AL3050 Innkjøp og kontrahering

Emnekode: 
AL3050
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
9
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Remi Jakobsen
Om emnet

Emnet skal gi kadetten kunnskap om handlingsrommet Forsvaret har når de anskaffer og understøtter den militære strukturen, samt hvordan de best kan utnytte dette handlingsrommet ift å bidra til mest mulig kampkraft per krone.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • bred kunnskap om eksterne og forsvarsinterne regler innen offentlige anskaffelser,  samt problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor innkjøpsområdet i Forsvaret.
 • bred kunnskap om gjennomføringen av flere typer anskaffelser, samt ulike typer kontrakter og kontraktsbetingelser.
 • bred kunnskap om formålet og prinsippene som ligger til grunn for anskaffelsesregelverket.
 • kunnskap om grunnleggende innkjøpsteorier.
 • kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor innkjøpsområdet, samt regler og trender innen innkjøpsområdet i EØS.

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • anvende tilegnet kunnskap (nevnt ovenfor), og dermed bidra til bedret forsvarlig forvaltning, og bedre ressursutnyttelse i Forsvaret, herunder planlegge og gjennomføre en anskaffelse i tråd med lovmessige krav, etiske krav og retningslinjer.

Generell kompetanse

Den sjøkrigsskoleutdannete offiser kan:

 • bekle rollen som innkjøper eller merkantil saksbehandler (godt grunnlag).
 • fungere som avdelingens rådgiver innen innkjøpsfaglige problemstillinger, herunder forvaltningsetikk.
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis innenfor anskaffelsesvirksomheten i det offentlige.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres over to semester (semester V og VI) i veksling mellom undervisning, oppgaveløsning og selvstudium.  For timefordeling; se matrise i starten av denne emneplan.

Emnet bygger videre på en introduksjon av innkjøp gitt under emnet Logistikkledelse i Forsvaret, videre koordineres faget mot emnene; Prosjekt og logistikkstyring, Kontrakts- og transportrett, samt Rettslære.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
Sensorordning

Skriftlig skoleeksamen sensureres av ekstern sensor samt faglærer.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent i fagråg Logistikk og ressursstyring mars 2016

Pensum

Pensum

All litteratur listet i pkt 1.1.6.2 er i sin helhet pensum. Innkjøp og kontrahering innenfor offentlig sektor er et ”levende” emne påvirket av EU, politiske endringer og rettspraksis, som påvirker fokus og pensum i faget.

Eksempel på tema som kadetten må ha kunnskap om:

LOA/FOA Alminnelige bestemmelser
Avgrensing mellom LOA/FOA, FOSA og ARF
Kontraktstyper
Leverandøranalyse og kostnadskontroll
Innsyn i anskaffelsesprosessen
EU/EØS –Forsvarsdokumentet
Leveringsbetingelser (incoterms) og risiko
Sikkerhetsgraderte anskaffelser
Betaling og garantier
Rammeavtaler
Endringer, konfigurasjonsstyring, systemansvar/GFM
Oppgaver Militær anskaffelse
Forvaltningsetikk
Miljøhensyn, universell utforming, klageadgang
Anskaffellsesprosedyrer
Forhandlinger
Valg av leverandør, evalueringskriterier, ansporing og sanksjonsordninger
Akademiske innkjøpsteorier/forskningsparadigmer
Utforming av forespørsel – kontrakt – protokoll

Litteratur

Ivar Brynhildsvold: Prinsipper for bedre innkjøp, 2. utgave, 2011, Fagbokforlaget (utvalgte kapitler)

Rognes Jørn: Forhandlinger, 3. utgave, Høyskoleforlaget, ISBN: 978-82-7634-756-2. (utvalgte kapitler)

Nærings- og fiskeridepartementet: Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Nærings- og fiskeridepartementet: Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Forsvarsdepartementet: Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA)

Forsvarsdepartementer: Anskaffelsesregelverk for Forsvarssektoren.

Faglærer: Handouts/Powerpoints

Dragsten Marianne H., Håndbok i offentlige anskaffelser, Universitetsforlaget, ISBN-13:978-82-15-00978-0  (Støttelitteratur)

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell24TimerA-F100Not requiredEndring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:24
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Endring grunnet Covid-19, godkjent i programråd av programansvarlig.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger90Timer2 timer i uken på timeplan i høstsemesteret 4 timer i uken på timeplan i vårsemesteret
Individuell120Timer4 timer i uken i høstsemesteret 5 timer i uken i vårsemesteret
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:90
Varighetstype:Timer
Kommentar:2 timer i uken på timeplan i høstsemesteret 4 timer i uken på timeplan i vårsemesteret
Aktivitet:Individuell
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer i uken i høstsemesteret 5 timer i uken i vårsemesteret
Forfattere: 
Remi Jakobsen
Godkjent av: 
Remi Jakobsen