AØ2040 Investeringsanalyse

Emnekode: 
AØ2040
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Helge Olav Nygard
Christer Pedersen
Om emnet

Emnet skal sette offiseren i stand til å kunne beregne nåverdi av investerings- og finansieringsprosjekter.  Offiseren skal ha en god forståelse av hvordan usikkerhet kan håndteres i nåverdiberegninger, herunder beregning av kapitalkostnad. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren kunnskap innenfor følgende områder

 • Budsjettering av kontantstrøm

 • Diskontering

 • Lønnsomhetsvurderinger

 • Prosjekters følsomhet for endringer i forutsetninger

 • Kapitalkostnad

 • Finansiering 

 • Risiko, herunder risikomål og mulighet for risikoreduksjon

 
Ferdigheter

Det forventes at offiseren etter endt utdanning kan

 • håndtere tidskomponenten i økonomiske vurderinger gjennom å utføre nåverdiberegninger

 • kan vurdere hvilket avkastningskrav (kapitalkostnad) som er rimelig å anvende ved nåverdiberegninger av prosjekter med usikker kontantstrøm

 • behersker de viktigste faguttrykk innen prosjektanalyse. 

Sensorordning

Skriftlig eksamen sensureres av ekstern sensor + faglærer

Pensum

Bøhren, Ø. og Gjærum, P.I.: Finans: Innføring i investering og finansiering.  Fagbokforlaget. 2016

Pensum

 • Innledning                          Kap 1
 • Budsjettering                    Kap 2
 • Diskontering                     Kap 3
 • Lønnsomhet                     Kap 4
 • Anvendelse                       Kap 5
 • Følsomhet                         Kap 6
 • Kapitalkostnad                   Kap 7
 • Finansiering                      Kap 8
 • Gjennomføring                   Kap 9
 • Prosjektvett                        Kap 10

I tillegg kommer utvalgte artikler etter avtale med faglærer. Forelseninger, innleveringer, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i emnet.

Litteratur  

Bøhren, Ø. og Gjærum, P.I.: Finans: Innføring i investering og finansiering. Fagbokforlaget. 2016

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger64Timer4 timer pr uke
Individuell80Timer5 timer pr uke
Individuell veiledning16Timer1 time pr uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer pr uke
Aktivitet:Individuell
Varighet:80
Varighetstype:Timer
Kommentar:5 timer pr uke
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:16
Varighetstype:Timer
Kommentar:1 time pr uke
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard