MILM6311

Course code: 
MILM6311
Course name in Norwegian Bokmål: 
Ledelse VBU 1
Program of study: 
Videregående befalsutdanning 1 - Sjø
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2021 Autumn
Assessment semester: 
2021 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Jostein Mattingsdal
Hege Kristine Skilleås
Course content

Hensikten med temaet er å skape felles forståelse hva ledelse i Forsvaret er og av hva det innebærer å utøve en oppdragsbasert ledelsesfilosofi basert på gjensidig tillitt og respekt. Å være befal betyr at man er en leder. Dette betyr at det enkelte befal, uavhengig av funksjon, må vite hvilke retningslinjer og krav som stilles til militære ledere. Videre er hensikten å bidra til lederutvikling gjennom bevisstgjøring av egen personlighet og eget lederskap, hvordan mennesker påvirkes og hvordan man kan bidra til andres utvikling gjennom lederskap og veiledning. 

Emnet er sammensatt av følgende seks tema basert på spørsmålet:  
 
Hva skal til for mestre komplekse og flytende situasjoner ?: 

 1. Tema 1 - Betingelse 1: Ledelse med utstrekning - læring 

 1. Tema 2 - Betingelse 2: Folk med vilje – motivering 

 1. Tema 3 - Betingelse 3: Mennesker med karakterstyrke 

 1. Tema 4 - Betingelse 4: God ledelse som samspill 

 1. Tema 5 - Betingelse 5: syv kollektive byggeklosser 

 1. Tema 6 - Betingelse 6: Situasjonsbevissthet 

Learning outcome

Kunnskap 

Etter fullført emne kan spesialisten: 

 • Kunnskap til lederutvikling, samt kunnskap om hvordan man kan utvikle seg selv og andre med bruk av enkle metoder og teknikker (L)  

 • Kjennskap til Forsvarets konsepter og doktriner om ledelse og hva som ligger i å utøve et godt og situasjonstilpasset lederskap innenfor eget nivå (L) 

Ferdigheter 

Etter fullført emne kan spesialisten: 

 • Vurdere og videreutvikle eget lederskap, samt bidra i utviklingen av undergitte (L) 

Generell kompetanse 

Etter fullført emne kan spesialisten: 

 • Forstår egen og spesialistkorpsets rolle som leder innenfor eget nivå (P, L, U) 

 • Forstår Forsvarets verdigrunnlag og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen rollen som befal (P, L)    

 • Har utviklet grunnlag for selvstendig, eller sammen med andre, å planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoppgaver og oppdrag innenfor eget fagfelt og nivå (O og L) 

Working and learning activities

Emnet er følger tema 1 til 6 uke for uke. I tillegg kommer en seminaruke med teambygging, studieteknikk og repetisjon fra befalskolepensum, samt en uke avsatt til eksamen. 

 

Sensor system

Sensur gjennomføres i henhold til og reglement for befalsutdanning i Forsvaret. 

Curriculum

Uke 1: Seminaruke 
Befalsskolen (2019). Militær ledelse. Sessvollmoen. 101s (støtte) 
Feltdiagrammet 

Uke 2: Betingelse 1: Ledelse med utstrekning - læring 
Forsvarets skolesenter (2006). Forsvarets Pedagogiske Grunnsyn. Oslo. 65 sider. 
Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse (2012). 10s   
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 1, 2, 10, 22 sider. 

 
Uke 3: Betingelse 2: Folk med vilje – motivering 
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap 5, 4 sider. 
Reiss, S. (2008). The Normal Personality. Cambridge: Cambridge University Press, kap 1,3&4. 44s 
 

Uke 4: Betingelse 3: Mennesker med karakterstyrke 
Forsvarssektorens verdigrunnlag (2015). 11s   
Olsen, O.K. (2018). “The good, the bad or the ugly?”, Necesse, 3:1, pp. 19-31.  
Olsen, O.K. (2005). Mellom svik og moral – den vanskelege danninga, http://pacem.no/2005/mellom-svik-og-moral-den-vanskelege-danninga/. 13 sider. 
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 6, 9 sider. 

 
Uke 5: Betingelse 4: God ledelse som samspill 
Johnsen, E., J.O. Vanebo og T. Busch. (1995). Ledelse av ledelsesprosessen. Oslo: Tano. Kap 1-7. 36s 
Krabberød, T. & J.O. Jacobsen. (2018). “Military Strategies for Samhandling in Unforeseen Situations – A Historical Perspective”, i G-E. Torgersen (red). Interaction: ‘Samhandling’ under Risk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 13s   
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 7, 13 sider. 
Sjøvold, Endre (2014). Resultater gjennom team. Universitetsforlaget: Oslo. 290s 
Waaler, G. (2011). "Det flerstemte» – en hjørnestein i klokt lederskap. Pacem. 9 sider. 

Uke 6: Betingelse 5: syv kollektive byggeklosser 
Krabberød, T. (2015). Organizing for naval operations. UiB, Phd avhandling. Introduction,pp. 9-81. 
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 8, 8 sider. 
 

Uke 7: Betingelse 6: Situasjonsbevissthet 
Richards C. (2020) Boyd’s OODA Loop. Necesse 1, 25 s. (den nye art til chet)   
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 9, 2 sider. 
 

Uke 8: Eksamen 
Alt pensum kan benyttes på eksamen (avhenger av valgt oppgave). 

Totalt antall sider: 656 

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresence requiredComment
Øvinger11Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Øvinger
Courseworks given:1
Courseworks required:1
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
FordypningsoppgaveIndividual DaysA-F Not required
Individual oral examIndividual MinutesA-F Required
Vurderinger:
Form of assessment:Fordypningsoppgave
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:Days
Grading scale:A-F
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Form of assessment:Individual oral exam
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:Minutes
Grading scale:A-F
Proportion:
Oral examination:Required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Stein Hatlem Forsdahl
Hege Kristine Skilleås
Approval signature: 
Øyvind Tengesdal