AØ2012 Innføring i regnskap

Emnekode: 
AØ2012
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Emneansvarlig: 
Helge Olav Nygard
Christer Pedersen
Om emnet

Kadettene skal først gjøres i stand til selv å kunne føre et enkelt regnskap.  De skal videre kunne gjøre rede for finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • ha grunnleggende kunnskaper om formålet med og føring av et finansregnskap
 • ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt beholdninger
 • kjenne til standard kontoplan
 • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • ha innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, kunne gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde og ha forståelse for regnskapsprinsipper og rapporteringskrav

Ferdigheter

 • kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner; herunder merverdiavgift
 • kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer (også for lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift)
 • kunne foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i enkeltpersonforetak og aksjeselskaper
 • kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse
 • kunne behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer 
 • kunne utarbeide kontantstrømoppstilling
 • kunne gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • kunne beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet.

Generell kompetanse

 • Kan bidra til å optimalisere bruken av Forsvarets ressurser/innsatsfaktorer sett op mot virksomhetens mål og til å utvikle og realisere nye systemer og løsninger
 • Kan delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidrar til ny kunnskap og utvikling av god praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering og koordinering

Emnet gjennomføres som undervisning over 16 normal uker.  Timetall pr uke er 4 UV timer.

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser.
 • Veiledningstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning.
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver.
Sensorordning

Skriftlig skoleeksamen sensureres av ekstern sensor sammen med faglærer.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent i fagråd Logistikk og ressursstyring mars 2016

Pensum

Pensum

Sending, Aage: Økonomistyring 1, Fagbokforlaget 2009

Del 1 Innføring i bedriftsøkonomi

Introduksjon                                                                                                          Kapittel 1

Etablering, drift og avvikling av virksomhet                                                          Kapittel 2

 

Del 2 Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse

Finansregnskap – En introduksjon                                                                      Kapittel 12

Prinsipper og sentrale regler i finansregnskapet                                                 Kapittel 14

Regnskapsanalyse                                                                                              Kapittel 16

 

Hansen, Ottesen og Øyen: Grunnleggende Regnskap, Gyldendal Norsk Forlag 2007

Del 1 Grunnleggende Regnskapsteori

Regnskapet                                                                                                         Kapittel 2

Kontoplaner                                                                                                         Kapittel 3

Regnskapsregler og dokumentasjon                                                                  Kapittel 4

Beregning av kostnader og inntekter                                                                  Kapittel 5

Del 2 Flere forretningstilfeller

Kunder og leverandører                                                                                      Kapittel 7

Kostnader til arbeidskraft                                                                                    Kapittel 8

Merverdiavgift                                                                                                     Kapittel 9

Kreditnotaer og rabatter                                                                                     Kapittel 10

Del 3 Årsregnskapet – En grunnleggende innføring

Tabellarisk oppgjør                                                                                            Kapittel 11

Sammenheng mellom resultat og balanse                                                        Kapittel 12

Ansvarlige selskaper og aksjeselskaper                                                           Kapittel 13

Oppstillingsplaner                                                                                              Kapittel 14

Litteratur

Sending, Aage: Økonomistyring 1, Fagbokforlaget 2009

Hansen, Ottesen og Øyen: Grunnleggende Regnskap, Gyldendal Norsk Forlag 2007

 

Utvalgte artikler

Forelesning / Undervisning / Caser / Elevpresentasjoner / Oppgaver er en viktig del av pensum

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerA-F100Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger64Timer4 timer per uke på timeplan
Individuell64Timer4 timer per uke
Individuell veiledning16Timer1 time pr uke
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer per uke på timeplan
Aktivitet:Individuell
Varighet:64
Varighetstype:Timer
Kommentar:4 timer per uke
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:16
Varighetstype:Timer
Kommentar:1 time pr uke
Godkjent av: 
Helge Olav Nygard