AØ3071 Samfunnsøkonomi

Emnekode: 
AØ3071
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Helge Olav Nygard
Christer Pedersen
Om emnet

Hensikten med faget er at kadettene skal:

 • kjenne til den grunnleggende mikroøkonomiske teorien for bedrifters og konsumenters markedsadferd samt markeders funksjonsmåte.
 • kjenne til den grunnleggende velferdsteorien som avdekker under hvilke betingelser markeder kan svikte og hvordan offentlig politikk kan bidra til en samfunns­økonomisk effektiv ressursbruk og rettferdig fordeling.
 • kjenne til nasjonalregnskap og den grunnleggende makroøkonomiske teorien om konjunkturer, stabiliserings­politikk og langsiktig økonomisk vekst

gjennom å tilegne seg grunnleggende kunnskaper i:

 • Mikroøkonomi (30% av kurset) herunder mikroøkonomiske modeller og teorier for produsenter, konsumenter og markeder
 • Offentlig økonomi (20% av kurset) herunder samfunnsøkonomisk effektivitet og ulike former for og offentlig inngripen ved markedssvikt så som naturlig monopol, kollektive goder, asymmetrisk informasjon og eksterne virkninger.
 • Makroøkonomi (50% av kurset) herunder nasjonalregnskap og makroøkonomiske modeller og teorier for konsum og sparing, investeringer, arbeidsledighet, konjunkturer, stabiliserings­politikk og langsiktig økonomisk vekst.
Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Forklare sentrale begreper innen mikroøkonomisk teori
 • Analysere forbrukeres og bedrifters kjøps- og salgsbeslutninger
 • Analysere sentrale markedsformers virkemåte og effektivitet
 • Analysere hvordan økonomisk politikk kan påvirke konsumenters og bedrifters tilpasning og velferd og bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse
 • Kunne forklare sentrale begreper innen velferdsteori
 • Analysere konsekvensene av konkurransepolitikk, handelspolitikk og miljøpolitikk for samfunnsøkonomisk effektivitet
 • Analysere de velferdsmessige begrunnelsene for offentlig tjenestetilbud, herunder dimensjonering av tilbudet og organisering av produksjonen
 • Analysere konsekvensene av skatt for samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder prinsippene for et optimalt skattesystem
 • Analysere de velferdsmessige begrunnelsene for og effektivitetsmessige konsekvensene av trygd, sosial forsikring og omfordeling
 • Forklare sentrale begreper innen makroøkonomisk teori
 • Kjenne til grunnleggende data fra nasjonalregnskapet samt andre sentrale makroøkonomiske data som prisindekser og tall for arbeidsledighet og sysselsetting.
 • Kjenne grunnleggende teorier for etterspørselen etter et lands varer og tjenester.
 • Kjenne til grunnleggende Keynesiansk teori slik den fremkommer i Mundell-Fleming-modellen for en åpen økonomi.
 • Kjenne til hvordan penge- og finanspolitikk påvirker samlet etterspørsel, herunder norsk penge- og finanspolitikk.
 • Kjenne hovedteorier for hvordan arbeidsmarkedet og lønnsfastsettelsen fungerer, herunder teorier for hvorfor vi har arbeidsledighet.
 • Kjenne hvordan interaksjonen mellom makroøkonomisk tilbud og etterspørsel skaper konjunkturer og påvirker inflasjon og lønninger.
 • Kjenne til og forstå betydningen av økonomisk vekst på menneskers velstand og velferd.
 • Kjenne til hvordan sparing, befolkningsvekst og teknologisk utvikling skaper vekst i en økonomi slik den er formulert i Solow-modellen

 

Ferdigheter

 • Formulere og løse forbrukeres og bedrifters beslutningsproblemer matematisk
 • Illustrere forbrukeres og bedrifters tilpasning grafisk
 • Beregne matematisk og illustrere grafisk markedslikevekter for sentrale markedsformer
 • Formulere, illustrere, løse og anvende mikro- og velferdsøkonomiske modeller
 • Reflektere kritisk over offentlig politikk og de etiske dilemma som kan oppstå i den forbindelse
 • Finne frem til og tolke økonomiske data.
 • Anvende Mundell-Fleming til å forstå hvordan ulike hendelser påvirker aggregert etterspørsel samt hvordan man kan bruke penge- og finanspolitikken for å stabilisere økonomien.
 • Anvende en modell for aggregert tilbud og etterspørsel for å forstå konjunkturer og virkningen av inflasjonsmålet.
 • Anvende vekstmodellen for å vise betydningen av kapitalakkumulasjon, befolkningsvekst og teknologisk utvikling.

 

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller
 • Beherske grunnleggende begreper og analyse
 • Reflektere kritisk over økonomiske hendelser
 • Kunne tilegne seg samfunnsøkonomiske nyheter og analysere og tolke disse gjennom bruk av samfunnsøkonomisk teori.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og selvstudier.

Sensorordning

Skriftlig eksamen sensureres av faglærer og ekstern sensor

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent i fagråd mars 2016

Pensum
 • Pindyck, Robert S., Rubinfeld, Daniel L. og Synnestvedt, Terje: Introduksjon til

mikroøkonomi, Prentice Hall International; kapittel 1-9 og 14.

 • Stiglitz, Joseph E.: Economics of the public sector, 3rd edition, W:W. Norton & Company, New York; kapittel 4, 5, 6, 9, 17, 18 og 19
 • Gärtner, Manfred: Macroeconomics, Prentice Hall International; kapittel 1-9.

 

Supplerende litteratur (makroøkonomi):

 • Steigum, Erling: Moderne makroøkonomi, Gyldendal Akademisk Forlag
 • Steigum Erling og Hansen Robert G.: Hjelper til moderne makroøkonomi, Gyldendal Akademisk Forlag

 

I tillegg kommer utvalgte artikler etter avtale med faglærer.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger192Timer6 timer pr uke
Individuell192Timer 6 timer pr uke
Individuell veiledning32Timer 1 time pr uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:192
Varighetstype:Timer
Kommentar:6 timer pr uke
Aktivitet:Individuell
Varighet:192
Varighetstype:Timer
Kommentar: 6 timer pr uke
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:32
Varighetstype:Timer
Kommentar: 1 time pr uke
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard