CBU1503 Våpentjeneste

Emnekode: 
CBU1503
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
2019 Høst
2020 Vår
2020 Høst
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Høst
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Per Arne Halvorsen
Om emnet

Emnet inkluderer grunnleggende soldatutdanning (GSU 1 Hær). Hensikten med emnet er at kadettene tidlig skal tilegne seg gode ferdigheter og holdninger innen grunnleggende våpentjeneste / skyting samt opprettholde disse gjennom skoleløpet. 

Emnet gir kadettene grunnleggende ferdigheter innenfor bruk og behandling av primærvåpen (HK 416). Emnet har et gjennomgående fokus på trygg våpenføring og våpenskjøtsel under alle forhold. 

Emnet skal sammen med faget stridsteknikk bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til de grunnleggende militære ferdighetene.

Opplæring i primærvåpnet (HK 416) vil i hovedsak foregå i semester 1 - 3, mens det i semester 4 - 6 vil være opplæring i sekundærvåpen samt vedlikehold av ferdigheter.

Ambisjonen er at studentene får et godt grunnlag som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren / DIF de vil tjenestegjøre i som befal.

  Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • innsikt i gjeldende sikkerhetsbestemmelsene for håndtering av våpen og ammunisjon

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende våpen og ammunisjon i henhold til de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene
  • Anvende teoretisk kunnskap med praktisk betydning til skyteferdigheter og våpenbehandling
  • Selvstendig operere og vedlikeholde primærvåpen under krevende forhold
  • Anvende primærvåpen HK416 med tilfredsstillende resultat til ferdighetsnivå 2

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Forstå muskeloverlæring og drill som læringskonsept
  • Basisferdigheter for videre trening og øving.

  Kompetansen ansees som essensiell for å kunne løse oppdrag og overleve på et stridsfelt.

  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Emnet gjennomføres med vanlig klasseromsundervisning, samt utstrakt bruk av praksis.

  Sensorordning

  Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Pensum
  • UD2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitærvirksomhet (relevante sider til emnet).
  • UD5-21-1 Hefte 1 Våpenkjennskap
  • UD5-21-2 Hefte 2 skyteutdannelse
  • UD5-21-3 Hefte 3 grunnleggende skyterekker
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  MappevurderingIndividuell -Bestått / ikke bestått Not required 1) Bestå kravene som stilles til Godkjent Soldat våpentjeneste innen oppstart befalsskolen. 2) Bestå kravet til årlig test for befal HK 416 innen utgangen av 6.semester.
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Mappevurdering
  Gruppering:Individuell
  Varighet:
  Varighetstype:-
  Karakterskala:Bestått / ikke bestått
  Andel:
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar: 1) Bestå kravene som stilles til Godkjent Soldat våpentjeneste innen oppstart befalsskolen. 2) Bestå kravet til årlig test for befal HK 416 innen utgangen av 6.semester.
  Hjelpemidler:
  Forfattere: 
  Per Arne Halvorsen
  Godkjent av: 
  Oddbjørn Pedersen