MILM6321

Course code: 
MILM6321
Course name in Norwegian Bokmål: 
Ledelse VBU 2
Program of study: 
Videregående befalsutdanning 2 Sjø
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Jostein Mattingsdal
Course content

Hensikten med temaet er å skape felles forståelse hva ledelse i Forsvaret er og av hva det innebærer å utøve en oppdragsbasert ledelsesfilosofi basert på gjensidig tillitt og respekt. Å være befal betyr at man er en leder. Dette betyr at det enkelte befal, uavhengig av funksjon, må vite hvilke retningslinjer og krav som stilles til militære ledere. Videre er hensikten å bidra til lederutvikling gjennom bevisstgjøring av egen personlighet og eget lederskap, hvordan mennesker påvirkes og hvordan man kan bidra til andres utvikling gjennom lederskap og veiledning. 

Emnet er sammensatt av følgende tre tema:  
 

  1. Tema 1 – Stabsmetodikk. 

  1. Tema 2 - Betingelser for ledelse i flytende situasjoner. 

  1. Tema 3 – Veiledning som lederverktøy. 

 

Learning outcome

Kunnskap 

Etter fullført emne kan spesialisten: 

  • Kunnskap om hva Forsvarets konsepter og doktriner sier om ledelse og hva som ligger i å utøve et godt og situasjonstilpasset lederskap innenfor eget nivå (L)   

  • Kunnskap om teori knyttet til gruppeprosesser, kommunikasjons og veiledning (L) 

Ferdigheter 

Etter fullført emne kan spesialisten: 

  • Planlegge, lede og gjennomføre sikker utdanning, trening og øving innenfor ansvarlige fagfelt tilpasset nivå (L, U)   

  • Kan kommunisere og veilede i rollen rådgiver, veileder og mentor (L) 

Generell kompetanse 

Etter fullført emne kan spesialisten: 

  • Kan selvstendig eller som deltaker i gruppe planlegge, lede, gjennomføre og evaluere arbeidsoppgaver, prosesser og prosjekter i tråd med Forsvarets gjeldende verdier, holdninger, krav og retningslinjer (O, U og L) 

Working and learning activities

Emnet følger tema 1 til 3. Tema 1 har en uke, tema 2 har 3 uker og tema tre har to uker. I tillegg kommer en seminaruke med teambygging og studieteknikk, samt en uke avsatt til eksamen. 

Emnet er organisert slik at det bruker en hel dag i uken. Dette for å integrere til undervisning, praktiske øvelser og prosessuelt arbeid til en helhet. 

Sensor system

Sensur gjennomføres i henhold til og reglement for befalsutdanning i Forsvaret. 

Curriculum

Uke 1: Seminaruke 
Befalsskolen (2019). Militær ledelse. Sessvollmoen. 101s (støtte) 
Feltdiagrammet 

Uke 2: Innledning 
Forsvarets skolesenter (2006). Forsvarets Pedagogiske Grunnsyn. Oslo. 65 sider. 
Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse (2012). 10s   
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 1, 2, 10, 22 sider. 

 
Uke 3: Stabsmetodikk  
Stabshåndboka 
 

Uke 4 - 5: Betingelse for ledelse i flytende situasjoner 
Forsvarssektorens verdigrunnlag (2015). 11s   
Olsen, O.K. (2018). “The good, the bad or the ugly?”, Necesse, 3:1, pp. 19-31.  
Olsen, O.K. (2005). Mellom svik og moral – den vanskelege danninga, http://pacem.no/2005/mellom-svik-og-moral-den-vanskelege-danninga/. 13 sider. 
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 6, 9 sider. 

Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap 5, 4 sider. 
Reiss, S. (2008). The Normal Personality. Cambridge: Cambridge University Press, kap 1,3&4. 44 

Johnsen, E., J.O. Vanebo og T. Busch. (1995). Ledelse av ledelsesprosessen. Oslo: Tano. Kap 1-7. 36s 
Krabberød, T. & J.O. Jacobsen. (2018). “Military Strategies for Samhandling in Unforeseen Situations – A Historical Perspective”, i G-E. Torgersen (red). Interaction: ‘Samhandling’ under Risk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 13s   
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 7, 13 sider. 
Sjøvold, Endre (2014). Resultater gjennom team. Universitetsforlaget: Oslo. 290s 
Waaler, G. (2011). "Det flerstemte» – en hjørnestein i klokt lederskap. Pacem. 9 sider. 

Krabberød, T. (2015). Organizing for naval operations. UiB, Phd avhandling. Introduction,pp. 9-81. 
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 8, 8 sider. 
Richards C. (2020) Boyd’s OODA Loop. Necesse 1, 25 s. (den nye art til chet)   
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 9, 2 sider. 
 
Uke 6 - 7: Veiledning som lederverktøy 
Holth, T. (2016). Veiledning som lederverktøy (s. 6-7, 12-42, 49-51). Oslo: Krigsskolen 

Uke 8: Eksamen 
Alt pensum kan benyttes på eksamen (avhenger av valgt oppgave). Ca 2000 ord 

Totalt antall sider: 656 

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
FordypningsoppgaveIndividual6Week(s)Pass / fail Required
Vurderinger:
Form of assessment:Fordypningsoppgave
Grouping:Individual
Duration:6
Type of duration:Week(s)
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Jostein Mattingsdal