CBU3502

Course code: 
CBU3502
Course name in Norwegian Bokmål: 
Praksisarena Finale
Program of study: 
Cybermilitær befalsutdanning
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2024 Spring
Assessment semester: 
2024 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen
Required prerequisite knowledge

Deltagelse i emnet forutsetter at kadetten har gjennomført grunnleggende befalsutdanning og fagfordypning, samt at kadetten har deltatt i plan- og beslutningsprosess som del av emnet Cybermakt.

Course content

Emnet gjennomføres som militær øvelse som strekker seg over maksimalt 2 uker og gjennomføres i løpet av 6. semester.

Øvelsen tar utgangspunkt i produkter fra plan- og beslutningsprosessen kadettene har gjennomført som del av emnet Cybermakt før øvelsen. Kadettene fyller roller på taktisk og subtaktisk nivå. Den enkeltes ansvar og oppgaver er knyttet til egen fagfordypning innen CIS-støtte eller cyberoperasjoner.

Hensikten med øvelsen er å utvikle kadettenes evne til å løse oppgaver innen egen fagfordypning relatert til planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner. Gjennom praksis og veiledning vil kadettene videreutvikle sine eksisterende kunnskaper og ferdigheter og tilegne seg nye. Kadetten får erfaringer som konkretiserer CIS-støtte og cyberoperasjoner og avhengighetene mellom disse. I tillegg, får kadetten erfaringer om hvordan cyberingeniøren utøver ledelse innen CIS-støtte og cyberoperasjoner.

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Maksimalt gyldig fravær begrenses til 50 % av øvelsens varighet. Ved gyldig fravær utover dette gis det anledning til nytt første forsøk gjennom en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring.

Eventuell kontinuasjon gjennomføres som en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring.

Learning outcome

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive utvalgte oppgaver som inngår i cyberingeniørens utvikling til strid innen egen fagfordypning, og forklare deres hensikt
  • beskrive utvalgte taktikker, teknikker, prosedyrer og verktøy som brukes i oppdragsløsning innen egen fagfordypning, samt forklare deres bruksområder
  • gi eksempler på hvordan CIS-støtte og defensive cyberoperasjoner kan bidra til oppnåelsen av strategiske målsetninger i en militær operasjon
  • beskrive samvirket og avhengigheter mellom CIS-støtte og cyberoperasjoner

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • selvstendig beslutte hvilke teknikker, prosedyrer og verktøy som er best egnet til å løse spesifikke oppdrag innenfor egen fagfordypning, og selvstendig anvende disse
  • under veiledning analysere taktiske konsekvenser av endringer i situasjon i cyberdomenet og rapportere dette til overordnet sjef
  • under veiledning anbefale taktiske disponeringer til overordnet sjef ut i fra situasjon, samt operasjonens taktiske og strategiske målsetninger
  • selvstendig etablere, drifte og bruke et utvalg av Forsvarets informasjons-, kommunikasjons- og sikkerhetsovervåkningssystemer i rammen av oppdragsløsning, med hovedvekt på systemer innen egen fagfordypning

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • reflektere over egen praksis innen egen fagfordypning og identifisere suksessfaktorer for oppdragsløsning samt eget utviklingspotensial
  • relatere kunnskap innen egen fagfordypning til anvendelser under militære operasjoner
Working and learning activities

Oppdragsløsning i rolle på taktisk eller subtaktisk nivå, After Action Review (AAR), skriftlig og muntlig refleksjon

Sensor system

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
PraksisIndividual -Pass / fail Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Oddbjørn Pedersen
Espen Flydahl