Semestre

FHS8004 Etterretning, politikk og samfunn

Emnekode: 
FHS8004
Kursnavn på engelsk: 
Intelligence, Politics and Society
Studieprogram: 
Videreutdanningsemner ved Forsvarets høgskole
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Bjørn Gunnar Isaksen
Om emnet

Emnet Etterretning, politikk og samfunn skal gi studentene mer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om de hemmelige tjenestenes rolle i moderne og åpne demokratiske samfunn. Hvilke forventninger har demokratiske land til nasjonale etterretningstjenester? Hva er egentlig etterretning i dagens informasjonssamfunn, hvilke konsekvenser ser vi av teknologisk utvikling, og hvordan skiller etterretning seg fra annen type informasjonsinnhenting? Hvordan er samspillet mellom etterretning og beslutningstaker? Gjennom spørsmål som dette skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter, men også holdninger, rundt forhold som kan tenkes å påvirke tjenestenes relevans, legitimitet og tillit. Målet er at studentene etter endt eksamen skal ha bedre forutsetninger for å forstå etterretningens rolle i en bredere politisk og samfunnsmessig kontekst.

Emnet er delt inn i fire temaer, fordelt på tre samlingsuker. De to første temaene vektlegger (i) etterretning som profesjon og samfunnsoppgave i moderne demokratier, samt (ii) etterretningens mulighet til å produsere «sann kunnskap» ovenfor beslutningstakere. De to siste temaene diskuterer de hemmelige tjenestenes ytre og indre rammevilkår. Med (iii) «ytre rammevilkår» menes forventninger og utfordringer som følger av teknologiutvikling og et mer globalt og sammensatt trusselbilde. Med (iv) «indre rammevilkår» menes samfunnets og beslutningstakernes forventninger til de hemmelige tjenestene, og hvilke juridiske og etiske rammer de må fungere innenfor. 

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må ses i lys av målet om å forstå etterretningens plass og rolle i en bredere politisk og samfunnsmessig kontekst, og er delt inn i kunnskaps- og ferdighetsmål.

Kunnskapsmål:

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap innen de fire temaene som emnet omhandler:

  • Etterretningens historiske utvikling og rolle i liberale demokratier
  • Utvikling og bruk av sannferdig kunnskap
  • Etterretningens muligheter og begrensninger i lys av internasjonale utviklingstrekk
  • Etterretningens muligheter og begrensninger i lys av samfunnsmessige utviklingstrekk

Ferdighetsmål:

Studenten skal kunne:

  • Analysere relevante problemstillinger ut ifra en systematisk og logisk argumentasjon
  • Formidle skriftlig og muntlig etterretningsfaglige vurderinger underveis i emnet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Samlingsukene på FHS veksler mellom forelesninger i plenum, gruppearbeid, gruppepresentasjoner og selvstudium. Ukene med selvstudium understøttes av fjernundervisning og oppgaveløsing på skolens læringsplattform. Pedagogikken legger vekt på å skape effektive læringssituasjoner i trygge omgivelser. Dette innebærer at det settes av tid til diskusjon, refleksjon og ettertanke.

I ukene med selvstudier skal studentene selv lese og reflektere rundt aktuelle problemstillinger, diskutere seg imellom og med lærekreftene på skolens læringsplattform, samt levere inn to korte oppgavebesvarelser. Disse vil berøre noen utvalgte problemstillinger som formidles gjennom korte «videosnutter» i skolens læringsplattform; de danner grunnlag for individuelle tilbakemelding på analytisk og skriftlig fremstillingsevne under fellessamlingene, men er ikke tellende for eksamenskarakteren. Kortsvarsoppgavene er kun ment som trening for å nå emnets ferdighetsmål, som er nærmere beskrevet på neste side. I de tre samlingsukene skal studentene delta i forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det forventes at alle studentene «gir av seg selv», slik at egne erfaringer og refleksjoner blir delt på tvers av institusjonell tilhørighet.

Det er pliktig fremmøte på alle forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentens arbeidsgivere legger til rette for heltidsdeltakelse, både på samlinger og under selvstudiet. I den første uken med selvstudium er det lagt til rette for undervisningsstøtte ved hjelp av fjernundervisning.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til forskrift og opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Anvist litteratur utgjør 1106 sider, og er delt inn i fire temaer.

Tema 1: Etterretning som profesjon og samfunnsoppgave (512 sider)

Anvist litteratur

Handel, M. I. (2006). War, strategy and intelligence. London: Routledge (s. 187–360) (174 s.)

Hulnick, A. S. (2006) What's wrong with the Intelligence Cycle, Intelligence and National Security, 21:6, 959-979. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02684520601046291. (20 s.)

Omand, D. (2010). Securing the State. London: Hurst & Co (s. 1–112, 171–208, 289–326) (186 s.)

Riste, O. & Moland, A. (1997). «Strengt hemmelig»: norsk etterretningstjeneste 1945–1979. Oslo: Universitetsforlaget, s. 189–270, 343–350 (88 s.)

Shulsky, A. N. & Schmitt, G. J. (2002). Silent warfare: Understanding the world of intelligence. Washington, D.C.: Brassey’s (s. 62–73, kap. 3) (12 s.)                                 

Stempel, J. D. (2007). Covert Action and Diplomacy. International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, 20(1), 122–135. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08850600600829924. (13 s.)

Anbefalt litteratur

Charters, D. A, Farson, S. & Hastedt, G. P. (2004). Intelligence analysis and assessment. London: Frank Cass (s. 3–228) (226 s.)

Christensen, C. (1988). Vår hemmelige beredskap: historien om MM. Oslo: Cappelens forlag (s. 7–168) (161 s.) Hentet fra https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014111708052.

Herman, M. (2002). Intelligence services in the information age: Theory and practice. London: Frank Cass (s. 3–28) (26 s.)

Keegan, J. (2003). Intelligence in war: Knowledge of the enemy from Napoleon to Al-Qaeda. London: Hutchinson (s. 1–399) (399 s.)

Johansen, S. R. (under utgivelse).  Mission Command: Commanders Discretion and Command Responsibility. 

MacEachin, D. (2005). Analysis and estimates: Professional practices in intelligence Production. I J. E. Sims & G. Burton (Red.), Transforming U.S. Intelligence. (s.115-133). Washington D.C.: Georgetown University Press (19 s.)

Moland, A. (2001). I hemmelig tjeneste: Kompani Linge sett med britiske øyne. Oslo: Orion, s. 5–160 (156 s.)

Oakeshott, M. (1991). Rationalism in politics and other essays. Indianapolis: Liberty Fund,  s. 5–42, 70–95 (64 s.)

Platon (1999). Forsvarstalen. I H. Kolstad (Red.), Platons samlede verker I-IX: Bind I (s. 187-223). Oslo: Vidarforlaget. Hentet fra https://www.nb.no/items/633882db551f7c290c9f10883c65ea8c?page=5&searchText=Platons%20samlede%20verker%201. (37 s.)

Probst, R. R. (2006). Clausewitz on intelligence. I R. Z. George & R. D. Kline (Red.), Intelligence and the national security strategist: Enduring issues and challenges (2. utg.) (s. 3-9). Boulder: Rowan & Littlefield Publishers (7 s.)

Sun Tzu (2001). The art of war. Boston: Shambhala Publications, s. 201– 209, 265–73 (18 s.)

Wark, W. K. (Red.). (2005). Twenty-first century intelligence. London: Routledge, s. 1–201 (201 s.)

Tema 2: Etterretning og produksjon av sann kunnskap (221 sider)

Anvist litteratur

Bar-Joseph, U. (2003). Intelligence failure and the need for cognitive closure: The case of Yom Kippur. I R. K. Betts & T. G. Mahnken (Red.), Paradoxes of strategic intelligence: Essays in honor of Michael I. Handel. London: Frank Cass, s. 166–89 (24 s.). Finnes også tilgjengelig som e-bok http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=116364&site=ehost-live.

Hammond, J. S., Keeney, R. L. & Raiffa, H. (1998). The Hidden Traps in Decision Making. Harvard Business Review 76(5), 47-58. http://www.nhcue.edu.tw/~aca/fte/95-2/5.pdf. (10 s.)

Hatlebrekke, K. A. & Smith, M. L. R. (2010). Towards a New Theory of Intelligence Failure? The Impact of Cognitive Closure and Discourse Failure. Intelligence & National Security 25(2), 147–82 (35 s.). Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2010.489274.

Kuhns, W. J. (2003). Intelligence failures: Forecasting and the lessons of epistemology. I R. K. Betts & T. G. Mahnken (Red.), Paradoxes of strategic intelligence: Essays in honor of Michael I. Handel. London: Frank Cass, s. 80–100 (21 s.). Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=116364&site=ehost-live.

Malnes, R. (2012). Kunsten å begrunne. Oslo: Gyldendal Akademisk (99 s.)

Neumann, P. R. & Smith M. L. R. (2005). Missing the plot? Intelligence and discourse failure. Orbis, 49(1), s. 95–10 (13 s.)

Tetlock, P. E. (2006). Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? Princeton: Princeton University Press, s. 1-19 (19 s.)

Anbefalt litteratur

Berkely, G. (1999). Principles of human knowledge and three dialogues. Oxford: Oxford University Press, s. 1–233 (233 s.)

Cullather, N. (2005). Bombing at the speed of thought: Intelligence in the coming age of Cyberwar. I W. K. Wark (Red.), Twenty-First Century Intelligence (s.141-154). London: Routledge (14 s.)

Ferris, J. R. (2005). Intelligence and strategy: selected essays. London: Routledge, s. 1–386 (386 s.)

Gettier, E. (2002). Is justified true belief knowledge? I E. Sosa & J. Kim (Red.) Epistemology: An Anthology (s. 58-59). New Jersey: Blackwell Publishing (2 s.)

Goodman, M. A. (2005). 9/11: The failure of strategic intelligence. I W. K. Wark (Red.), Twenty-First Century Intelligence (s. 59-72). London: Routledge (14 s.)

Hellesnes, J. (2002). Maska bak andletet. Oslo: Det Norske Samlaget, s. 7–176 (170 s.)

Kahneman, D., Slovic, P. & Tversky, A. (2005). Judgement under uncertainty: Heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press, s. 3–551 (549 s.)

Klein, P. (2002). A proposed definition of propositional knowledge. I E. Sosa & J. Kim (Red.), Epistemology: An anthology (s. 60-66). Massachusetts: Blackwell Publisher (7 s.)

Locke, J. (2001). An essay concerning human understanding (abridged and edited by J. W. Yolton). Vermont: David Campbell Publishers, s. 1–444 (444 s.)

Morton, A. (2003). A guide through the theory of knowledge (3. utg.). Malden: Blackwell Publishing, s. 1–190 (190 s.)

Musgrave, A. (2004). How Popper (might have) solved the problem of induction. I P. Catton & G. MacDonald (Red.), Karl Popper: Critical appraisals (s. 16-27). London: Routledge (12 s.)

Popper, K. (2006). Conjectures and refutations. London and New York: Routledge Classics, s. 3–39 (37 s.)

Popper, K. (2007). Kritisk tenkning: utvalgte essay. Oslo: Pax Forlag, s. 7-261

Riste, O. (2007). Intelligence and the ‘mindset’: The German invasion of Norway in 1940. Intelligence & National Security 22(4), 521–36 (16 s.). Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684520701640480.

 

Tema 3: Trusselbildet og de ytre rammebetingelsene (149 sider)

Anvist litteratur

Eldridge, C., Hobbs, C. & Moran M. (2018). Fusing algorithms and analysts: open-source intelligence in the age of ‘Big Data’, Intelligence and National Security, 33:3, 391-406. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2017.1406677. (15 s.)

Foust, J. (2012, 13.11.). Myopia: How Counter-Terrorism Has Blinded Our Intelligence Community. The Atlantic. (3 s.) Hentet fra https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/11/myopia-how-counter-terrorism-has-blinded-our-intelligence-community/265130/

Omand, D. (2010). Securing the State. London: Hurst, s. 113–170 (57 s.)

Omand, D (2016) Keeping Europe Safe: Counterterrorism for the Continent Foreign affairs, September, Vol.95(5), 83-93. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mth&AN=117633744&site=ehost-live. (10 s.)

Omand, D (2012) Into the Future: A Comment on Agrell and Warner, Intelligence and National Security, 27:1, 154-156. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2012.621610. (3 s.)

Pillar, P. R. (2006). Intelligence, policy and the war in Iraq. Foreign Affairs, 85(2), 15-27. Hentet fra http://www.ucdc.edu/sites/default/files/uploads/documents/Academic/Courses/S12PSM120C/Reader/Week%207%20--%20Pillar,%20Intelligence,%20Policy%20and%20the%20War%20in%20Iraq.pdf. (12 s.)

Sims, J. E. (2005). Understanding ourselves. I J. E. Sims & G. Burton (Red., Transforming U.S. intelligence (s. 32-59). Washington, D.C.: Georgetown University Press (28 s.)

Warner, M (2012) Reflections on Technology and Intelligence Systems. Intelligence and National Security, 27(1), 133-153 (21 s.). Hentet fra http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02684527.2012.621604.

Anbefalt litteratur

Aid, M. M. (2005). All glory is fleeting: Sigint and the fight against international terrorism. I W. K. Wark (Red.), Twenty-first century intelligence (s. 72-120) London: Routledge (49 s.)

Barger, D. (2005). Toward a revolution in intelligence affairs. Santa Monica: Arlington and Pittsburg: Rand Corporation, s. 1-144 (144 s.)

Gerber, B. (2005). Managing HUMINT: The need for a new approach. I J. E. Sims & G. Burton (Red.), Transforming U.S. Intelligence (s.180-197). Washington, D.C.: Georgetown University Press (18 s.)

Gustavson, K. C. (2013). Protecting the New Rome: Byzantine Influence on Russian Intelligence. I P. H. J. Davies & K. C. Gustavson (Red.), Intelligence Elsewhere: Spies and Espionage Outside the Anglosphere (s. 67-88). Washington, DC: Georgetown University Press (22 s.)

Lister, C. R. (2015). The Islamic State: A Brief Introduction. Washington D.C.: The Brooking Institution, s. 1- 74 (74 s.) 

Lowenthal, M. M. (2005). Intelligence analysis: management and transformation issues. I J. E. Sims & G. Burton (Red.), Transforming U.S. intelligence (s. 220-238). Washington, D.C.: Georgetown University Press (19 s.)

Sands, A. (2005). Integrating open sources into translational threat assessments. I J. E. Sims & G. Burton (Red.). Transforming U.S. Intelligence (s. 63-79). Washington, D.C.: Georgetown University Press (17 s.)

Strasser, S. (Red.).(2004). The 9/11 investigations. New York: Public Affairs, s. 394–420 (26 s.)

Lysne II-utvalget. (2016) Digitalt grenseforsvar (DGF). Rapport. (89 s.) https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/lysne-ii-utvalgets-rapport-2016.pdf.
 

Tema 4: Trusselbildet og de indre rammebetingelsene (224 sider)

Anvist litteratur

Brantly, A. F. (2018) When everything becomes intelligence: machine learning and the connected world, Intelligence and National Security, 33:4, 562-573 (11 s.) https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02684527.2018.1452555

Cameron, I. (2005). Beyond the Nation State: The Influence of the European Court of Human Rights on Intelligence Accountability. I H. Born, L. K. Johnson & I. Leigh (Red.), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability (s. 34-53). Dulles VA: Potomac Books (19 s.)

Etterretningstjenesteloven (1998). Lov om Etterretningstjenesten, av 20. mars 1998 nr. 11. Instruks om Etterretningstjenesten, av 31. august 2001 nr. 1012, med endringer, sist ved forskrift av 5. desember 2003 nr. 1721. Oslo: Cappelen akademisk forlag, s. 1–6 (6 sider). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-03-20-11?q=lov%20om%20etterretningstjenesten

Gill. P. (2005). The Politization of Intelligence: Lessons from the Invasion of Iraq. I H. Born, L. K. Johnson & I. Leigh (Red.), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability (s. 12-33). Dulles VA: Potomac Books (21 s.)

Johnson, L. K. (2005). Governing in the Absence of Angels: On the Practise of Intelligence Accountability in the United States. I H. Born, L. K. Johnson & I. Leigh (Red.), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability (57-78). Dulles VA: Potomac Books (21 s.)

Leigh, I. (2005). More Closely Watching the Spies: Three decades of Experience. I H. Born, L. K. Johnson & I. Leigh (Red.), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability (s. 3-11). Dulles VA: Potomac Books (8 s.)

Leigh, I. (2005). Accountability of Security and Intelligence in the United Kingdom. I H. Born, L. K. Johnson & I. Leigh (Red.), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability (s- 79-98). Dulles VA: Potomac Books (20 s.)

Matei, F.C. (2014). The Media’s Role in Intelligence Democratization. International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, 27(1), 73–108. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08850607.2014.842806. (35 s.)

Omand, D. (2010). Securing the State. London: Hurst, s. 251–287 (36 s.)

Riste, O. & Moland, A. (1997). Strengt hemmelig: norsk etterretningstjeneste 1945–1979. Oslo: Universitetsforlaget, s. 281–298 (17 sider). https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030148006.

Sejersted, F. (2005). Intelligence and Accountability in a State without Enemies: The Case of Norway.  I H. Born, L. K. Johnson & I. Leigh (Red.), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability (s. 119-141). Dulles VA: Potomac Books. (22 s.)

Westgaard, A. (2010). Etterretningstjenesten – oppgaver, rettslige rammer og demokratisk kontroll. I D.W. Schartum (Red.), Overvåking i en rettsstat (s. 297-305). Oslo: Fagbokforlaget (8 s.)

Anbefalt litteratur

Betts, R. K. (2007). Enemies of intelligence: Knowledge & power in American National Security. New York: Colombia University Press, s. 104–123 (20 s.)

Johnson, L. (2006). Balancing Liberty and Security. I R. Z. George & R. D. Kline (Red.), Intelligence and the national security strategist: Enduring issues and challenges (2. utg) (s. 65-83). Boulder: Rowan & Littlefield Publishers

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper22Not requiredI ukene med selvstudier skal studentene selv lese og reflektere rundt aktuelle problemstillinger og levere inn to såkalte «two-pagers». Besvarelsene er ikke tellende for eksamenskarakteren, men er ment som trening.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:I ukene med selvstudier skal studentene selv lese og reflektere rundt aktuelle problemstillinger og levere inn to såkalte «two-pagers». Besvarelsene er ikke tellende for eksamenskarakteren, men er ment som trening.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig individuell hjemmeeksamenIndividuell3DagerA-F100%Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig individuell hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Morten Flagestad