Halvårsenhet i militær ledelse og operasjoner

Program of study: 
Halvårsenhet i militær ledelse og operasjoner
Duration: 
2 semesters
Introduction

Halvårsenhet i militære studier gis i tillegg til allerede gjennomført og bestått bachelorgrad ved sivilt studiested. Utdanningen tilbys til spesialister fra OR-korpset som skal konvertere til OF. En annen, redusert, halvårsenhet gis til kadetter som tilhører kategorien Spesiell Kategori Militært Personell (SKMT).

Halvårsenheten består i hovedtrekk av to elementer: militær lederutdanning og profesjonsforståelse, og militær operasjonsmetodikk. 

Kadettene presenteres for hva som forventes av de som ledere og hvordan lederutviklingen gjennomføres ved Forsvarets Høgskole.    Deretter gjennomføres det en innføring i profesjonens grunnlag, herunder hvilke verdier, rettslig, etisk, historisk og politisk grunnlag den militære profesjon har, samt hva som kan kjennetegne militær ledelse.

Til sist i andre semester gis en innføring i vitenskapelig metode, militær fredsstabsmetodikk og operativ planlegging i form av Plan og Beslutningsprosessen (PBP). Metodeutdannelsen baseres på tidligere bachelorstudier for årsenheten og halvårsenheten, og i større grad som grunnleggende kompetansebygging for BA-kadettene. For kadettene som har en bachelorgrad vil det gis mulighet til å utdype den militære stabsmetodikken, i fred og krig.  

Avslutningsvis deltar kadettene på Årsenheten på en mestringsøvelse, hvor kadettene presenteres og får erfare kravene til den militære leder under feltforholdKadettene får en introduksjon til fellesoperasjoner.  

Target audience

Halvårsenhet i militære studier gis i tillegg til allerede gjennomført og bestått bachelorgrad ved sivilt studiested. Utdanningen tilbys til spesialister fra OR-korpset som skal konvertere til OF.

Learning outcome

Etter fullført og bestått halvårsenhet i ledelse og militære operasjoner skal kadettene ha grunnleggende kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om 

 • styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan samfunnsutviklingen påvirker krigens natur og karakter, den militære profesjonen og militære operasjoner i fortid, nåtid og fremtid.   
 • prinsipper for militær ledelse på individ, lag / gruppe / team og organisasjonsnivå 
 • militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare sammenhenger mellom politiske mål og militære virkemidler.
 • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer. 
 • Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste, vitenskapelig teori og metode, og kunne forstå styrker og svakheter ved disse. For kadetter med BA fra tidligere vil det bli gitt mulighet til ytterligere fordypning i militær stabsmetodikk.
 • hvordan forsvarsgrenene bidrar inn i fellesoperasjoner, og hvordan fellestaktisk samvirke kan utføres. ​

Ferdigheter​

Etter fullført og bestått Årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene være i stand til å 

 • anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag som leder.  
 • vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag innenfor sitt fagfelt i lys av kontekstuelle forhold som strategi, politikk, kultur, operasjon, jus og etikk. 
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å utnytte ethvert potensial i egen avdeling / fartøy, besetning og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten.
 • lede og drive kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt på team eller troppsnivå. 
 • skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode.
 • Identifisere hvordan fysisk og psykisk krevende forhold i oppdragsløsning påvirker leder og undergitt både fysisk og mental.
 • Anvende situasjonstilpasset og balansert ledelse, og være troverdig og robust i lederrollen, under fysisk og mentalt krevende forhold, for å løse oppdrag.​

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått Årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene være i stand til å: 

 • Planlegge, iverksette, gjennomføre og lede militære operasjoner på lavt nivå.
 • forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på, og offiserens etiske og rettslige handlingsrom. 
 • utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag.
 • tenke kritisk og kunne utveksle og utfordre synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
 • Oppfylle grunnleggende forventninger til en offiser i egen forsvarsgren, og krav til individuell fungering og ledelse under krevende forhold.
Person in charge: 
Roar Wold
Authors: 
Roar Wold