strand, A. Sæbø og H.Sulen), Kadettloggbok, SKSK trykkeri

Tjenestereglement for Sjøforsvaret

        Utlevert materiale:

 • Utdrag fra Skipsbøker og kursmateriell
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Praksis Not required• Obligatorisk deltagelse i undervisning og veiledning • Aktiviteter med egne prøver/oppgaver må gjennomføres/bestås Kadetter signerer i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig kontrasignerer når kadetten har gjennomført delmålet. Muntlig evaluering/rapportering fra ansvarlig maskinoffiser gis i forbindelse med seilasene ombord Statsraad Lemkuhl og marinefartøyene.Det vil være skriftlig prøve og praktisk test av skolefartøysopplæringen for klarering på disse.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:• Obligatorisk deltagelse i undervisning og veiledning • Aktiviteter med egne prøver/oppgaver må gjennomføres/bestås Kadetter signerer i loggboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig kontrasignerer når kadetten har gjennomført delmålet. Muntlig evaluering/rapportering fra ansvarlig maskinoffiser gis i forbindelse med seilasene ombord Statsraad Lemkuhl og marinefartøyene.Det vil være skriftlig prøve og praktisk test av skolefartøysopplæringen for klarering på disse.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell450-Gjennomført Not requiredKadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:450
Varighetstype:-
Karakterskala:Gjennomført
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet.
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018