CBU1505 Lederutvikling

Emnekode: 
CBU1505
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
2019 Høst
2020 Vår
2020 Høst
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Ida Marie Frøseth
Om emnet

Lederutvikling er essensielt for personlig utvikling og er meget viktig for å kunne bli en god leder. Gjennom hele utdanningsløpet ved Cyberingeniørskolen gjennomføres det et lederutviklingsprogram. Mye av dette gjennomføres som seminarer i forbindelse med skolens øvingsarenaer.

For å øke sin evne til å lede, er personlig innsikt og selvforståelse, samt refleksjon i team essensielt. Skolen legger derfor til rette for praksisarenaer der elevene får muligheten til å prøve og å utforske eget lederskap. Disse blir etterfulgt av lederutviklingssamlinger som bidrar til økt forståelse.

Lederutviklingsfaget må sees i sammenheng med utdanningen ved befalsskolen hvor kadettene får mye av det teoretiske grunnlaget.

Cyberingeniørskolens lederutviklingsprogram

Kull 1 - Individet og kommunikasjon
Gjennom kull 1 er fokuset på individet og bli kjent med seg selv, andres oppfatning av seg, kjennskap til generelle forhold og egne opplevelser som påvirker egne holdninger, stressmestring og handlingsmønstre. Etablere fortrolighet med egen personlighet og erfaringsbakgrunn. Bevisstgjøring av egene holdninger som individ. Kadettene vil få introduksjon til grunnleggende lederteori for å ha de nødvendige verktøyen til å drive lederutvkling. 

Kull 2 - Gruppe og relasjoner
Kunnskap om og erfaring med gruppens samlede betydning for effektiv løsning av oppdrag og måloppnåelse, herunder betydningen av sosiale relasjoner, egen tilpasningsevne, personlig kjennskap til og omsorg for sine medarbeidere og kolleger. Vårsemesteret gjennomføres ved Befalsskolen på Sessvollmoen, og her får kadettene mye av ledelsesteorien som er grunnlaget for videre utvikling.

Kull 3 - Egen ledelsesfilosofi som Cyberingeniør
Bevisstgjøring av egne holdninger som kan påvirke eget lederskap. Utvikling av egen ledelsesfilosofi som utnytter egne sterke sider. Fokus på særegenheten ved cyberingeniørens profesjon.

Lederutviklingsområdene

Skolen benytter følgende utviklingsområder som brukes i personligutvikling og vudering av kadetten:

 • Rollemodell
 • Oppdragsfokus
 • Samspill
 • Utvikling
Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emne har kadetten:

 • Kunnskap om hvordan egen atferd påvirker andres prestasjoner og handlinger.
 • Kunnskap om hva lederskap innebærer.
 • Kjennskap til hva som innvirker på egen og undergittes mestringstro under løsning av militære oppdrag, samt være i stand til å påvirke denne positivt i egen enhet.
 • Kunnskap om de seks utviklingsområdene; lederrolle, lederegenskaper, selvforståelse, mestringstro, holdninger og relasjonskompetanse.
 • Kjennskap til Forsvarets verdigrunnlag og forsvarets grunnsyn på ledelse.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Anvende situasjonstilpasset lederskap.
 • Anvende tilbakemeldinger fra andre, herunder hvordan egen adferd påvirker andre, til å iverksette tiltak for å videreutvikle seg som leder.
 • Anvende relevant fagteori til å drive selvledelse og bidra til utvikling av andre.
 • Kunne etterleve grunnleggende militære holdninger og fremstå med eksempelets makt.
 • Anvende de seks utviklingsområdene på en slik måte at de kan utøve sin fremtidige profesjon som medmenneske, leder og cyberingeniør.

​Generell kompetanse

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Kunne representere organisasjonen i henhold til Forsvarets verdigrunnlag.
 • Ha forståelse for hvilke forventninger Forsvaret og samfunnet forøvrig har til den militære profesjonen.
 • Utvikle integritet og holdninger som befal.
 • Utvikle evne til å kunne endre eget lederskap i forhold til situasjon, herunder å kunne mestre stress i komplekse situasjoner.
Praktisk organisering og arbeidsformer
 • Seminarer hvor kadettene jobber i lagsrammen og som kull.
 • Oppfølging fra kullsjef gjennom årlig oppstartssamtale og tjenesteuttalelse.
 • Praksisarena på Felles Opptak og Seleksjon i 4. semester
 • Veiledning fra mentor under og etter øvelser hvor kadetten er i en føringsrolle (fortrinnsvis i tredje studieår).  
Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Praksis11RequiredFelles opptak og seleksjon benyttes som en praksisarena. Dette gjennomføres i 4. semester.
Prosjekt11Not requiredLederutviklingskontrakt (LU-kontrakt)/handlingsplan. Første versjon av LU-kontrakten/handlingsplan skrives i løpet av første studieår, deretter skal kontrakten revideres jevnlig gjennom studiet.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Felles opptak og seleksjon benyttes som en praksisarena. Dette gjennomføres i 4. semester.
Obligatorisk arbeidskrav:Prosjekt
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Lederutviklingskontrakt (LU-kontrakt)/handlingsplan. Første versjon av LU-kontrakten/handlingsplan skrives i løpet av første studieår, deretter skal kontrakten revideres jevnlig gjennom studiet.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredKadetten skal bestå øvelse Cyberingeniør i 5. semester. Ved stryk vil øvelse Vinterdrill 2 være kontinuasjon.
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredKadetten må bestå tjenesteuttalelsen i løpet av 6. semester.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadetten skal bestå øvelse Cyberingeniør i 5. semester. Ved stryk vil øvelse Vinterdrill 2 være kontinuasjon.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadetten må bestå tjenesteuttalelsen i løpet av 6. semester.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Ida Marie Frøseth