IE1014 Engelsk

Emnekode: 
IE1014
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
12
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Om emnet

Offiserstjeneste i Sjøforsvaret, nasjonalt og internasjonalt, krever solide ferdigheter i engelsk. Engelskfaget gir skriftlig og muntlig kommunikativ kompetanse i generell og militærspesifikk engelsk. I kombinasjon med ledelsesfaget, sjømilitære og tekniske fag er engelsk et nødvendig verktøy i enhver tjenestlig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • Kunnskap om betydningen av engelsk kommunikasjon og kulturforståelse generelt og i militære operasjoner.
 • Et godt ordforråd rettet mot fremtidig virke både i faglig-profesjonelle og sosiale sammenhenger, inkludert sjømilitær og militær terminologi og maritim engelsk.
 • Et godt grunnlag i engelsk grammatikk og språkbruk og kjennskap til britiske og amerikanske institusjoner og kultur.

Ferdigheter

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • Et ferdighetsnivå i skriftlig og muntlig engelsk som tilsvarer nivå 3 i STANAG 6001.
 • Tydelig engelsk uttale.
 • Evne til å legge frem og argumentere for et saksforhold på en klar, analytisk og strukturert måte, både muntlig og skriftlig og gi effektive briefer.

Generell kompetanse

Etter endt utdanning:

 • har offiseren innsikt i betydningen av engelsk kommunikasjon som grunnleggende ferdighet for alt arbeid innenfor alle offisersfag
 • kan offiseren planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan offiseren formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig på engelsk
 • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Sertifikatrettigheter:

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 med endringer og kode av juli 1995 (STCW 1995)
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt: kapittel 1.6. Maritim engelsk
Praktisk organisering og arbeidsformer

Kurset strekker seg over to semester, 15 undervisningsuker, 4 undervisningstimer og 1 veiledningstime per uke.

 • Klasseromsundervisning: Hensikten med faget fremhever at kadettene skal tilegne seg praktisk språkferdighet. I samsvar med dette vil diskusjoner og muntlige presentasjoner (foredrag, presentasjon av gruppearbeid og lignende) utgjøre en vesentlig del av undervisningen. Det samme gjelder skriftlig arbeid (essays, brev, rapporter, oversettelser og term paper). I alt dette arbeidet vil kadettene få hyppige tilbakemeldinger og individuell oppfølging.
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning individuelt eller gruppevis
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
 • Øvelser: engelskfaget er implementert i øvelsene Magellan og Strategisk Korporal
Sensorordning

Faget evalueres gjennom ulike prøver i skriftlig og muntlig og teller 12 studiepoeng. Skriftlig evaluering består av to mappeprøver: et tverrfaglig essay (5%), et term paper (10%), og skriftlig eksamen (35%). Muntlig evaluering består av brief (20%) og muntlig eksamen (30%).

Den skriftlige eksamen ved kursets slutt har varighet 6 timer, og kadettene kan bli bedt om å besvare en eller flere oppgaver: skrive essay eller brev, oversette en maritim/militær tekst fra norsk til engelsk, eller grammatikkoppgaver.

Muntlig eksamen kan bestå av samtale om kjent eller ukjent tekst, eventuelt lytteprøve med spørsmål. Kadettene kan også få andre oppgaver som å lese høyt eller oversette mellom norsk og engelsk.

Pensum
 • Current affairs: tema varierer
 • Sjømilitær terminologi
 • Diplomatskolen
 • Britiske og amerikanske politiske institusjoner og kultur
 • To monografier, en innenfor sjømilitære/militære emner, en velges av kadettene selv i samråd med lærer.
 • Grammatikk:
  • Concord
  • Adjektiv/adverb
  • Genitiv
  • It/there
  • Prepositional phrases
  • Relative pronouns
  • False friends
  • Capital letters
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell6TimerA-F35/100Not required
Muntlig eksamenIndividuell -A-F30/100Not required
PresentasjonIndividuell -A-F20/100Not requiredBrief
FordypningsoppgaveIndividuell -A-F5/100Not requiredTverrfaglig essay
Individuell paperinnleveringIndividuell -A-F10/100Not requiredTerm paper
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:35/100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30/100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Presentasjon
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:20/100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Brief
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:5/100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tverrfaglig essay
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:10/100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Term paper
Hjelpemidler: