OPS4101 Joint Military Operations 1

Course code: 
OPS4101
Full course name in Norwegian Bokmål: 
Militære fellesoperasjoner 1
Program of study: 
Master i militære studier
Credits: 
7,5
Level of study: 
Master
Teaching semester: 
2021 Spring
Assessment semester: 
2021 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Morten Andersen
Course content

This course will provide the students with an advanced knowledge and insight into relevant conditions affecting the planning of joint military operations. Therefore, the course will emphasise critical analysis of key factors affecting the application of military powers and means within the framework of political guidance and strategic objectives. A spotlight is also placed on the planning activity which is implemented at the operational level - the activities involved in, and the conditions affecting, the military problem-solving at this level. In this perspective, key aspects around the operational environment and how joint functions underpin the efforts to integrate, synchronise, and manage military operations are also dealt with.

The course is divided into three subtopics:

  • Subtopic 1 – Military strategic analysis and thinking about the application of military forces: The first subtopic of the course (two weeks) focuses on joint military operations in the framework of politics, military strategy, laws and ethics. This subtopic begins with an introduction to key elements and factors included in such a theoretical analysis, and subsequently applied as a basis for analysing various NATO strategies and Norwegian use of military forces within, and outside, the framework of NATO. The focus then moves to the development of military strategy and military problem-solving at a strategic level. This is introduced with a review of the major elements in the military problem-solving model, and how this affects how the strategic level develops Military Response Options.
  • Subtopic 2 – Military problem-solving at the operational level: The second subtopic of the course (one week) focuses on military problem-solving at the operational level, and how this level interacts with the superior and subordinate levels of the planning process (Collaborative Planning). The central starting point will be an analysis of NATO's Allied Joint Doctrine for Operational-Level Planning (AJP-5), where the students will discuss and problematise key concepts and subprocesses along the road from understanding the operational mission to the response options which can be chosen and developed.
  • Subtopic 3 – The operational environment and its impact on the possibilities and limitations of military forces: In the third subtopic of the course (two weeks), the focus is on the current and future operational environment, and what conditions and factors (Operational Factors) affect the possibilities and limitations of the military forces during the implementation of a joint operation. This includes historical studies, in combination with global trend analyses, in order to understand how the current and future operational environment will affect military forces and military operations, including various perspectives on the governmental and non-governmental agencies' motives and strategies, cultural understanding, and in the framework Protection of Civilians – ethical issues and dilemmas, as well as civilian military cooperation.

Joint Military Operations – Part 1 builds upon the course of Policy, Strategy and Military Force, and seeks to enable students to understand and critically reflect on the role and tasks of the operational level relating to the development of various strategic objectives and response options for the use of military forces. The course also provides the students with the theoretical and analytical basis for the implementation of the subsequent practice-based course Joint Military Operations – Part 2.

Learning outcome

Knowledge:

After completion of the course, the student is able to:

  1. analyse and assess the influence of the operational environment on the planning, management and implementation of joint operations.
  2. analyse and critically assess the role of military forces and their principal application in joint operations, including the interaction with other agencies.

 

Skills:

After completion of the course, the student is able to:

  1. analyse military strategic choices (military strategy), operational concepts and current doctrines within joint military operations.
  2. critically analyse and relate to theoretical and practical military problem-solving.

 

General competence:

After completion of the course, the student is able to:

  1. critically analyse and reflect on how conditions such as politics, military strategy, legal frameworks and ethics affect the planning, management and implementation of joint operations.
Working and learning activities

Undervisningen i emnet Militære fellesoperasjoner – del 1 bygges opp av fire ulike tematiske deler. Alle delene er i hovedsak teoretisk innrettet, og består i tillegg til plenumsundervisning av gruppediskusjoner, seminarer og selvstudium.

Den første delen (første uke) handler om å sette studentene inn i sentrale problemstillinger knyttet til de militærstrategiske omgivelsene i Norge. Dette omfatter dagsbesøk til Etterretningstjenesten (E) og Forsvarsstaben/Operasjonsavdelingen (FST/O), og et todagers besøk til Forsvarets operasjonelle hovedkvarter (FOH). Hensikten med disse besøkene er å gi studentene en innsikt i de ulike enhetenes ansvar, oppgaver og arbeidsprosess, og sentrale problemstillinger knyttet til dette. I tillegg vil besøket til FOH inneholde en «Table-top» omkring sentrale problemstillinger knyttet til nasjonal krisehåndtering.

Emnets andre del (andre uke) vil i sin helhet omhandle militær problemløsning og tilnærming til operasjonsplanlegging på militærstrategisk og operasjonelt nivå. I dette vil studentene analyserer NATOs planleggingsdoktrine (AJP-5). Uken starter med introduksjonsforelesninger om militære doktriners rolle og funksjon, og sentrale elementer knyttet til den militære problemløsningstilnærmingen. I tillegg vil studentene i begynnelsen av uken gjennomføre en introduksjon og samsnakking i de fem nye studentgruppene, som er sammensatt av et antall stabsstudenter og emnestudenter. Deretter gjennomfører studentene individuelle forberedelser til gruppearbeid/seminar som blir gjennomført torsdag i denne uken. Uken avsluttes med at studentene ferdigstiller og innleverer et arbeidskrav.

Emnets tredje del (tredje uke) setter et spesielt søkelys på operasjonsmiljøet, og hvilke sentrale faktorer i dette som påvirker anvendelsen av militære styrker. Med utgangspunkt i trender og utvikling skal studentene eksponeres for hvordan ulike aktører, «den menneskelige dimensjonen», rettslige rammer og etiske problemstillinger og vurderinger innvirker på den militære oppdragsløsningen– og hvilke rammer dette legger for gjennomføringen av fellesoperasjoner. I denne sammenheng vil studentene også få et innblikk i ulike sivile aktørers perspektiv på konfliktløsning og samhandling med militære styrker i et operasjonsområde. For å tilrettelegge for en dypere analyse og refleksjon vil studentene i slutten av denne tredje uken gjennomføre et seminar der sentrale problemstillinger knyttet til disse forholdene vil bli diskutert, og hvordan rammeverket Joint Functions kan anvendes for å identifisere militære oppgaver og behov for spesielle kapabiliteter og kapasiteter under planlegging av en fellesoperasjon. Som avslutning på uken innleverer studentene emnets andre arbeidskrav.

I emnets fjerde del (fjerde uke) settes fokus på utvalgte deler av den militærstrategiske planleggingen i NATO. Dette omfatter en innledende forelesning omkring rettslige rammer for anvendelse av militærmakt, og deretter en orientering og problematisering omkring etterretnings rolle og funksjon på militærstrategisk nivå i NATO. Som en opptakt til studentenes analyse av SACEUR’s Strategic Assessment (SSA), som studentene vil gjennomføre i løpet av denne uken, vil studentene få en innledende orientering om konflikten i Zoran Sea – med hovedvekt på politiske perspektiver og målsettinger. Denne siste delen avsluttes med at studentene etablere seg som plangrupper i et operasjonelt hovedkvarter, og gjennomføre en analyse av ulike militærstrategiske valg (Military Response Options). Denne analysen oppsummerer studentgruppene gjennom å utarbeide en tilbakemelding til militærstrategisk nivå i form av et Operational Advice. Som siste element i denne uken gjennomfører studentene en emnesyntese.

Sensor system

Examination is carried out according to the Regulations for Admission, Studies and Examinations (in Norwegian, “Forskrift om opptak, studier og eksamen”) at the Norwegian Defence University College.

Curriculum

Berntsen, T. A. og Tyreid, T. (2016). Etikk og militære operasjoner. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 105-125 (21 s.).

Byman, Daniel & Matthew Waxman (2002). The Dynamics of Coercion: American Foreign Policy and the Limits of Military Might. Cambridge: Cambridge University Press, s. 152-174.

Christensen, M.M. (2017).Navigation i ukendt farvand. Kultur som operativt værktøj. København: Forsvarsakademiet (25 s.).

Christensen, M.M., Haugegaard, R. Linnet, P.M. (2014). War amongst the people and the absent enemy: towards a cultural paradigm shift? København: Royal Danish Defence College (12 s.).

Cook, M. L. (2015). The Role of the Military in the Decision to Use Armed Force. I J.T. Johnson & F. Patterson (Red.), The Ashgate Research Companion to Military Ethics. Burlington: Ashgate, s.49-56 (8 s.).

Dupont, A. (2003). Intelligence for the twenty-first century. Intelligence and national security, 18(4), s. 15-39 (24 s.).

Ekhaugen, L. og Hansen, B. T. (2016). Comprehensive Approach – NATOs tilnærming. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 127-139 (13 s.).

Erichsen, O.P., Kvarving, L. (2016). Kultur og gender i fellesoperasjoner. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære Fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt forlag, s. XX (12 s.).

Forsvaret (2013). Manual i krigens folkerett. Oslo: Forsvarets høgskole, s. 27-45 og 295-303 (26 s.).

Forsvarets forskningsinstitutt (2010). Trender i militære operasjoner. Kjeller: FFI, s. 7-67 (60 s.).

Forsvarets forskningsinstitutt (2012). Fremtidens landmakt – veivalg mot en fremtidig norsk landmakt i balanse. Kjeller: FFI, s. 19-27 (7 s.).

Gjørv, J. og Gjørv G. H. (2016). CIMIC. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 329-344 (16 s.).

Hazelton, Jacqueline L. (2017). The “Hearts and Minds” Fallacy: Violence, Coercion, and Success in Counterinsurgency Warfare, International Security, 42(1), s. 80-113.

Johansen, S. R. og Staib, J. T. (2016). Operasjonell rett. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 475-504 (30 s.).

Mandel, Robert. (2007). Defining Postwar Victory, i Angstrom, Jan & Duyvesteyn, Isabelle (Red), Understanding Victory and Defeat in Contemporary War. London: Routledge, s. 13-45.

NATO (2013). AJP-3.4.9 (Edition A, version 1), Allied Joint Doctrine for Civil-military Cooperation. Brussel: NATO, Chapter 2 (6 s.).

NATO (2013). Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive (COPD Interim V2.0). Brussels: NATO, s. 1-1 – 1-17, 2-2 – 2-10, 3-8 – 3-49 (64 s.).

NATO (2016). AJP-01(E), Allied Joint Doctrine (RD 1). Brussel: NATO, pkt 2.7-2.12 (2 s.).

NATO (2016). Policy for the Protection of Civilians. Brussel: Private Office of the Secretary General (7s.).

NATO (2017). BI-Strategic Command Directive 040-001: Integrating UNSCR 1325 and Gender Perspective into the NATO Command Structure. Brussel: NATO (16 s.).

NATO (201X). AJP-3 (C). Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations – Edition C Version 1. Brussels: NATO, s. 1-1 – 1-45 og D-1 – D-12 (55 s.).

NATO (201X). AJP-5 (A), Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations (Edition A Version 1). Brussels, NATO, s. 1-1 – 4-37, A-1 – B-14 (70 s.).

Norheim-Martinsen, P., Nyhamar, T. (2015). International Military Operations in the 21st Century:Global trends and the future of intervention. Abigdon: Reutledge, s.1-37, 91-92 og 215-230 (54 s.).

Oudraat, C. J. (2013). Postscript: UNSCR 1325- Conundrums and Opportunities. InternationalInteractions, 39:614-621. ISSN: 0305-0629 print/1547-7444 online. DOI: 10.1080/03050629.2013.805328 (7 s.).

Pearson, W. and Winterbotham, E. (2017). Women, Gender and Daesh Radicalisation. The RUSI Journal, 162:3, 60-72 (12 s.).

UK Development; Concept and Doctrine Centre (2011). Decision-Making and Problem Solving: Human and Organisational Factors (Joint Doctrine Note 3/11).Shrivenham, Swindon: UK Ministry of Defence, s. 1-1 – B-2, (37 s.).

Wilner, Alex S. (2011). Deterring the Undeterrable: Coercion, Denial, and Delegitimization in Counterterrorism. Journal of Strategic Studies, 34(1), s. 3-37.

Additional literature:

Andersen, M. (2016). Hva er fellesoperasjoner. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militærefellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 21-28 (8 s.).

Andersen, M. og Johansen, H. (2016). Kommandostrukturen og det operasjonelle nivå. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 43-56 (14 s.).

Andersen, M. og Ydstebø P. (2016). Hva er operasjonskunst. I M. Andersen & G. Ødegaard (Red.), Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt Forlag, s. 29-41 (13 s.).

Andersen, Morten (201X). Lesehefte: Militær operasjonsplanlegging - tanker omkring militærbeslutningsfatning.

Beaumont, R. A. (1993). Joint military operations: A short history. Westport: Greenwoood Press, s. 148-155 og 172-174 (10 s.).

Citino, Robert M. (2004), Blitzkrieg to Desert Storm – The Evolution of Operational Warfare. Kansas: University Press, s. 275-290. (15 s.).

Coon, Robert C. and Pierce, William G. (2007). Understanding the Link between Center of Gravity and the Mission Accomplishment. Military Review, May-June 2007. (8 s.).

Duffey, T. (2000). Cultural issues in contemporary peacekeeping. International Peacekeeping, 7(1), 142-168. doi: 10.1080/13533310008413823 (28 s.).

Echevarria, Antulio J. (2003). Clausewitz’s Center of Gravity – It’s Not What We Thought. Naval War College Review, Winter 2003, Vol L VI, No. 1. (11 s.).

Eikmeier, Dale (2004). Center of Gravity Analysis. Military Review, July-August 2004. (4 s.).

Eikmeier, Dale (2016). Let’s Fix the Center of Gravity Concept. Joint Forces Quarterly 83 (4th Quarter,October 2016). (5 s.).

Fautua, D. (2000). The paradox of joint culture. Joint Force Quarterly, 26(3), s. 81-86 (6 s.).

Forsvaret (2013). Etterretningsdoktrinen. Oslo: Forsvaret, side 5-35 (30 s.).

Forsvarets forskningsinstitutt (2015). Globale trender mot 2040 – implikasjoner for Forsvarets rolle og relevans. Kjeller: FFI, s. 12-57 og 132-156 (69 s.).

Forsvarets stabsskole (2014). Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD). Oslo: Forsvarets stabsskole,kap. 5 (68 s.) og punktene 02001-02047 (14 s.).

Forsvarets stabsskole (2014). Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD). Oslo: Forsvarets stabsskole,punktene 05188-05193 (3 s.).

Fournier, S. (2009). NATO military interventions abroad: How ROE’s are adopted and jurisdictionalrights negotiated. I S. Manacorda & A. Nieto (Red.), Criminal Law Between War and Peace:Justice and Cooperation in Criminal Matters. Cuenca: Universidad de Castilla-La-mancha, s. 113-122 (10 s.).

Fuglset, A. (2013). Genderperspektiv i operasjonsplanlegging og stabsarbeid. I A. Schjølset (Red.), Gender i Forsvaret – fra teori til praksis. Oslo: Abstrakt forlag, s. 149-170 (22 s.).

Handel, M. I. (1990). Intelligence and military operations. Intelligence and national security, 5(2), s.1-95 (95 s.).

Hatlebrekke, K. A. & Smith, M. L. R. (2010). Towards a new theory of intelligence failure? The impact of cognitive closure and discourse failure. Intelligence and national security, 25(2), s. 147-182 (35 s.).

Heier, T. (2009). Sivil-militær samordning i Afghanistan – et militært stebarn? Norsk militærttidsskrift, 179(1), (7 s.).

Homan, K. (2008). The military and human security. Security and Human Rights, 2008 no. 1 (9 s.).

Kelly, J. & Brennan, M. J. (2010). The Leavenworth Heresy and the perversion of operational art.Joint Force Quartely (56), s. 109-116 (8 s.).

Krieger, Mark P. (2007). We the People Are Not the Center of Gravity in an Insurgency. MilitaryReview, July-August 2007. (5 s.).

Luttwak, E. N. (1987). Strategy: The logic of war and peace. Cambridge: Belknap, kapittel 6 og 7 (30s.).

NATO (2003). MC 362/1, NATO Rules of engagement, Brussels, s. 2-10 (9 s.).

NATO (2009). Multiple Future Project – Navigating towards 2030. Brussel: NATO (60 s.).

NATO (2013). AJP-3.4.9 (Edition A, version 1), Allied Joint Doctrine for Civil-military Cooperation.Brussel: NATO, Chapter 3, 4 and 6 (24 s.).

NATO (2015). AJP 3.4.5. Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to Stabilization andReconstruction, Annex E – The Role of Women in Peace and Security. Brussel: NATO (3 s.).

NATO (2015). AJP-3.4.5 (A), Allied joint doctrine for the military contribution to stabilization and reconstruction. Brussels: NATO Standardization Office.

NATO (2015). Gender Functional Planning Guide. Mons: SHAPE (s. 34).

NATO (2015). Military Guidelines for the Prevention of, and Response to, Conflict-related Sexual andGender-based Violence. EAPC. (10 s.).

NATO (2016), NATO Building Integrity Policy, hentet 25. nov 2016 fra http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_135626.htm?selectedLoca... (4s.).

NATO (2017). AJP-01(E), Allied Joint Doctrine. Brussel: NATO, kapittel 1-5 (62 s.).

NATO (2018). AJP-3(C), Conduct of Operations (Pre RD). Brussel: NATO, kapittel 1-5 (96 s.).

NATO (2018). AJP-3(C). Conduct of Operations (Pre RD), Brussels: NATO, s. 1-9 – 1-12 (3 s.)

Schadlow, Nadia and Richard A. Laquement (2009). Winning Wars, not just Battles: Expanding theMilitary Proefession to Incorportate Stability Operations. I S. C. Nielsen & D. M. Snider (Red.),American Civil-Military Relations: The Soldier and the State in a New Era. Baltimore, MD:Johns Hopkins University Press. (20 s.).

Vego, M. N. (2008). «Major joint/combined operations». Joint Force Quartely, 48(1), s. 1-10 (10 s.).

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 2 2Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks given: 2
Courseworks required: 2
Presence required:Required
Comment:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
MappevurderingIndividual -A-F100%Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Mappevurdering
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:A-F
Proportion:100%
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials: