AL2010 Logistikkledelse i Forsvaret

Emnekode: 
AL2010
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Christer Pedersen
Helge Olav Nygard
Om emnet

Emnet skal gi kadettene kunnskap om logistikkteori og ledelse av forsyningskjeder, med spesiell vekt på anvendelse i Forsvaret.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • Bred og grunnleggende kunnskap om relevante teoretiske emner innen fagområdet logistikk.

herunder:

 • kunnskap om prinsipper for effektiv logistikk, generelt og i en militær kontekst spesielt.
 • kunnskap om sentrale emner/tema som hører inn under området logistikk.
 • kunnskap om generelle metoder for analyse av logistisk effektivitet.
 • kunnskap om logistisk støtte til Forsvarets avdelinger.
 • kunnskap om logistikk som del av en organisasjons helhetlige oppgaver
 • kunnskap om ledelse av materiellforsyning og forsyningskjeder
 • grunnlag for senere å kunne oppdatere, eventuelt utvide sin kunnskap innenfor emneområdet.

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • anvende relevant logistisk teori i ulike arbeidssituasjoner innen Forsvarets virksomhetsområde
 • utføre analyse av logistisk effektivitet i praktiske situasjoner i henhold til teoretiske prinsipper
 • vurdere hvordan logistikken påvirker militære aktiviteter
 • se emnet i sammenheng med lederskapsrelaterte fagområder, og anvende lederskapsprinsipper på logistiske problemstillinger.

Generell kompetanse

Den sjøkrigsskoleutdannede offiseren: 

 • har grunnleggende innsikt i relevante fag- og yrkesrelaterte logistiske problemstillinger innen emnets områder
 • kan bekle stillinger som har et materialadministrativt/ logistisk ansvarsområde, og utføre analyse av logistisk effektivitet og forbedringer av logistisk ytelse
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres over ett semester med normert fire timer undervisning pr uke, i tillegg til modularisert ekstra undervisning i form av konsentrerte bolker av undervisning og oppgaveløsning og evt deltagelse på intensivundervisning med Nasjonalt Logistikkurs. Dette må i så tilfelle koordineres med Nasjonalt Logistikkurs, samt det må koordineres med den enkelte timelærer som berøres av den periodevise intensiverte undervisningen.

Arbeidsmåter

Klasseromsundervisning, løsing av caseoppgaver med vekt på overordnede militære problemstillinger. Kadettene kan søke individuell eller gruppebasert veiledning i emnet. Kadettene løser arbeidsoppgaver i henhold til pensumbøker. Teorien søkes knyttet opp mot problemstillinger fra Forsvarets virksomhet.

Sensorordning

Skriftlig skoleeksamen sensureres av ekstern sensor samt faglærer.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent i fagråd Logistikk og ressursstyring mars 2016.

Pensum

Pensum

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder, fagområdet som internasjonalt benevnes som supply chain management . Utdrag av relevante militære konsepter/doktriner.

Litteratur

 • Bø E., Gripsrud G., Nygaard, A.: Ledelse av forsyningskjeder – et logistikk og markedsføringsperspektiv (utvalgte kapitler)
 • Kompendier og artikler (utleveres av faglærer)

Støttelitteratur

 • Forsvaret: Direktiv for logistikkvirksomhet (2014)
 • Forsvaret: Konsept for logistikk i Forsvaret (2013)

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell5TimerA-F100Not required Kalkulator og formler
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Kalkulator og formler
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger60Timer4 timer per uke på timeplan
Individuell75Timer5 timer per uke
Individuell veiledning15Timer1 time per uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:60
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer per uke på timeplan
Aktivitet:Individuell
Varighet:75
Varighetstype:Timer
Kommentar:5 timer per uke
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:1 time per uke