CBU2501

Course code: 
CBU2501
Course name in Norwegian Bokmål: 
Praksisarena Håndverk
Program of study: 
Cybermilitær befalsutdanning
Level of study: 
-
Teaching semester: 
2023 Spring
Assessment semester: 
2023 Spring
Language of instruction: 
Norwegian
Person in charge: 
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen
Required prerequisite knowledge

Deltagelse i emnet forutsetter at studenten har gjennomført grunnleggende befalsutdanning og forkunnskaper på ingeniørnivå innen telekommunikasjon, datakommunikasjon, elektro, elektromagnetisme og informasjonssikkerhet.

Course content

Emnet omhandler infrastruktur i militære kommandoplasser og teknikker og prosedyrer som hører med til etablering av dette. Gjennom emnet oppnår studenten grunnleggende innsikt og ferdigheter i hvordan en kommandoplass kan etableres på lokasjoner med eller uten eksisterende infrastruktur, med særlig fokus på etablering av kommunikasjonsinfrastruktur. Studenten får, gjennom praksis og veiledning, erfaringer som bidrar til å kontekstualisere og konkretisere militær teknologianvendelse så vel som cyberingeniørens utøvelse av ledelse.

Emnet gjennomføres som sammenhengende militær øving over fire døgn.

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Det åpnes for gyldig fravær inntil to døgn.  Eventuelt nytt første forsøk som følge av gyldig fravær gjennomføres som del av Praksisarena Cyberingeniør.

Kontinuasjon som følge av ikke bestått offisersvurdering gjennomføres som del av Praksisarena Cyberingeniør. 

Emnets temaer

 • Introduksjon til militære kommandoplasser
  • Funksjonelle krav
  • Trusler og mottiltak
  • Generisk oppbygning
  • Forsvarets kommandoplassmateriell
  • Dokumentasjon
 • Fysisk infrastruktur
  • Strømforsyning
  • Varme/kjøling/ventilasjon
  • Telt og kontainerløsninger med tilhørende distribusjon av strøm og elektriske signaler
 • Kommunikasjonsinfrastruktur
  • Signalkablingsanlegg (fiber, twisted pair, koaksialkabel, feltlinje)
  • Radiosystemer
  • Lokale datanettverk
 • Etablering av kommandoplass
 • Test og verifikasjon
Learning outcome

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Beskrive funksjonelle krav som stilles til en militær kommandoplass
 • Beskrive funksjonen til de ulike bestanddelene i en militær kommandoplass, begrunne deres hensikt og fysiske lokalisering i forhold til hverandre, samt forklare avhengighetene mellom disse
 • Beskrive relevante trusler mot en militær kommandoplass og tilhørende mottiltak
 • Beskrive hvordan konfigurasjonen til en militær kommandoplass kan dokumenteres
 • Beskrive hvordan leveranse av IKT-tjenester i en militær kommandoplass kan planlegges, ledes og gjennomføres
 • Beskrive typiske feil som oppstår under etablering av en militær kommandoplass og forklare deres årsak

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Med utgangspunkt i ferdigproduserte nettverksskisser og nummer- og adresseplan, selvstendig programmere kommandoplassens:
  • Lokale datanettverk
  • Radiokommunikasjonssystemer
 • Selvstendig utføre systematisk feilsøking på kommandoplassens lokale datanettverk og radiokommunikasjonssystemer
 • Under veiledning:
  • Etablere og dokumentere kommandoplassens primær- og nødstrømsforsyning
  • Etablere og dokumentere lokaler for arbeidsplasser og sentrale IKT-komponenter
  • Montere og dokumentere lokale datanettverk med tilhørende kabelsystem i en kommandoplass
  • Montere og dokumentere radiosendere/-mottakere med tilhørende kabelsystem i en kommandoplass
  • Planlegge og lede en mindre IKT-tjenesteleveranse til en kommandoplass
 • Under ledelse teste og verifisere kommandoplassens funksjonalitet og ytelse
 • Under ledelse utføre grunnleggende vedlikeholdsprosedyrer på kommandoplassmateriell

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Relatere tilegnet kunnskap om IKT-systemer til funksjonelle og sikkerhetsmessige krav i en militær kommandoplass (identifisere anvendelsespotensial)
 • Utveksle erfaringer og synspunkt om IKT-infrastruktur i kommandoplasser med fagfeller
 • Forklare teknisk dokumentasjon for militære IKT-tjenesteleveranser og under veiledning utarbeide slik dokumentasjon
Working and learning activities

Leksjoner, gruppearbeid, oppdragsløsning i lagsrammen, skriftlig og muntlig refleksjon

Sensor system

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Curriculum

Oppgis ved emnets start

Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
PraksisIndividual4DaysPass / fail Not required
Vurderinger:
Form of assessment:Praksis
Grouping:Individual
Duration:4
Type of duration:Days
Grading scale:Pass / fail
Proportion:
Oral examination:Not required
Comment:
Supported materials:
Authors: 
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen