ING0302 Basic workshop training

Course code: 
ING0302
Course name in Norwegian Bokmål: 
Grunnleggende verkstedopplæring
Program of study: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Credits: 
1
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Spring
2020 Summer
Person in charge: 
Gisle Strand
Course content

Styrt verksteds- og fartøysopplæring skal gjøre de kommende maskin- og elektrooffiserer i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområde maskin, skrog og elektro/automasjon. Grunnleggende del, ca. 360 timer, skal tilføre ferdigheter innen maskinering, sammenføyningsteknikker, rør- og elektriske arbeider slik at de er i stand til å utføre vedlikehold og uforutsette reparasjoner på skipsteknisk materiell i henhold til gjeldende bestemmelser, direktiver og rutiner for materiellforvaltning.

Faglig innhold omfatter: Kombinerte verktøyøvinger: Bruk av håndverktøy, maskinverktøy, verkstedsmaskiner og måleinstrumenter. Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og verkstedsmaskiner. Karakteristika og begrensninger ved materialer og prosesser som benyttes i framstilling av maskindeler. Sveisemetoder: Karakteristika og begrensninger ved materialer som benyttes i konstruksjon og reparasjon av skip og utstyr. Karakteristika og begrensninger ved prosesser som benyttes for sammenføyning av maskindeler og struktur. Rørarbeider: Karakteristika og begrensninger i tillaging og sammenføyning av rør og rørdeler. Metoder for å utføre sikre nød- eller midlertidige reparasjoner. Elektriske anlegg og utstyr​: Gjennomgang/demonstrasjon av elektriske komponenter i et skipselektrisk anlegg. Tolking av elektriske og elektroniske diagrammer inkludert skjemateknikk. Praktisk målijng av kretser. Faremomenter og sikkerhetskrav for arbeid på elektriske anlegg ombord, herunder sikker isolering av elektrisk utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt utstyr. Kjennskap til grunnleggende førstehjelp  til skader fra elektrisitet. Yrkesteori og tegning (selvstudie): Framstilling av tekniske tegninger og tolking av maskintegninger . Utfylling av arbeidsbøker i TIP serien. Se Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskin/elektro kadetter ved FHS/Sjøkrigsskolen for detaljer.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010( Med STCW-kode: A-III/1, A-III/2, A-III/6, A-III/7, B-III/6 og tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. 

Opplæringen skal, totalt sett, gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedteknisk infrastruktur, organisering og styring.

Learning outcome

Kunnskap

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • beskrive bearbeiding og sammenføyning av metaller og andre materialer som nyttes i marine konstruksjoner og maskiner.
 • gjøre rede for helse, miljø og sikkerhet mht. egen eksponering og omgivelsene, samt sikker bruk av maskiner og verktøy

Ferdigheter

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • anvende verktøy, maskiner og måleinstrumenter riktig ut fra sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige og reparasjonstekniske betraktninger.
 • framstille deler etter maskintegninger og gitte krav til nøyaktighet.
 • velge riktig sammenføyningsteknikk for like og ulike materialer.
 • framstille tekniske tegninger for hånd og på datamaskin.
 • tolke maskintegninger og forstå håndbøker
 • arbeide sikkert med verkstedmaskiner

Generell kompetanse:

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • arbeide sikkert ved vedlikehold og reparasjoner
 • utvise nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
 • beskrive infrastruktur og organisering av Forsvarets verksteder
 • beskrive bruk av Forsvarets datasystemer for materiellforvaltning
 • samhandle med verkstedpersonell
Working and learning activities

Kadettene instrueres fortrinnsvis i små grupper på 2 – 4 stk ved verkstedene. De blir underveis vist bruk av FIF 3.0/SAP – systemet

Grunnleggende del er på 360 timer programmert aktivitet med følgende fordeling og styrende timetall:

 1. Kombinerte verktøyøvinger og sveisemetoder (200 timer)
 2. Rør- og eleletroarbeid. (80 timer)
 3. Yrkesteori, teknisk tegning og elektro sikkerhet (selvstudie/e-læring, ca 80 timer)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de aktuelle aktiviteter tas som en del av innledningen og underveis.

Innholdet koordineres med de andre delene i verkstedsopplæringen.

Kadetter med mekanisk eller elektrorettet utdanning tilsvarende de sentrale deler av grunnkurs maskin eller elektro, eller fom 2006 VG1 Teknikk og industriell produksjon, vil få sin utdanning vurdert og kan få tilpasset gjennomføring av grunnleggende verkstedteknisk del.

Curriculum

Andersen, Bergland, Frestad, Herø & Rønning; Produksjon, VG 1 Teknikk og industriell produksjon, Faktabok, Gyldendal norsk forlag  AS, : 1 utg. 2006,  ISBN 978-82-05-35712-9

Andersen, Bergland, Frestad, Herø & Rønning ; Produksjon, VG 1 Teknikk og industriell produksjon,  Oppgaver og øvinger, Gyldendal norsk forlag  AS, 1 utg. 2006, ISBN 978-82-05-35710-5

Bergland , Hansen og Herø ; Tegning & dokumentasjon, VG 1 Teknikk og industriell produksjon, Faktabok, Gyldendal norsk forlag  AS, 1 utg. 2006, ISBN 978-82-05-35705-1

Bergland & Hansen, Tegning & dokumentasjon, VG 1 Teknikk og industriell produksjon,  Oppgaver  & øvinger,  Gyldendal norsk forlag  AS, 1 utg. 2006, ISBN- 978-82-05-35665-8

Andersen, Bergland, Herø, Michelsen & Øverby Tekniske tjenester, VG 1 Teknikk og industriell produksjonFaktabok, Gyldendal norsk forlag  AS, 1 utg. 2006; ISBN 978-82-05-35724-2

Hartvigsen m.fl, Verkstedhåndboka, 2007, ISBN 978-82-05-35707-5

Utlevert:

 • FLO TV MAR, Håndbok Sveise og Platearbeiderfaget , 2007
 • FHS/Sjøkrigsskolen (G Strand og A. Sæbø), Loggbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskin/elektro kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri
 • Manual teknisk tegningsprogramvare
 • Kompendium innen "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg" samt e-lærings opplegg.
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresence requiredComment
Praksis Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Praksis
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
PraksisIndividual360HoursCompleted Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:360
Type of duration:Hours
Grading scale:Completed
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Approval signature: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018