MILM1104 The Officer as a Leader

Course code: 
MILM1104
Course name in Norwegian Bokmål: 
Offiseren som leder
Program of study: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Level of study: 
Bachelor
Teaching semester: 
2020 Autumn
Assessment semester: 
2020 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Tom Erik Selstad
Course content

The course builds on the knowledge and practical experiences the students have from MILM 1101, and also their experience and knowledge and experience from other arenas. The course also builds on the insights the students have from MILM 1102 about the officer’s role and responsibilities in the Norwegian society, and the insights in the nature and character of war the students have from MILM 1103.

The Norwegian Armed Forces expect military officers to have sufficient knowledge, skills and attitudes to exercise good leadership in peace, crisis and war. The course aims at building the foundation for the cadets to understand the core leadership challenges the nature of war can provide, thereby establishing a goal for the cadet’s leadership development. The course also provides an insight into how leadership can face these challenges.

Learning outcome

Knowledge

After completion of the course, the cadet:

  • Has knowledge about the physiological and psychological reaction we can expect from officers and soldiers when faced with the nature of war and its stressors.
  • Has knowledge about factors affecting motivation in soldiers.
  • Understands what command authority means for the execution of leadership in the role as officer, including challenges regarding power, thrust, ethics and obedience.
  • Can explain how balanced leadership behavior and the Norwegian armed Forces’ values can contribute to effective military leadership.

Skills

After completion of the course, the cadet is able to:

  • Reflect on her/his own personal qualities, knowledge, skills and attitudes in order to execute effective military leadership, and relate these to the demands of the profession.

General competence

After completion of the course, the cadet is able to:

  • Understand the core military leadership challenges and the demands these challenges place on the officer, in order to execute effective military leadership.

 

Working and learning activities

Emnets arbeidsformer er i hovedsak selvstudium og gruppearbeid, samt noen forelesninger. Arbeidsformen forutsetter at kadettene møter forberedt til forelesning og gruppearbeid. Forelesningene vil ikke dekke pensum, men fokusere på de spørsmål kadettene måtte ha etter egenstudier.

I løpet av emnet skal kadettene ferdigstille Læringsprosjekt 2, som omhandler ferdighetsmålet i dette emnet. Arbeidsformene i emnet tar derfor sikte på å understøtte kadettenes arbeid med læringsprosjektet ved å tilrettelegge for at kadettene kan gi hverandre feedback og lære av hverandre.

Emnet gjennomføres for kadetter i Bergen og Oslo digitalt og distribuert, kombinert med oppmøtebaserte undervsining.

Sensor system

Examination is carried out according to the Regulations for Admission, Studies and Examinations (in Norwegian, “Forskrift for opptak, studier og eksamen”) at the Norwegian Defence University College.

Curriculum

Core curriculum

Chan, K.-Y., Ramaya, R. & Soh, S. (2011). Military leadership in the 21st century: Science and practice. Singapore: Cengage Learning. (Kapittel 2, Challenges and stress in military operations, s 27-47)

Chan, K.-Y., Ramaya, R. & Soh, S. (2011). Military leadership in the 21st century: Science and practice. Singapore: Cengage Learning. (Kapittel 4, Understanding Soldier Motivation and Morale, s 71-92)

Eid, J. og Harris, A. (2018). Emosjoner, stress og mestring. I: Eid og Johnsen (red): Operativ psykologi. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 7, s. 137-169)’

Forsvaret. (2020). Forsvarets verdigrunnlag  Hentet fra https://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/forsvarets-verdigrunnlag. 

Forsvarets overkommando. (2000a). Ledelsesfilosofi. I Forsvarets fellesoperative doktrine: Del A – Grunnlag (s. 52-59). Oslo: Forsvarets overkommando.

Forsvarets stabsskole. (2007). Den militære profesjonen. I Forsvarets fellesoperative doktrine (s. 157-163). Oslo: Forsvarsstaben. 

Forsvarsstaben. (2012). Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret. Oslo: Forsvarsstaben.

Forsvarsstaben. (2014). Operativ Ledelse. I: Forsvarets fellesoperative doktrine (s. 166-167). Oslo: Forsvarsstaben.

Grimen, Harald (2009). Hva er tillit. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 4: Samarbeidets problem s. 72-89).

Handout: Etisk refleksjonsmodell (5 sider)

Horn, B. (2008). Combat motivation. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). (2008). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 5, s 73-90)

Horn, B. (2008). Command. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 7, s 104-114)

Ingvarsson, Böðvar og Sannem, Jo Andreas (2020). Militærrett. Hefte 4: Militær ledelse.

Lagacé-Roy, D. (2008). Ethics. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto:Dundurn. (Kapittel 18, s. 261-275)

Lai, L. (2014). Makt og påvirkningskraft: hvordan få gjennomslag på jobb. Oslo: Cappelen Damm akademisk (Kapittel 3, Kilder til makt, s. 29-55)

MacIntyre, A. (2008). Attitudes. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 1, s. 15-30)

Shorey, G. (2008). Combat Stress Reactions. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 6, s 91-103)

Stouffer et al. (2008). Trust. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 39, s. 525-542)

Sweeney, P. J., Matthews, M. D. & Lester, P. B.  (2011), Leadership in dangerous situations. Annapolis: Naval Institute Press. (Kapittel 6: Obedience, s. 97-120)

Extra 

Boe, O., Kjørstad, O. & Werner-Hagen, K. (2012). Løytnanten og krigen: operativt lederskap i krig: Bergen: Fagbokforl. (Kap 2, En troppssjefs problemer i krig, s 31-50)

Boe, O., Kjørstad, O. & Werner-Hagen, K. (2012). Løytnanten og krigen: operativt lederskap i krig: Bergen: Fagbokforl. (Kap 3, Krig og ledelse, s. 51-72).

Brettingen, E. (2007). Når jagerflygere tar liv, I: Moldjord et al. (red.) Liv og lære i operative miljøer. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS (s 202-243)

Browne, P. B. & Walker, R. W. (2008). Motivation. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (kapittel 30 s. 414-428)

Fredriksen, P. og Moldjord, C. (2020). Norske kampflygeres motivasjon for krig. I: Fredriksen, P., Solbakk, K. H. og Steiro T. J. (red.). Klar til strid. Organisasjonsmessige perspektiver på Luftforsvarets kampflybidrag i Libya i 2011. Orkana Akademisk: Trondheim. (s. 139-156).

Johansen, R. B., Fosse, T. H. & Boe, O. (2019). Militær ledelse (1. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 1, s 15-38)

Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse. 5.utgave Bergen: Fagbokforlaget. (-> Kapittel 4, Motivasjon s. 113-148)

Lunde, Nils T. (2009). Hva er etikk? I: Lunde, N.T. & Matlary, J.H. (2009) Etikk og militærmakt. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap 1, s. 17-46)

MacIntyre, A. & Bridges, C. (2008). Stress and Coping. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 36, s 481-493)

Olsen, O. K. (2019). Tillit og samarbeid mellom fremmede i kritiske situasjoner. I: Operativ psykologi 2.  Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 13. s. 217-229).

Saus, E. og Sjøberg, P. (2018). Motivasjon. I: Eid og Johnsen (red.): Operativ psykologi. Bergen: Fagbokforlaget. (kap 6, s. 119-135).

Stueland. E. (2007). Tøffe piloter gråter ikke? I: Moldjord et al. (red.) Liv og lære i operative miljøer. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS (s. 121-148)

Waaler, G, Larsson, G. & Nilsson, S (2019). Voldsbruk og livsfare. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kapittel 1. Stress, følelser og stressmestring i kamp. S. 23-42)

Yukl, G. (2012). Effective leadership behavior: What we know and what questions need more attention. The Academy of Management Perspectives, 26(4), 66-85.

Total 609 pages

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
Muntlig eksamenGroup30MinutesPass / fail Not required The exam will be carried out in groups, but with individual assessment. The continuation exam will be carried out without a group present.
Vurderinger:
Form of assessment:Muntlig eksamen
Grouping:Group
Duration:30
Type of duration:Minutes
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment: The exam will be carried out in groups, but with individual assessment. The continuation exam will be carried out without a group present.
Supported materials:
Authors: 
Tom Erik Selstad