Semestre

AØ3052 Forsvarsøkonomi

Emnekode: 
AØ3052
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Helge Olav Nygard
Christer Pedersen
Om emnet

Kadettene skal gis en innføring i virksomhetsstyring Forsvaret og grunnleggende teorier knyttet til økonomisk styring i offentlig sektor generelt og Forsvaret spesielt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha kjennskap til ulike former for økonomistyring
 • Ha forståelse for grunnleggende kostnadsteori, kjenne til ulike typer kostnader og kostnadsarter
 • Forstå forskjeller og likheter mellom regnskap i det private og statlige
 • Forstå budsjettets hovedfunksjon, grunnleggende prinsipper, ulike former for budsjettoppfølgning og hvordan budsjettprosessen skjer i Forsvaret
 • Kjenne godt til hvordan Forsvaret benytter balansert målstyring i sin virksomhetsplanlegging og oppfølging av virksomhetsplanen.
 • Kjenne til grunnleggende teorier knyttet til New Public Management (NPM)
 • Forstå hvordan det offentlige kan benytte markedsmekanismer som konkurranseutsetting, outsourcing, benchmarking og kundeorientering i sin virksomhetsstyring
 • Forstå generell agent/prinsipal-teori og se denne i sammenheng med virksomhetsstyring i Forsvaret
 • Kjenne til bruk av insentiv som styringsverktøy. Forstå hvilke primæreffekter og vridningseffekter et slikt verktøy kan medføre.
 • Forstå hvordan moralsk motivasjon skiller seg fra økonomiske incentiver
 • Kjenne til Forsvarets investeringsplaner og avkastningskrav i det offentlige
 • Kjenne til prinsipper for en bærekraftig Forsvarsøkonomi
 • Kunne redegjøre for ulike typer horisontal samhandel (HS), omfanget av HS i Forsvaret samt vurdere fordeler og ulemper med HS.

 

Ferdigheter

 • kunne gjennomføre nytte-/kostnadsanalyser
 • kunne utarbeide et strategisk målkart og knytte kritiske suksessfaktorer til dette.
 • Vurdere måloppnåelse gjennom måleindikatorer
 • Kunne vurdere ulike kandidater for outsourcing i Forsvaret

 

 

Generell kompetanse

 • Kunne reflektere rundt nødvendigheten av-, og ulempene med målstyring og prestasjonsmålinger.
 • kunne bidra til å optimalisere bruken av Forsvarets ressurser/innsatsfaktorer sett opp mot virksomhetens mål og til å utvikle og realisere nye systemer og løsninger
 • kunne delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis
 • Kunne reflektere over etiske grunnspørsmål knyttet til beslutningstakning
 • Kunne reflektere over hvilke forpliktelse Forsvaret har til sine omgivelser  (corporate sosial responsibility)
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres som undervisning over 16 normal uker.  Timetall pr uke er 4 UV timer.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser.
 • Veiledningstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning.
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver.
Sensorordning

Muntlig eksamen sensureres av ekstern sensor og faglærer

Evaluering og kvalitetssikring

Elevene evalueres gjennom en muntlig individuell eksamen; 30 min pr elev.

Emneplanen er godkjent i fagråd 2016 (under navnet Offentlig Økonomi).

Supplerende opplysninger

Forsvarsøkonomi kjøres første gang høsten 2017. Moderate justeringer fra emneplanen i Offentlig Økonomi

Pensum

Busch, Johnsen, Vanebo: Økonomistyring i det offentlige, 4. utgave Universitetsforlaget 2009

 • Ledelse og økonomistyring i det offentlige                                                                Kapittel 1
 • Økonomistyring – noen sentrale begreper                                                                 Kapittel 2
 • Kostnadsteori                                                                                                             Kapittel 3
 • Regnskapsteori                                                                                                           Kapittel 4
 • Budsjettstyring                                                                                                            Kapittel 5
 • Målstyring                                                                                                                   Kapittel 6
 • Konkurranse som virkemiddel                                                                                    Kapittel 8
 • Nytte-/kostnadsanalyse                                                                                              Kapittel 9

 

Busch, Johnsen, Klausen, Vanebo: Modernisering av offentlig sektor, 3.utgave Universitetsforlaget 2011

 • Fra Public Administration over New PA til NPM                                                      Kapittel 1          
 • Interne markeder                                                                                                     Kapittel 7

 

Sørensen: En effektiv offentlig sektor, 2.utgave Universitetsforlaget 2013

 • Styrings- og finansieringsformer                                                                                      Kapittel 5          
 • Effektivitet i offentlig sektor                                                                                              Kapittel 7

 

Colbjørnsen: Reisen til markedet, 2.utgave Tano 1995

 • Markedsmatrisen                                                                                                              Kapittel 4

 

Besanko et al: Economics of strategy, 6th ed John Wiley & Sons Inc

 • The Horizontal Boundaries of the Firm                                                                         Kapittel 2
 • The Vertical Boundaries of the Firm                                                                              Kapittel 3

               

 

 

Litteratur

Faglitteratur

Busch, Johnsen, Vanebo: Økonomistyring i det offentlige, 4. utg Universitetsforlaget 2009

Busch et al: Modernisering av offentlig sektor, 3.utgave Universitetsforlaget 2011

Sørensen: En effektiv offentlig sektor, 2.utgave Universitetsforlaget 2013

Colbjørnsen: Reisen til markedet, 2.utgave Tano 1995

Besanko et al: Economics of strategy, 6th ed John Wiley & Sons Inc

 

 

Direktiver/regelverk

Bevilgningsreglementet

Reglement for økonomistyring i staten, Det kongelige finansdepartement 2015

Bestemmelser om økonomistyring i staten, Det kongelige finansdepartement 2015

Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren

Direktiv for virksomhets- og økonomistyring, Forsvaret 2016

 

Rapporter

Prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi, FFI 2015

Outsourcing i Forsvaret – et rammeverk for vurdering av kandidater, FFI 2010

HS i Forsvaret - den indre fiende, Masteroppgave FHS 2009

 

Utleverte fagartikler

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F100%Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger64Timer 4 timer pr uke
Individuell64Timer 4 timer pr uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar: 4 timer pr uke
Aktivitet:Individuell
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar: 4 timer pr uke
Forfattere: 
Helge Olav Nygard
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard