CBU1504 Militær idrett og trening

Emnekode: 
CBU1504
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
2023 Høst
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
2024 Vår
Emneansvarlig: 
Per Arne Halvorsen
Om emnet

Emnet gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen militær trening, og har som mål å utvikle robuste befal som kan prestere fysisk og mentalt når det gjelder. Emnet må ses i sammenheng med utdanningen som gis ved Forsvarets befalsskole. Kadettene tilegner seg grunnleggende kunnskap og forståelse for at fysisk form en viktig faktor i den militære profesjonen.

Kadetten skal tilegne seg gode holdninger til fysisk aktivitet i den hensikt å kunne fremstå som et forbilde for andre i sin avdeling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • Kunnskap om grunnleggende treningslære, kostholdslære og skadeforebygging og forstår hvordan dette spiller inn i et helseperspektiv og i en militær sammenheng.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende teori om treningslære, kosthold og skadeforebygging for å oppfylle kravene som Forsvaret stiller til styrke og utholdenhet.
  • Anvende kart og kompass for å orientere under ulike forhold.
  • Trene seg selv og andre, og kan iverksette tiltak for å nå individuelle eller avdelingens mål i forhold til fysisk form og robusthet.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Forstå viktigheten av fysisk trening og betydningen av dette inn mot de krav Forsvaret stiller til fysisk ytevne og robusthet.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Praktiske leksjoner / fysisk trening i form av fellesøkter eller egentrening (2 økter tilstrebes pr uke) 

Noe teoretisk undervisning i klasserom. 

Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
  • Militær fysisk trening i grunnleggende soldatutdanning.
  • Militær fysisk trening 1 (01/2013 2.utg). Kompendium, Forsvaret Høgskole. Skare, Magnhild. 2013. 
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not required3000 meter utholdenhetstest og styrke test i henhold til Forsvarets fastsatte krav. Kadetten må oppnå minimum nivå 5. på utholdenhetstest og styrketest i 2. semester.
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not required3000 meter utholdenhetstest og styrke test i henhold til Forsvarets fastsatte krav. Kadetten må oppnå minimum nivå 5. på utholdenhetstest og styrketest i 4. semester.
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not required3000 meter utholdenhetstest og styrke test i henhold til Forsvarets fastsatte krav. Kadetten må oppnå minimum nivå 5. på utholdenhetstest og styrketest i 6. semester.
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not required8 km pakningsløp innen kravet til nivå 4 må bestås innen oppstart befalsskolen. Første gjennomføring vil være i 1. semester.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:3000 meter utholdenhetstest og styrke test i henhold til Forsvarets fastsatte krav. Kadetten må oppnå minimum nivå 5. på utholdenhetstest og styrketest i 2. semester.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:3000 meter utholdenhetstest og styrke test i henhold til Forsvarets fastsatte krav. Kadetten må oppnå minimum nivå 5. på utholdenhetstest og styrketest i 4. semester.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:3000 meter utholdenhetstest og styrke test i henhold til Forsvarets fastsatte krav. Kadetten må oppnå minimum nivå 5. på utholdenhetstest og styrketest i 6. semester.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:8 km pakningsløp innen kravet til nivå 4 må bestås innen oppstart befalsskolen. Første gjennomføring vil være i 1. semester.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Per Arne Halvorsen
Godkjent av: 
Oddbjørn Pedersen