Bachelor's Degree in Military Studies with a specialisation in Leadership and Air Power - for Pilots and Navigators

English title: 
Bachelor's Degree in Military Studies with a specialisation in Leadership and Air Power - for Pilots and Navigators
Program of study: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt - for flygere og navigatører
Credits: 
180
Duration: 
6 semesters
Year: 
2021
Information

A Bachelor’s in Military Studies with a specialisation in Leadership and Air Power is a professional education adapted to the needs of the Royal Norwegian Air Force (RNAF). During the training, cadets will acquire the competence required to see their respective specialist skills (cadres) and leadership (decisions) in an overall perspective/system perspective (at the tactical, operational, military strategic and political levels). The uniqueness of Norwegian Air Power is in many respects determined by the medium air power operates in (airspace), and how this is utilised to channel military power. Factors such as altitude, speed and range, operational tempo and span in levels, distinguish air power from both sea and land power, and provide guidance/pointers/coordinates on air operations and how these are organised and managed (command and control). The air defence officer operates not only at the tactical level early in his career, but can by virtue of the functions and weapons platform be brought up to operational and strategic level. This puts increased demands on leadership, overall understanding and analytical thinking. The education is adapted to the standards imposed on an officer in the RNAF, but also forms the basis for further studies and service in adjunct faculties. Most of the training takes place at the Norwegian Air Force Academy’s NDUC Department in Trondheim.

Learning outcomes

Knowledge

On completion of studies and graduation as an officer, you will have familiarity with and know how to upgrade your knowledge of:

 1.  The strengths and weaknesses of the utilisation of military power generally, and air power in particular, in a historical and contemporary perspective, including how the development of the nature and essence of war can affect the military profession and military operations in the present and future.
 2. The principles of military leadership on the individual, group/team and organisational level which are adapted to the RNAF organisational culture
 3. The officer's ethical and legal freedoms to act.
 4. The role of military and air power in society and be able to explain how political objectives are achieved by military means.
 5. Norwegian security and defence policy as a framework for Norway’s use of military power, including international institutional frameworks.
 6. Key subjects and issues within military theory, with a specialisation in theory relevant to air power.
 7. The formal theory and methodology of the Norwegian Armed Forces’ service in peace and in war, and be able to identify the strengths and weaknesses of these.
 8. The structures and composition of the Norwegian Armed Forces; what the main obligations of these are, and how joint operations function.
 9. The RNAF's capacities, organisation and operational patterns, and how command and control are exercised in the RNAF
 10. The officer's role and responsibilities at their level in the RNAF (Air Defence, Mission Support, Force Protection, Control & Alert, Technical)
 11. The importance of cultural understanding and a lateral perspective (diversity) in the leadership of national and international military air force operations

Skills

On completion of and graduating from officer training, you will be able to:

 1. Apply theoretical and practical leadership tools independently, as well as exercise judgement within your subject field, through the command and execution of missions, whether alone or as part of a group.
 2. Assess tactical and technical conflict assignments and missions in the light of the contextual conditions created by politics, strategy, culture, legal frameworks and ethics.
 3. Plan and lead operations of your cadre at both the tactical and conflict level, both nationally and internationally throughout the entire span of a conflict from peace via crisis to war.
 4. Lead and manage competence development at the team or platoon level.
 5. Be physically and mentally resilient and fit for extended operational readiness, as well as be operative in critical situations characterised by chaos and uncertainty.
 6. Communicate military challenges and resolutions, both orally and in writing, in Norwegian and English.
 7. Write reports on relevant issues in the military profession in keeping with academic methodology. 
 8. Identify your own and others’ educational and developmental needs and take responsibility for your own and others' development as officers

General Competence

On completion of and graduating from officer training, you will be able to:

 1. Explain the standards, ethical and legal foundations upon which the Norwegian Armed Forces rest.
 2. Identify with the military profession and the responsibility officers have
 3. Exercise your leadership and service according to the standards, ethics and legal foundations of the Norwegian Armed Forces, and live according to these principles
 4. Think critically and exchange opinions with both superiors and subordinates and, by dint of this, contribute to the development and improvement of the Norwegian Armed Forces.
 5. Adapt your leadership to the people you have around them and the operational speed that characterises air operations
Learning outcome

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene ha kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om:

 1. styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt generelt og luftmakt spesielt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan utviklingen av krigens natur og vesen påvirker den militære profesjonen og militære operasjoner i nåtid og fremtid.
 2. prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå som er tilpasset Luftforsvarets organisasjonskultur
 3. offiserens etiske og rettslige handlingsrom.
 4. militærmaktens og luftmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler.
 5. norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer.
 6. sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for luftmakten
 7. vitenskapelig teori og metode, Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste og kunne forstå styrker og svakheter ved disse.
 8. hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av, hvilke hovedoppgaver disse har, og hvordan fellesoperasjoner fungerer.
 9. Luftforsvarets kapasiteter, organisasjon og operasjonsmønstre, og hvordan kommando og kontroll utøves i Luftforsvaret
 10. offiserens rolle og ansvar innenfor sin bransje i Luftforsvaret (luftvern, Mission Support, Force Protection, kontroll & varsling, teknisk)
 11. betydningen av kulturforståelse og perspektivrikdom (mangfold) i ledelse av nasjonale og internasjonale luftmilitære operasjoner

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe.
 2. vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som politikk, strategi, kultur, rettslige rammer og etikk.
 3. planlegge og lede operasjoner innenfor sin egen bransje/fagfelt på taktisk og stridsteknisk nivå nasjonalt og internasjonalt i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig.
 4. lede og drive kompetanseutvikling på team- eller troppsnivå.
 5. være fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å være i operativ beredskap, samt virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet.
 6. kommunisere militære problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 7. skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode. 
 8. identifisere egne og andres lærings- og utviklingsbehov og ta ansvar for sin egen og andres utvikling som offiser

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.
 2. dentifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har
 3. utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene
 4. tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
 5. tilpasse sitt lederskap til de mennesker de har rundt seg og den operasjonshastighet som preger luftoperasjoner