AL2033 Operativ logistikk

Emnekode: 
AL2033
Kursnavn på engelsk: 
Operativ logistikk
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
8
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christer Pedersen
Helge Olav Nygard
Om emnet

Emnet skal gi kadetten kunnskaper om metodisk anvendelse av prinsipper for logistikkstøtte til Forsvarets operative enheter i fred, krise og krig nasjonalt, og i utenlandsoperasjoner. Kadetten skal også få erfaring med plan og beslutningsprosessen på taktisk nivå.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • kunnskap om operativ logistikk, prinsipielle føringer, plan- og beslutningsprosessen, og faktorer som bidrar til økt operativ evne til Forsvarets enheter.
 • enkel kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i Forsvaret
 • kunnskap om nasjonens totalforsvarskonsept, herunder beredskapssystem og planverk
 • kunnskap om Norsk Nasjonalt Vertsstøttekonsept i rammen av totalforsvaret

 

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • anvende faglig kunnskap og relevante opplysninger i en plangruppe som logistikkoffiser i Forsvaret på taktisk nivå
 • gjøre rede for stegene i operativ planlegging på operasjonelt og taktisk nivå med spesiell fokus på logistikkvurderingen
 • gjøre rede for de viktigste problemstillingene innenfor logistikk i operasjoner og fagområdets betydning for militære beslutninger
 • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres som en samlet modul over 5 uker i slutten av 4. semester. Det gjennomføres forelesninger lokalt ved Sjøkrigsskolen, og ute ved operative enheter i alle forsvarsgrener og Heimevernet de 3 første ukene. De to siste ukene skal kadettene fordype seg i en prosjektoppgave fortrinnsvis om egen forsvarsgren. Emnet bygger videre på tillært kunnskap i emnene Sjømakt og sikkerhetsstudier med forsvarskunnskap, og Logistikkledelse i Forsvaret.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer prosjektoppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
 • Øvelser
Sensorordning

Oppgaven sensureres av faglærer og ekstern sensor

Pensum

Retningslinjer for logistikkvirksomheten i Forsvaret (FD)

Direktiv for logistikkvirksomheten i Forsvaret (FSJ)

Konsept for logistikk i Forsvaret (FLO)

Grenvise konsept for logistikk (Styrkesjefer)

Stabshåndbok i plan- og beslutningsprosesser for den enkelte forsvarsgren

Forelesninger og utgitte presentasjoner og publikasjoner

 

Litteratur

Smith; Defence Logistics (1.ed) 2018

Listou; Totalforsvaret og komersielle aktører; 2019

Andersen, Ødegaard; Militære felesoperasjoner;

Forsvarsstaben: Forsvarets Fellesoperative doktrine 1. opplag, ISBN 978-82-92566-01-5

FD; Retningslinjer for logistikkvirksomheten i Forsvarssektoren; 2016

Forsvarssjefen; Direktiv for logistikkvirksomheten

Forsvarsstaben; Konsept for logistikk i Forsvaret

Sjef for respektiv forsvarsgren: Stabshåndbok for hær – sjø – luft

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Fordypningsoppgave-5Uke(r)A-F100%Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:-
Varighet:5
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger200TimerTilsvarende 4 uker
Skriftlige oppgaver40TimerTilsvarende 1 uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:200
Varighetstype:Timer
Kommentar:Tilsvarende 4 uker
Aktivitet:Skriftlige oppgaver
Varighet:40
Varighetstype:Timer
Kommentar:Tilsvarende 1 uke
Forfattere: 
Helge Olav Nygard
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard