CBU1505 Lederutvikling

Emnekode: 
CBU1505
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
2023 Høst
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Per Arne Halvorsen
Elisabeth Désirée Eriksen
Om emnet

Lederutvikling er essensielt for personlig utvikling og er meget viktig for å kunne bli en god leder. Gjennom hele utdanningsløpet ved Cyberingeniørskolen gjennomføres det et lederutviklingsprogram. Mye av dette gjennomføres som seminarer i forbindelse med skolens øvingsarenaer.

For å øke sin evne til å lede, er personlig innsikt og selvforståelse, samt refleksjon i team essensielt. Skolen legger derfor til rette for praksisarenaer der elevene får muligheten til å prøve og å utforske eget lederskap. Disse blir etterfulgt av lederutviklingssamlinger som bidrar til økt forståelse.

Lederutviklingsfaget må sees i sammenheng med utdanningen ved befalsskolen hvor kadettene får mye av det teoretiske grunnlaget og mye praktisk trening og øving.

Holdning, Etikk og Ledelse (HEL) inngår i dette emnet. HEL gjennomføres for alle kull hvert år med forskjellig tema for hvert av kullene.

Cyberingeniørskolens lederutviklingsprogram

Kull 1 - Individet og kommunikasjon
Gjennom kull 1 er fokuset på individet og bli kjent med seg selv, andres oppfatning av seg, kjennskap til generelle forhold og egne opplevelser som påvirker egne holdninger, stressmestring og handlingsmønstre. Etablere fortrolighet med egen personlighet og erfaringsbakgrunn. Bevisstgjøring av egene holdninger som individ. Kadettene vil få introduksjon til grunnleggende lederteori for å ha de nødvendige verktøyen til å drive lederutvkling. Praksisarenaer for kull 1 er øvelse grunnlag og øvelse vinterdrill.

Kull 2 - Gruppe og relasjoner
Kunnskap om og erfaring med gruppens samlede betydning for effektiv løsning av oppdrag og måloppnåelse, herunder betydningen av sosiale relasjoner, egen tilpasningsevne, personlig kjennskap til og omsorg for sine medarbeidere og kolleger. Vårsemesteret gjennomføres ved Forsvarets Befalsskolen på Sessvollmoen.
Praksisarenaer, i tillegg til befalsskolen, er praksisarena Håndverk og felles opptak og seleksjon (FOS).

Kull 3 - Egen ledelsesfilosofi som Cyberingeniør
Bevisstgjøring av egne holdninger som kan påvirke eget lederskap. Utvikling av egen ledelsesfilosofi som utnytter egne sterke sider. Fokus på særegenheten ved cyberingeniørens profesjon. Praksis arenaer for kull 3 er praksisarena cyberingeniør og praksisarena Finale.

 Lederutviklingsområdene
Skolen benytter følgende utviklingsområder som brukes i personligutvikling og vudering av kadetten:

 • Rollemodell
 • Oppdragsfokus
 • Samspill
 • Utvikling
Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emne har kadetten:

 • Kunnskap om Forsvarets grunnsyn på ledelse.
 • Kunnskap til Forsvarets verdigrunnlag.
 • Kunnskap om hvordan egen atferd påvirker andres prestasjoner og handlinger.
 • Kunnskap om hva lederskap innebærer.
 • Kjennskap til hva som innvirker på egen og undergittes mestringstro under løsning av militære oppdrag, samt være i stand til å påvirke denne positivt i egen enhet.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Anvende situasjonstilpasset lederskap.
 • Anvende tilbakemeldinger fra andre, herunder hvordan egen adferd påvirker andre, til å iverksette tiltak for å videreutvikle seg som leder.
 • Anvende relevant fagteori til å drive selvledelse og bidra til utvikling av andre.
 • Kunne etterleve grunnleggende militære holdninger og fremstå med eksempelets makt.
 • Anvende utviklingsområdene på en slik måte at de kan utøve sin fremtidige profesjon som medmenneske, leder og cyberingeniør.

​Generell kompetanse

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Kunne representere organisasjonen i henhold til Forsvarets verdigrunnlag.
 • Ha forståelse for hvilke forventninger Forsvaret og samfunnet forøvrig har til den militære profesjonen.
 • Utvikle integritet og holdninger som befal.
 • Utvikle evne til å kunne endre eget lederskap i forhold til situasjon, herunder å kunne mestre stress i komplekse situasjoner.
Praktisk organisering og arbeidsformer
 • Seminarer og samlinger hvor kadettene jobber i lagsrammen og som kull.
 • Oppfølging fra kullsjef gjennom årlig oppstartssamtale og tjenesteuttalese.
Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Prosjekt11Not requiredHandlingsplan eget lederskap. Første versjon av handlingsplan skrives i løpet av første studieår, deretter revideres handlingsplanen jevnlig gjennom studiet.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Prosjekt
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Handlingsplan eget lederskap. Første versjon av handlingsplan skrives i løpet av første studieår, deretter revideres handlingsplanen jevnlig gjennom studiet.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell -Gjennomført Not requiredKadetten skal gjennomføre skolens praksisarenaer i de ulike semestrene.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Gjennomført
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadetten skal gjennomføre skolens praksisarenaer i de ulike semestrene.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Per Arne Halvorsen