MILM6314

Course code: 
MILM6314
Course name in Norwegian Bokmål: 
Militær idrett og trening
Program of study: 
Videregående befalsutdanning 1 - Sjø
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Ole Markus Andresen
Course content

Forsvarssektorens hovedleveranse er å etablere og anvende operativ evne, hvor fysisk og mental robusthet inngår som sentrale komponenter i den enkeltes prestasjonsevne. Hensikten med faget er at spesialistbefalet selv oppnår nødvendig fysisk kapasitet, kompetanse og ferdigheter som gjør vedkommende i stand til å løse sine oppgaver på best mulig måte. Undervisningen i militær idrett og trening inngår som en sentral komponent i den totale militære treningen.

Learning outcome

Utdanningen bygger på erfaring fra tjenesten og egen treningshistorikk.

Etter endt utdannelse skal spesialistbefalet ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Etter endt utdanning har spesialistbefalet kunnskap innenfor militær og maritim fysisk trening, styrketrening om bord/ved avdeling, utholdenhetstrening om bord/ved avdeling, maritim fysisk trening på små flater, skadeforebyggende trening i Sjøforsvaret og kosthold for økt kampkraft og maritim treningsplanlegging herunder:

 1. Fysiske arbeidskrav i Sjøforsvaret
 2. Maritim og militær fysisk trening
 3. Funksjonsrettet styrketrening
 4. Funksjonsrettet utholdenhetstrening
 5. Maritim fysisk trening på små flater
 6. Skadeforebyggende trening i Sjøforsvaret
 7. Maritim treningsplanlegging
 8. Kosthold for økt kampkraft

Ferdigheter:
Etter endt utdanning kan spesialistbefalet:

 • Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for å øke egen fysisk kapasitet og avdelingens kampkraft.
 • Beherske grunnleggende teknikker og ferdigheter innen:
  • Grunnleggende maritime løfteteknikker
  • Trening på små flater – ombord, i felt og ved avdeling
  • Skadeforebyggende trening i Sjøforsvaret
  • Maritim livredning- og svømmetrening
 • Tilfredsstille grunnleggende krav innenfor utholdenhet, styrke og svømming

Generell kompetanse:
Etter endt utdanning har spesialistbefalet:

 • En grunnleggende forståelse og innsikt om profesjonen og de fysiske arbeidskravene man kan møte i tjenesten. På denne måten kan vedkommende på egenhånd være i stand til å forberede seg fysisk og mentalt. Spesialistbefalet skal være robust til over tid å prestere når det kreves i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet
 • Evne til å utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet militær idrett og trening.
Working and learning activities

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra arbeidskrav i tjenesten som illustrasjon av fagområdets betydning. En sentral pedagogisk ambisjon vil være å kombinere teori, veiledning og praksis.

Timene vil i hovedsak gjennomføres som praktisk metodisk aktivitet. Det legges opp til tverrfaglig samarbeid med andre militære fag som for eksempel sjømilitært lederskap og er en integrert del av all øvingsaktivitet ved skolen. Under slike forutsetninger får spesialistbefalet erfare betydningen av operativ yteevne sett i relasjon til operative krav.

Det er fire timer per uke med Militær idrett og trening. Sentrale emner fra treningslæren søkes integrert i den praktiske undervisningen, men det kan også gjennomføres i klasserom. I tillegg er faget integrert i deler av all øvingsaktivitet. Deler av undervisningen vil legges opp i blokkundervisning for og lettere kunne fokusere og konsentrere seg om sentrale emner.

Curriculum
 • Strategisk plan for fagfeltet militær idrett og trening (ikrafttredelse 18. desember 2020)
 • Skare: Militær fysisk trening 1 (kosthold)
 • Eriksen: Militær fysisk trening 2
 • Tff gr 43 (bestemmelser for Militær idrett & trening)
 • Utvalgte emner og foredrag: Distribueres i forbindelse med undervisningen
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresence requiredComment
Oppmøte til undervisning Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Oppmøte til undervisning
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
ProsjektoppgaveIndividual -Pass / fail100%Not requiredBestått/ikke bestått på prosjektrapport vedrørende fysiske arbeidskrav i Sjøforsvaret og i egen stilling.
Vurderinger:
Form of assessment:Prosjektoppgave
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:100%
Oral examination:Not required
Comment:Bestått/ikke bestått på prosjektrapport vedrørende fysiske arbeidskrav i Sjøforsvaret og i egen stilling.
Supported materials:
Authors: 
Ole Markus Andresen
Approval signature: 
Øyvind Tengesdal