AL2022 Prosjekt- og logistikkstyring

Emnekode: 
AL2022
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
8
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christer Pedersen
Om emnet

Emnet skal gi kadetten kunnskaper om prosjekt som arbeidsform samt innsikt i de metoder og verktøy som anvendes i Forsvaret for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Kadetten skal få god forståelse for helhetlige logistikkløsninger ved anskaffelse av materiell.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • forståelse for prosjekt som arbeidsform
 • kjennskap til oppbyggingen og formålet med Forsvarets prosjektrammeverk – PRINSIX
 • kjennskap til metoder og verktøy for å gjennomføre vellykkede prosjekter
 • et overordnet kjennskap til usikkerhetsstyring i prosjekter og kravutvikling knyttet til prosjektleveranse
 • forståelse for ILS begreper og nødvendigheten av ILS i materiellanskaffelser
 • kjennskap til hva som påvirker pålitelighet – driftsikkerhet – kostnad og ytelse (maksimere systemtilgjengelighet)
 • kjennskap til gjeldende og nye logistikkonsepter i forsvaret og kunne anvende generelle metoder for analyse av emner som påvirker logistisk effektivitet / økonomi.
 • kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i Forsvaret

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • anvende faglig kunnskap og relevante opplysninger som prosjektmedarbeider og ansatt i linjen med prosjekter i Forsvaret.
 • fokusere på hvilke krefter som påvirker sluttresultatet, sammenhengen mellom pålitelighet – driftsikkerhet – kostnad og ytelse. Offiseren skal ha forståelse for ILS arbeidet i materiellanskaffelser.
 • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksforme

Generell kompetanse

Etter endt utdanning:

 • har offiseren innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan offiseren planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan offiseren formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner offiseren til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres som undervisning over 15 normal uker.  Timetall pr uke er 6 UV timer. Første del av emnet gjennomføres som e-læring gjennom Forsvarets fellesprogram i prosjektledelse. Øvrig undervisning gjennomføres som forelesning med aktivisering av studentene med oppgaveløsning. Emnet bygger videre på logistikkledelse i Forsvaret.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelse
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
Sensorordning

Skriftlig skoleeksamen sensureres av ekstern sensor samt faglærer.

Digital eksamen i PRINSIX sensureres av ekstern sensor.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent i fagråd Logistikk og ressursstyring høst 2016.

Pensum

Teoridel e-læring Grunnleggende prosjektarbeid.

Målrettet prosjektstyring

Logistics engineering and management

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Seminar-/samlingsdeltakelse Required Obligatorisk deltakelse på 2 dagers klasseromsundervisning tilknyttet Modul 02 av PRINSIX sertifiseringsløp.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltakelse
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar: Obligatorisk deltakelse på 2 dagers klasseromsundervisning tilknyttet Modul 02 av PRINSIX sertifiseringsløp.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell5TimerA-F80Not required Kalkulator Formelsamling
Digital eksamenIndividuell50MinutterA-F20Not required Multiple choice - nettbasert
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:80
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Kalkulator Formelsamling
Vurderingsform:Digital eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:50
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:20
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Multiple choice - nettbasert
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger64Timer 4 timer pr uke på timeplanen
Individuell95Timer 6 timer per uke
Oppgaveløsning30Timer 2 timer per uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar: 4 timer pr uke på timeplanen
Aktivitet:Individuell
Varighet:95
Varighetstype:Timer
Kommentar: 6 timer per uke
Aktivitet:Oppgaveløsning
Varighet:30
Varighetstype:Timer
Kommentar: 2 timer per uke