AØ2032 Driftsregnskap

Emnekode: 
AØ2032
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
7
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Emneansvarlig: 
Helge Olav Nygard
Christer Pedersen
Om emnet

Kadettene skal gis en innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering.  Kadettene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • kjenne godt kostnadsbegrepet og ha god forståelse for kostnaders variabilitet
 • ha kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon
 • forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene  
 • forstå tankegangen ved normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost
 • ha kunnskaper om ulike perspektiver på prisfastsetting i praksis, sett i forhold til ulike markedsformer
 • ha kunnskaper om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt være i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse 
 • ha kunnskaper om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll

Ferdigheter

 • kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten
 • kunne utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer 
 • kunne fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • kunne utarbeide normalkostregnskap
 • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • kunne utføre kalkulasjon etter standardkostmetoden, kunne aktivitetskorrigere virksomhetens budsjett og kunne utarbeide driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett
 • kunne beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
 • kunne foreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak
 • kunne utarbeide kalkyler basert på aktivitetsbasert kalkulasjon og forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene med denne kalkulasjonsmetoden
 • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løse ulike beslutningsproblemer
 • kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang

Generell kompetanse

 • være seg bevisst økonomiske konsekvenser av militær virksomhet og evne å realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser
 • kunne bidra til å optimalisere bruken av Forsvarets ressurser/innsatsfaktorer sett opp mot virksomhetens mål og til å utvikle og realisere nye systemer og løsninger
 • kunne ivareta rådgivningsoppgaver innen økonomiområdet
 • kunne delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres som undervisning over 16 normal uker.  Timetall pr uke er 6 UV timer.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser.
 • Veiledningstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning.
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver.
Sensorordning

Skriftlig skoleeksamen sensureres av ekstern sensor samt faglærer

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent i fagråd Logistikk og ressursstyring mars 2016

Pensum

Pensum

Sending, Aage: Økonomistyring 1, Fagbokforlaget 2009

Kostnadsbegreper for kontroll og bedre beslutninger                                        Kapittel 6
Kalkyler og kalkyleprinsipper                                                                             Kapittel 8
Analyser og beslutninger på kort sikt                                                                 Kapittel 9
Nullpunktanalyser                                                                                              Kapittel 10
Prisbeslutninger og markedstilpasning                                                              Kapittel 11

Sending, Aage: Økonomistyring 2, Fagbokforlaget 2009

Økonomistyring i perspektiv                                                                               Kapittel 1
Kostnadsforståelse                                                                                             Kapittel 2
Kalkyler og kalkyleprinsipper                                                                              Kapittel 3
Driftsregnskap – generell oversikt og gjennomgående elementer                     Kapittel 4
Standardkost                                                                                                      Kapittel 5
ABC (activity-based costing)                                                                              Kapittel 6
Normalkalkulasjon og normalkostregnskap                                                       Kapittel 7
Produktvalg                                                                                                        Kapittel 9
Prissetting                                                                                                          Kapittel 10
Lønnsomhetsanalyse                                                                                         Kapittel 11

I tillegg er forelesninger, innleveringer, casediskusjoner og oppgaver en viktig del av pensum.

Litteratur

Sending, Aage: Økonomistyring 1, Fagbokforlaget 2009, 2.utg
Sending, Aage: Økonomistyring 2, Fagbokforlaget 2009, 2.utg

Relevante fagartikler

Forelesning/undervisning/caser/elevpresentasjoner/oppgaver er en viktig del av pensum

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerA-F100Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger96Timer
Individuell80Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:96
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:80
Varighetstype:Timer
Kommentar: