MILM6322

Course code: 
MILM6322
Course name in Norwegian Bokmål: 
Sjømakt og maritime operasjoner
Program of study: 
Videregående befalsutdanning 2 Sjø
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Person in charge: 
Steffen Vambheim Vågenes
Course content

Emnet skal gi befalet økt forståelse for ulike faktorer som internasjonal politikk, geografi, jus, økonomi og teknologi legger føringer for anvendelse av militærmakt og gjennomføring av maritime operasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Emnet vil også se på ulike konseptuelle modeller for organisering, ledelse og gjennomføring av maritime operasjoner. Med dette vil elevene få en bredere forståelse for sjømaktens muligheter og begrensinger. 

Learning outcome

Kunnskaper

Etter endt utdanning har befalet: 

Kjennskap til norsk sikkerhets og forsvarspolitikk  

 • Kjennskap til noen aktuelle tema, aktører og regioner av betydning for norsk sikkerhets og forsvarspolitikk.  

 • Kjennskap til militær teori, norske militære doktriner og sjømaktsbegreper.   

 • Forståelse for sjømakt som ordensmakt, herunder havrett, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse.   

 • Kjennskap til legalgrunnlaget for bruk av militærmakt og sjøkrigens rett.   

 • Kjennskap til Forsvarets Operative organisasjon, Sjøforsvarets Organisasjon, samt relevante støttefunksjoner.   

 • Kjennskap til Forsvaret oppgaver og Sjøforsvarets rolle i å løse disse.   

 • Kjennskap til maritim krigføring og operativ planprosess på taktisk nivå.   

Ferdigheter   

Etter endt utdanning:   

 •  behersker befalet relevante faglige verktøy og uttrykksformer. 
 • kan befalet kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og militære operasjoner.   

 • kan befalet bidra i ledelse og gjennomføring av maritime operasjoner. 

 • kan befalet utveksle synspunkter, holde seg faglig oppdatert og formidle relevant fagstoff muntlig og skriftlig.    

Generell kompetanse   

Etter endt utdanning:     

 • har befalet kjennskap til aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge.  

 • har befalet forståelse for bruk av sjømakt og gjennomføring av maritime operasjoner virkemiddel nasjonalt og internasjonalt.  

 • kan selvstendig eller som deltaker i gruppe planlegge, lede, gjennomføre og evaluere arbeidsoppgaver, prosesser og prosjekter i tråd med Forsvarets gjeldende verdier, holdninger, krav og retningslinjer. 

Working and learning activities

Emnet blir undervist i 8-9 uker. Emnet deles i to deler: Sjømakt og Maritime operasjoner. Hver del har 8 timer pr. uke.  Emnet koordineres med operativ engelsk og ledelse.   

Arbeidsmåter:  

Selvstudie, klasseromsundervisning, forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, gruppeoppgaver, tilfellestudie, er, spill og elevpresentasjoner   

Veiledning: 

Elevene får arbeidsoppgaver med veiledning.    

  

Selvstudium: Arbeid med å tilegne seg pensum og forskjellige elevoppgaver. 

Sensor system

Sensur gjennomføres i henhold til reglement for befalsutdanning i Forsvaret.  

Curriculum

Etteretningstjenesten. (2021). Forsvarets Etteretningsdoktrine. Oslo S. 6 - 46 

Forsvarsstaben. (2021) Kommando og kontroll under operativ virksomhet i Forsvaret, Oslo (BERGENSET) 

Sjøforsvarsstaben. (2018) Instruks for Kommando og Kontroll, Bergen (BEGRENSET) 

Forsvarsstaben. (2019). Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo: Forsvarets Høgskole, S. Kap 2, 136 – 139. Kap 6, 253 - 258 

Forsvarsstaben. (2015). Forsvarets Doktrine for Maritime Operasjoner. Oslo: Sjøforsvarsstaben, S. 48 – 98 

Hughes, W. P. (2018). Fleet Tactics and Naval Operations (3rd Edition ed.). Annapolis, MD: Naval Institute Press. Kap 1, S. 9-34 

KNM Tordenskjold, (2013). STP- 41 Stabshåndbok for Sjøforsvaret. Bergen: KNM Tordenskjold S. 12-30, 67-132 

NATO. (2015). ATP-01, vol 1 Allied Maritime Tactical Instructions and Procedures. NATO Standardisation Office.  

Sider: 8-1 til 8 -4,  9-1 til 9-11, 10-1 til 10-12, 12-1 til 12-4, 13-1 til 13-16. 

Eller 

NATO(2002). MTP-01 vol 1 Multinational Maritime Tactical Instructions and Procedures. NATO Standardisation Office.  

Sider: 5-1 til 5-3, 5-8, 7-1 til 7-8, 8-1 til 8-11, 9-1 til 9-11, 13-1 til 13-13 

Strømmen, T. I. (2020). Sjøkontroll: viktig og misforstått. Necesse, 5(1), S. 111-121.  

I tillegg vil pensum i sjømakt avhenge av aktuelle saker i nyhetsbildet og vil bli kunngjort underveis. Ytterligere er forelesninger og foreleste presentasjoner også pensum i emnet. 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresence requiredComment
Øvinger11Required
Individuell skriftlig arbeidsoppgave11Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Øvinger
Courseworks given:1
Courseworks required:1
Presence required:Required
Comment:
Mandatory coursework:Individuell skriftlig arbeidsoppgave
Courseworks given:1
Courseworks required:1
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
Written examIndividual4HoursA-F100%Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Written exam
Grouping:Individual
Duration:4
Type of duration:Hours
Grading scale:A-F
Proportion:100%
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Sanna Wiik