AL3080 Strategi og logistikkhistorie

Emnekode: 
AL3080
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christer Pedersen
Helge Olav Nygard
Om emnet

Emnet skal gi kadettene kunnskaper om hvordan logistikken gjennom historien har påvirket militære operasjoner og hvilken strategisk betydning logistikk har for anvendelse og forvaltning av militærmakt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt utdanning i emnet skal kadettene:

 • kunne gjøre rede for forholdet mellom strategi og logistikk i anvendelse og forvaltning av militærmakt.
 • kunne gjøre rede for hvilken betydning logistikk har hatt i militære operasjoner fra middelalderen og frem til i dag.

Ferdigheter

Den sjøkrigskoleutdannede offiser kan:

 • analysere i hvilken grad logistikk har vært en suksessfaktor for oppnåelse av militær strategi
 • analysere hvordan logistikk er vektlagt i gjeldende konsepter og direktiver for planlegging av militære operasjoner.

Generell kompetanse

Den sjøkrigskoleutdannede offiser kan:

 • ivareta avdelingens rolle som rådgiver innenfor logistikkfeltet under utarbeidelse av avdelingens strategi og operasjonell planlegging.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres over ett semester med normert fire timer undervisning pr uke, i tillegg til modularisert ekstra undervisning i form av konsentrerte bolker av undervisning og oppgaveløsning og evt deltagelse på intensivundervisning med Nasjonalt Logistikkurs. Dette må i så tilfelle koordineres med Nasjonalt Logistikkurs, samt det må koordineres med den enkelte timelærer som berøres av den periodevise intensiverte undervisningen.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning, løsing av caseoppgaver med vekt på overordnede militære problemstillinger. Kadettene kan søke individuell eller gruppebasert veiledning i emnet. Kadettene løser arbeidsoppgaver i henhold til pensumbøker. Teorien søkes knyttet opp mot problemstillinger fra Forsvarets virksomhet.
Sensorordning

Individuell skriftlig prosjektoppgave og elevforelesninger sensureres av faglærer.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent i fagråd Logistikk og ressursstyring mars 2016

Pensum

Pensum

Følgende emner utgjør hovedpensum:

 • Forholdet mellom strategi og logistikk
 • Antikken
 • Strategisk konsept for Forsvaret
 • Logistikk og strategi i Norden (1400-1900)
 • ”Leve av landet” – hærlogistikk frem til 1814
 • Mekanikkens inntog – logistikk frem til 1. verdenskrig
 • Operasjon Barbarossa
 • Logistikk i stillehavskrigen
 • Logistikk i Norge 1940
 • Den kalde krigen
 • Falklandskrigen
 • Desert Shield / Desert Storm
 • Logistikkstøtte i Afghanistan og Irak
 • Kontraktører i moderne logistikk
 • Fremtiden, militær supply chain management.

Litteratur

Kane, Thomas M. – Military Logistics and Strategic performance, ISBN 0 7146 5161 3.
Creveld, Martin van – Supplying War – Logistics from Wallenstein to Patton, ISBN
Lynn John A. (editor) – Feeding Mars – Logistics in Western Warfare from the Middle Ages to the Present – kopi av kapittel 5
Macksey, Kenneth – For want of a nail – The impact on war of logistics and communications - kopi av kapittel 8
Thompson, Julian – Lifeblood of War – Logistics in armed conflict - kopi av kapittel 8
Pagonis, William G. - Moving Mountains, Lessons in leadership and logistics from the Gulf War - ISBN 0 87584 508 8.
Styrke og relevans – Strategisk konsept for Forsvaret – ISBN 82 7294 052 7
Naval Doctrine Publication 4 – Naval Logistics
Aktuelle artikler

Støttelitteratur:

Kompendium i militær supply chain management, med aktuelle artikler.
Forsvarets fellesoperative doktrine
Forsvarets doktrine for maritime operasjoner

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Muntlig fremlegg22Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
SemesteroppgaveIndividuell SemesterA-F60Not requiredMaks 3000 ord pluss eventuelle vedlegg.
PresentasjonGruppe40MinutterA-F20Not requiredElevforelesning om emner i faget
PresentasjonGruppe40MinutterA-F20Not requiredElevforelesning om emner i faget
Vurderinger:
Vurderingsform:Semesteroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:60
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Maks 3000 ord pluss eventuelle vedlegg.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Presentasjon
Gruppering:Gruppe
Varighet:40
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:20
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Elevforelesning om emner i faget
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Presentasjon
Gruppering:Gruppe
Varighet:40
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:20
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Elevforelesning om emner i faget
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger64Timer4 timer pr uke på timeplan
Individuell75Timer5 timer per uke
Individuell veiledning15Timer1 time per uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer pr uke på timeplan
Aktivitet:Individuell
Varighet:75
Varighetstype:Timer
Kommentar:5 timer per uke
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:1 time per uke
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard