MILM3406

Course code: 
MILM3406
Course name in Norwegian Bokmål: 
Praksis - flygere og navigatører
Program of study: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt - for flygere og navigatører
Credits: 
45
Teaching semester: 
2022 Spring
Assessment semester: 
2022 Spring
Language of instruction: 
Norwegian / English
Person in charge: 
Hilde Ivarrud
Course content

Emnet skal gi kadettene generell og spesifikk kunnskap om sin bransje. Fagkunnskapen de tilegner seg i emnet skal være tilstrekkelig slik at de kan utføre tiltenkte arbeidsoppgaver i rollen som offiser innenfor sin bransje i Luftforsvaret eller i tilsvarende stillinger på det gradsnivå som er definert for offiserer etter fullført GOU. I løpet av emnet skal kadettene kunne anvende fagkunnskapen og den øvrige teoretisk kunnskap de har tilegnet seg under utdanningen til å identifisere bransjespesifikke og personlige utviklingsområder og anvende dette i hensiktsmessige endringstiltak som vil bidra til økt stridsevne.

Flyger- og navigatørutdanning gjennomføres i USA. Her spesialiseres kadettene som enten transportflyger, maritim flyger, helikopterflyger, kampflyger eller navigatør, avhengig av hvilken flytype man er tildelt i henhold til Luftforsvarets behov.

Kampflyger

Kampflygere utdannes først ved Sheppard Air Force Base i Texas. Her gjennomføres en 13 måneder lang grunnutdanning, etterfulgt av tre måneder med avansert trening. Grunnutdanningen består av teori, simulatortrening og praktisk flygning. De siste tre månedene brukes på mer avansert trening, hvor får elevene kunnskap i luftkamptrening og våpenlevering. Deretter sendes man til utsjekk på F-35 ved Luke Air Force Base i Arizona.

Helikopterflyger

Helikopterflygere utdannes ved utdanningsavdeling i enten US Army eller US Navy. Utdanningen har en varighet på omtrent 12 måneder. Utdanningen består av en kombinasjon av teori, simulatortrening og praktisk flygning.    

Transport- eller maritim flyger

​Flygere til transportfly og maritime overvåkningsfly utdannes i Florida og Texas i regi av US Navy. Elevene starter utdanningen ved Naval Air Station Pensacola og forsetter ved Naval Air Station Whiting Field og Naval Air Station Corpus Christi. Utdanningen tar rundt tolv måneder og av en kombinasjon av teori, simulatortrening og praktisk flygning.

Navigatør

Navigatører utdannes ved utdanningsavdeling i US Navy. Utdanningen har en varighet på omtrent 12 måneder, og består av en kombinasjon av teori, simulatortrening og praktisk flygning.

Learning outcome

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • redegjøre for sentrale teorier, begreper, prinsipper og prosedyrer for å løse offiseroppgaver innenfor sin bransje
 • forklare offiserens rolle, ansvar og oppgaver i sin bransje
 • bskrive egen bransjes hovedoppgave og rolle i Luftforsvaret og som en del av Forsvaret.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • utføre selvstendig grunnleggende offisersoppgaver i sin bransje.
 • under veiledning, utføre sentrale offisersoppgaver i krise og krig i sin bransje.
 • reflektere over sin egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning.
 • reflektere over fordeler og ulemper med eksisterende bransjepraksis sett opp mot relevante luftmakts- og organisasjonsteorier og kunne foreslå begrunnede endringstiltak egen bransje

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • bruke de kunnskapene og ferdighetene de har tilegnet seg innen fagfeltet/bransjen i sitt daglige virke som ansatt i avdelingen.
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor samme fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • opptre overfor kolleger og andre fagpersoner på en måte som bidrar til godt samarbeid og gjensidig utveksling av kunnskap og innsikt
 • gjøre rede for de krav og forventninger som stilles til offiser- og lederrollen i sin bransje
Working and learning activities

I tillegg til den bransjespesifikke utdanningen, skal kadettene skrive to refleksjonsnotater. Tema for refleksjonsnotatene skal omhandle kadettens egen offisersutvikling i lys av bransjespesifikke krav. Kullsjefen er ansvarlig for å administrere og konkretisere rammene rundt refleksjonsnotatene, og gjennomføre evalueringsprosessen.

Sensor system

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole

Curriculum

I henhold til kursprogram for de ulike flytyper ved de respektive utdanniningsinstitusjoner i US Air Force, US Navy og US Army.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredPresence requiredComment
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Mandatory coursework:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Courseworks given:
Courseworks required:
Presence required:Not required
Comment:
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionOral examinationCommentSupported materials
Individual paper assignmentGroup12 mnd-Pass / fail100%Not requiredI løpet av emnet skal kadetten skrive to refleksjonsnotater for egen læring og som grunnlag for veiledning med kullsjef. Refleksjonsnotatene skal leveres til kullsjef innen gitte frister. Omfanget per refleksjonsnotat er 2500 ord +- 20% og vurderes som bestått / ikke-bestått.
Vurderinger:
Form of assessment:Individual paper assignment
Grouping:Group
Duration:12 mnd
Type of duration:-
Grading scale:Pass / fail
Proportion:100%
Oral examination:Not required
Comment:I løpet av emnet skal kadetten skrive to refleksjonsnotater for egen læring og som grunnlag for veiledning med kullsjef. Refleksjonsnotatene skal leveres til kullsjef innen gitte frister. Omfanget per refleksjonsnotat er 2500 ord +- 20% og vurderes som bestått / ikke-bestått.
Supported materials:
Authors: 
Freddy Moland
Pål Kristian Fredriksen