AØ2020 Operasjonsanalyse

Emnekode: 
AØ2020
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Helge Olav Nygard
Christer Pedersen
Om emnet

Emnet skal gi offiseren kunnskap om og innsikt i bruk av kvantitative modeller med tanke på anvendelser på logistiske - og ressursstyringsmessige problemstillinger i Forsvaret.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • opparbeidet et faglig grunnlag i operasjonsanalytiske metoder som andre emner og faglig utviking kan bygge videre på
 • grundig kunnskap innen kjerneområdene matematiske modeller, optimering og usikkerhet
 • kunnskaper om simuleringsmodeller
 • grunnleggende kunnskaper om numeriske beregninger og deres muligheter og begrensninger
 • en forståelse for når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse logistikkfaglige, økonomfaglige og andre praktiske problemer.

 

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser:

 • Kan benytte et relevant matematisk/økonomisk symbol- og formelapparat
 • har god regneferdighet
 • kan tenke og resonnere matematisk, løse operasjonsanalytiske problemer, både analytisk og numerisk, og vurdere og gjøre rede for sine resultater
 • er i stand til å gjennomføre enkel matematisk/økonomisk modellering
 • kan bruke operasjonsanalytiske metoder og verktøy relevant for sitt fagfelt.

 

Generell kompetanse

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser:

 • kan kommunisere med andre om operasjonsanalytiske modeller både muntlig, skriftlig og i et formelapparat
 • har forståelse for hvordan data kan skaffes til veie og analyseres
 • har en grunnleggende forståelse for hvordan ny kunnskap og metode innen fagområdet utvikles, og hvilken betydning dette kan ha for logistikkfaglig praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

 • Klasseromsundervisning og individuell veiledning
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse med lærer
 • Elevframføringer og obligatoriske innleveringer
 • Selvstudium
 • Prøver

 

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
 • Innøving av ferdigheter
Sensorordning

Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med ekstern sensor den endelige karakteren i faget.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent i fagråd 2014

Supplerende opplysninger

Kandidater som står i fare for å stryke på mappen, vil få anledning til å forbedre mappe­kar­ak­teren. Det kan f.eks. skje ved at eleven får forberede seg i en gitt del av et emne, og at det avholdes en kort muntlig eksaminasjon eller at det gis en ny prøve.

Under den avsluttende eksamen er alle trykte og skrevne hjelpemiddel tillatt.

Pensum

Pensum

 • Grunnleggende begreper
  • Matematiske modeller. Deterministiske, probabilistiske og Monte Carlo modeller
  • Optimering: Lagranges metode med sensitivitetsanalyser.
  • Stokastiske variabler: Sammenhenger mellom viktige sannsynlighetsfordelinger. Simuleringer i Excel.
  • Lagermodeller: Wilsons formler for en-vare og flere-vare lager. Deterministisk og stokastisk etterspørsel.

 

 • Spesielle sannsynlighetsfordelinger
  • Eksponentialfordelingen, Poissonprosessen, Erlangfordelinger og betafordelinger.

 

 • Kømodeller
  • Markovmodeller med en og flere ekspeditører og med og uten begrensninger av kø.

 

 • Lineær programmering
  • Løse tovariabel problemer for hånd, bruke Excel i større problemer, sensitivitets­analyser. Lineær programmeringsmodeller for nettverk og prosjektplanlegging.

 

 • Beslutningsanalyse
  • Minimaksprinsippet og Bayes prinsipp, verdi av data og effisiens

 

Litteratur

 1. Knut Meen, Undervisningsnotatet i Operasjonsanalyse for Sjøkrigsskolens logistikklinje. Sjøkrigsskolen (2012)
 2. Knut Meen, Tilfeldigvis på norsk, del I – Kompendium: Grunnleggende teori og anvendelser, Sjøkrigsskolen, 2009
 3. Knut Meen, Tilfeldigvis på norsk, del II – Vulgara: Formler, eksempler og oppgaver, Sjøkrigsskolen, 2009
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell1SemesterA-F50%Not required I tillegg til den avsluttende eksamen, som teller 50 % i den endelige karakteren, vil evaluer-ing¬en være basert på en evalueringsmappe som også teller 50 %. Evalueringsmappen består av to prøver i første halvdel av semesteret som teller 25 % hver, og to obligatoriske inn¬le¬ver-inger, som til sammen teller 25 % Mappekarakteren fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte kompo¬nent¬ene som inngår i vurderingsgrunnlaget og er ikke nødvendigvis et eksakt matematisk middel av delkarakterene. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som bokstavkarakter med eventuell % i parentes.
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F50%Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:50%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:I tillegg til den avsluttende eksamen, som teller 50 % i den endelige karakteren, vil evaluer-ing¬en være basert på en evalueringsmappe som også teller 50 %. Evalueringsmappen består av to prøver i første halvdel av semesteret som teller 25 % hver, og to obligatoriske inn¬le¬ver-inger, som til sammen teller 25 % Mappekarakteren fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte kompo¬nent¬ene som inngår i vurderingsgrunnlaget og er ikke nødvendigvis et eksakt matematisk middel av delkarakterene. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som bokstavkarakter med eventuell % i parentes.
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:50%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger80Timer5 timer pr uke
Individuell64Timer4 timer pr uke
Individuell veiledning16Timer1 time pr uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:80
Varighetstype:Timer
Kommentar:5 timer pr uke
Aktivitet:Individuell
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer pr uke
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:16
Varighetstype:Timer
Kommentar:1 time pr uke
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard