AL3050 Innkjøp og kontrahering

Emnekode: 
AL3050
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
9
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christer Pedersen
Helge Olav Nygard
Om emnet

Emnet skal gi kadetten kunnskap om handlingsrommet Forsvaret har når de anskaffer og understøtter den militære strukturen, samt hvordan de best kan utnytte dette handlingsrommet ift å bidra til mest mulig kampkraft per krone.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • bred kunnskap om eksterne og forsvarsinterne regler innen offentlige anskaffelser,  samt problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor innkjøpsområdet i Forsvaret.
 • bred kunnskap om gjennomføringen av flere typer anskaffelser, samt ulike typer kontrakter og kontraktsbetingelser.
 • bred kunnskap om formålet og prinsippene som ligger til grunn for anskaffelsesregelverket.
 • kunnskap om grunnleggende innkjøpsteorier.
 • kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor innkjøpsområdet, samt regler og trender innen innkjøpsområdet i EØS.

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • anvende tilegnet kunnskap (nevnt ovenfor), og dermed bidra til bedret forsvarlig forvaltning, og bedre ressursutnyttelse i Forsvaret, herunder planlegge og gjennomføre en anskaffelse i tråd med lovmessige krav, etiske krav og retningslinjer.

Generell kompetanse

Den sjøkrigsskoleutdannete offiser kan:

 • bekle rollen som innkjøper eller merkantil saksbehandler (godt grunnlag).
 • fungere som avdelingens rådgiver innen innkjøpsfaglige problemstillinger, herunder forvaltningsetikk.
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis innenfor anskaffelsesvirksomheten i det offentlige.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres over to semester (semester V og VI) i veksling mellom undervisning, oppgaveløsning og selvstudium.  For timefordeling; se matrise i starten av denne emneplan.

Emnet bygger videre på en introduksjon av innkjøp gitt under emnet Logistikkledelse i Forsvaret, videre koordineres faget mot emnene; Prosjekt og logistikkstyring, Kontrakts- og transportrett, samt Rettslære.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
Sensorordning

Skriftlig skoleeksamen sensureres av ekstern sensor samt faglærer.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent i fagråg Logistikk og ressursstyring mars 2016

Pensum

Pensum

All litteratur listet i pkt 1.1.6.2 er i sin helhet pensum. Innkjøp og kontrahering innenfor offentlig sektor er et ”levende” emne påvirket av EU, politiske endringer og rettspraksis, som påvirker fokus og pensum i faget.

Eksempel på tema som kadetten må ha kunnskap om:

 • LOA/FOA Alminnelige bestemmelser
 • Avgrensing mellom LOA/FOA, FOSA og ARF
 • Kontraktstyper
 • Leverandøranalyse og kostnadskontroll
 • Innsyn i anskaffelsesprosessen
 • EU/EØS –Forsvarsdokumentet
 • Leveringsbetingelser (incoterms) og risiko
 • Sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Betaling og garantier
 • Rammeavtaler
 • Endringer, konfigurasjonsstyring, systemansvar/GFM
 • Oppgaver Militær anskaffelse
 • Forvaltningsetikk
 • Miljøhensyn, universell utforming, klageadgang
 • Anskaffellsesprosedyrer
 • Forhandlinger
 • Valg av leverandør, evalueringskriterier, ansporing og sanksjonsordninger
 • Akademiske innkjøpsteorier/forskningsparadigmer
 • Utforming av forespørsel – kontrakt – protokoll

Litteratur

 • Ivar Brynhildsvold: Prinsipper for bedre innkjøp, 2. utgave, 2011, Fagbokforlaget (utvalgte kapitler)
 • Rognes Jørn: Forhandlinger, 3. utgave, Høyskoleforlaget, ISBN: 978-82-7634-756-2. (utvalgte kapitler)
 • Nærings- og fiskeridepartementet: Lov om offentlige anskaffelser (LOA)
 • Nærings- og fiskeridepartementet: Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
 • Forsvarsdepartementet: Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA)
 • Forsvarsdepartementer: Anskaffelsesregelverk for Forsvarssektoren.
 • Faglærer: Handouts/Powerpoints
 • Dragsten Marianne H., Håndbok i offentlige anskaffelser, Universitetsforlaget, ISBN-13:978-82-15-00978-0  (Støttelitteratur)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell5TimerA-F100Not required Lovsamling
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Lovsamling
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger90Timer2 timer i uken på timeplan i høstsemesteret 4 timer i uken på timeplan i vårsemesteret
Individuell120Timer4 timer i uken i høstsemesteret 5 timer i uken i vårsemesteret
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:90
Varighetstype:Timer
Kommentar:2 timer i uken på timeplan i høstsemesteret 4 timer i uken på timeplan i vårsemesteret
Aktivitet:Individuell
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer i uken i høstsemesteret 5 timer i uken i vårsemesteret
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard