ING0301

Course code: 
ING0301
Course name in Norwegian Bokmål: 
Skipsteknisk og våpenteknisk seilas
Program of study: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2023 Spring
2023 Summer
Person in charge: 
Gisle Strand
Course content

Emnet bidrar til å dekke de praktiske deler av den sertifikatgivende utdanningen for Marineingeniør maskin- og elektro-linjene. Det skal gi praktisk skips- og våpenteknisk kunnskap. Emnet er en praksisarena fordelt over studiet. Hensikten er å gi kadettene praktisk kunnskap og erfaringer innen bransjeområdene. Emnet skal gi innføring i skrogets oppbygging, skipstekniske fremdriftssystemet herunder det elektriske kraftanlegget, hjelpemaskineriet, hjelpesystemer og sensorutrustningene på barken Statsraad Lehmkuhl, på skolefartøyene Nordnes/Kvarven og Sjøkrigsskolens småbåter av typen Sjøbjørn. Aktiviteten har til hensikt å gi forståelse for vakttjenesten innenfor det de tekniske områdene, de enkelte komponenter og sampillet mellom de. Samtidig oppnås kjennskap til vedlikehold, prosedyrer og øving i havaribekjempelse.

Faglig innhold omfatter: Tekniske data på fartøyene og de skipstekniske anleggene.Stabilitetsdata og deres betydning, fartøyenes vanntette inndeling og havarikontroll.Tanksystemene, oppbygging, virkemåte og kontroll. Tegninger og oppbygging av skrogstrukturen, navnsetting, materialvalg, overflatebehandling. Periodisk besiktigelse og vedlikehold av skrogene. Data fra prøveturer, eventuelle modellforsøk. Fartøyets manøvrering, oppbygging og virkemåte av rorsystemene. Propell- og vannjetanlegg, oppbygging, funksjonalitet og operering. Anker systemet,  Oppbygging, virkemåte og karakteristikker til dieselmotorene, oppstart/nedstengnings rutiner. Oppbygging av gir og akselsystemene. Oppbygging av det elektriske anlegg, fordelingssystemer, hoved- og fordelingstavler. Kraftproduksjon og generatoranlegg, operering av magnetisering og innfasing. Brytere, vern og selektivitet i hovedtavler og underfordelinger. Tavleinstrumentering, power management system, overvåkningssystemer og skipsteknisk kontrollsystem. Kabelforlegning, kabelgjennomføringer og nødkabling. Oppbygning av jordingssystemet, jordfeilovervåkning og feilsøkingsutstyr. Innhente data for spenningskvalitet (spenningsvariasjoner, frekvensvariasjoner, harmoniske forstyrreleser og lignende). Kontroll og styring systemer for hoved- og hjelpesystemer. Oppbygning av hotellsystemer, spesielt luftkondisjoneringsanlegg og kuldeanlegg. Oppbygning og virkemåte for lastehåndteringsutstyr, herunder kraner, daviter, vinsjer, kjettinger, løftestropper m.m. Navigasjonsutstyr med radar, ekkolodd og hastighetslogger. Prinsipper om drift og vedlikehold og tilhørende rutiner. Vakttjenesten, plikter og ansvar, kommunikasjon, føring av dagbøker. Tiltak, prosedyrer og utstyr for å bergrense forurensing og verne havmiljøet. Sikkerhetsutstyr, flåter, personlig utstyr og brannslokkemidler/utstyr. Kjennskap til prosedyrer for trygg lasting, lossing, stuing og sikring av forråd. Vedlikeholdsrutiner, typiske feil og skader på de ulike komponenter og systemer. 

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke krav til praktisk kunnskap og ferdigheter gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 ( STCW-kode: A-III/1, A-III/2, A-III/6, A-III/7, B-III/6 med tilhørende funksjoner) og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Emnet forutsetter gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring iht. STCW-konvensjonen. Det koordineres med gjennomføringen av tilsvarende aktivitet for Operativ Marine-linjen.

Learning outcome

Kunnskap:

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • bevise forståelse for vakttjenesten på ulike typer fartøy.
 • greie ut om fartøyenes konstruksjon, tekniske hovedkomponenter og deres systemer.

Ferdigheter:  

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • klargjøre skolefartøyene og småbåtene til avgang.
 • assistere vakthavende maskinbefal og elektrobefal på Statsraad Lemkuhl i vaktjenesten og daglige gjøremål.
 • avløse og overta vaktfunksjoner.
 • føre maskindagbøkene.
 • operere hoved- og hjelpemaskineri i normal og nødmoder.
 • operere kjølesystemer.
 • operere drivstoff og ballast tank-systemer.
 • operere fartøyenes elektriske kraftsystem og fordeling.
 • koble landstrøm.
 • ivareta fartøyets vanntette inndeling og bruk av fartøyenes lensesystemer.
 • operere og bruke rednings- og brannlokkingsutstyret ombord.
 • operere ror og styremaskin i normal og nød mode.
 • operere kommunikasjonsanlegg.
 • lese av og fortå informaskjon på displayer tilradar, ekkolodd, logg og navigasjonsutstyr/systemer.
 • enklere vedlikeholds- og reparasjonsaktiviteter.
 • anvende alminnelig sjømannskap.

Generell kompetanse:

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • bidra til sikker seilas med fartøyene.
 • kommunisere med andre om fartøyets tekniske anlegg og systemer både muntlig og skriftlig.
Working and learning activities

Seilas med Statsraad Lemkuhl skjer i 2.semester. Toktet "Sett sjøbein" på 11 uker med innledende forberedelser er rammen for gjennomføring av deler av de beskrevne læringsutbyttene, omfang der er ca. 200-160 timer. Praktisk tjeneste i emnet, de resterende semestre, gjennomføres på skolefartøyene/småbåtene som egne kveldsaktiviteter i forbindelse med Sjøkrigsskolens kvelds- og helgeseilaser for operative kadetter og ved øvelser der fartøyene er involvert. I tillegg vil det være seilas av varighet mellom 1 - 2 uker på et større marine- eller kystvaktfartøy.

 

Curriculum

Seksjon for sjømilitær teknologi: Kompendium - Marineingeniøren, Sjøkrigsskolen

Meier-Peter, H. Compendium Marine Engineering, Seehafen verlag,  ISBN 978–3-87743-822-0

FHS/Sjøkrigskolen (G Strand, A. Sæbø og H.Sulen), Kadettloggbok, SKSK trykkeri

Tjenestereglement for Sjøforsvaret

        Utlevert materiale:

 • Utdrag fra Skipsbøker og kursmateriell
Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresence requiredComment
Praksis Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Praksis
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
PraksisIndividual450-Completed Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:450
Type of duration:-
Grading scale:Completed
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Approval signature: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018