CBU3501

Course code: 
CBU3501
Course name in Norwegian Bokmål: 
Praksisarena Cyberingeniør
Program of study: 
Cybermilitær befalsutdanning
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2023 Autumn
Assessment semester: 
2023 Autumn
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen
Required prerequisite knowledge

Deltagelse i emnet forutsetter at studenten har gjennomført grunnleggende befalsutdanning og forkunnskaper på ingeniørnivå innen telekommunikasjon, datakommunikasjon, elektro, elektromagnetisme og informasjonssikkerhet. 

Course content

Emnet gjennomføres som militær øvelse som strekker seg over maksimalt 2 uker og gjennomføres i løpet av 5. semester.

Øvelsen er casebasert og rettet mot oppdragsløsning på lagsnivå. Hver kadett vil få relevante lederutfordringer knyttet mot profesjonen.

Hensikten med øvelsen er å utvikle kadettenes evne til å løse cyberingeniørens oppgaver innen planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner. Gjennom praksis og veiledning vil kadettene både videreutvikle sine eksisterende kunnskaper og ferdigheter og tilegne seg nye. Kadetten får erfaringer som bidrar til å kontekstualisere og konkretisere militær teknologianvendelse så vel som cyberingeniørens utøvelse av ledelse.

Spesielle forhold knyttet til vurderingen

Maksimalt gyldig fravær begrenses til 50 % av øvelsens varighet. Ved gyldig fravær utover dette gis det anledning til nytt første forsøk gjennom en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring samt praksis i lederrollen under Praksisarena Finale.

Ved ikke bestått vurdering vil formen for kontinuasjon avhenge av begrunnelsen. Ved ikke bestått begrunnet i kadettens adferd i lederrollen, vil kontinuasjon avholdes gjennom at kadetten blir satt i lederrollen som del av Praksisarena Finale. Ved andre begrunnelser vil kontinuasjon gjennomføres som en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring. Hvis ikke bestått begrunnes i begge forhold, vil kontinuasjon avholdes gjennom både Praksisarena Finale og individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring.

Learning outcome

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive utvalgte oppgaver som kan inngå i cyberingeniørens utvikling til strid og forklare deres hensikt
  • beskrive utvalgte taktikker, teknikker, prosedyrer og verktøy som kan inngå i cyberingeniøren sin oppdragsløsning, samt forklare deres bruksområder
  • gi eksempler på hvordan cyberingeniøren kan bidra til oppnåelse av taktiske målsetninger i en militær operasjon

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • selvstendig analysere en taktisk ordre på troppsnivå/tilsvarende og utlede egne oppdrag fra denne
  • selvstendig analysere endringer i taktisk situasjon og ut i fra sjefens gitte intensjon identifisere påkrevde endringer i egen oppdragsutøvelse
  • selvstendig beslutte hvilke teknikker, prosedyrer og verktøy som er best egnet til å løse spesifikke oppdrag, og under veiledning anvende disse
  • selvstendig etablere, drifte og bruke et utvalg av Forsvarets informasjons- og kommunikasjonssystemer i rammen av oppdragsløsning
  • selvstendig anvende situasjonstilpasset lederskap/følgerskap

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • reflektere over egen praksis som cyberingeniør og identifisere suksessfaktorer for oppdragsløsning samt eget utviklingspotensial
  • relatere kunnskap om IKT-systemer til anvendelser under militære operasjoner
Working and learning activities

Oppdragsløsning i lagsrammen, After Action Review (AAR), skriftlig og muntlig refleksjon

Sensor system

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
PraksisIndividual -Pass / fail Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen