MILM6323

Course code: 
MILM6323
Course name in Norwegian Bokmål: 
Operativ engelsk
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Person in charge: 
Anne Linda Løhre
Course content

Hensikten med temaet er å få videreutviklet forståelsen av hva det innebærer å benytte engelsk som muntlig og skriftlig arbeidsspråk. Dette gjøres gjennom å fokusere på språket i militær kontekst, samt få forståelse av hvilke krav som foreligger språklig med tanke på å kunne operere internasjonalt og det å kunne bekle stillinger med engelsk som arbeidsspråk.  

Learning outcome

Kunnskap og ferdigheter 

Etter endt utdanning: 

  • Har spesialistbefalet øvd og utvidet sitt ordforråd i sjømilitær/maritim/operativ engelsk samt i generell engelsk.

  • Har tydelig engelsk uttale  

  • Har fått øvelse i å holde brief på engelsk 

  • Kan anvende (lytte, lese, tale og skrive) relevante engelske ord, uttrykk og begreper innenfor eget arbeidsfelt med en tilpasset kompleksitet opp til og med nivå 2 i NATO STANAG 6001. 

Working and learning activities

Gjennom å bruke engelsk i klasserommet, i praktiske sammenhenger som for eksempel simulator og øvelser, oppøves befalets ferdigheter i operativ/sjømilitær/maritim engelsk. 

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet. Arbeidsmåter skal involvere og aktivisere studenten. 

Arbeidsmåter  

  • Klasseromsundervisning: diskusjoner, briefer, skrivetrening, oppgaveløsning, gjennomgang av teori og oppgaver. 

  • Veiledning: Kadetter får veiledning, individuelt eller gruppevis. 

  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver, forberedelser av presentasjoner. 

Authors: 
Ole Markus Andresen