Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – Militærmakt og sikkerhetsoperasjoner

Program of study: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – Militærmakt og sikkerhetsoperasjoner
Level of study: 
Bachelor
Credits: 
180
Duration: 
6 semesters
Year: 
2021
Introduction

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse – militærmakt og sikkerhetsoperasjoner, kombinert med nødvendig funksjonsrettet utdanning, forbereder offiserene til å kunne tjenestegjøre på lavere og midlere nivå i Sjøforsvaret og Forsvaret, i både krigs- og fredsoppsetninger. Utdanningen gir kadettene et grunnlag for sivil og militær videreutdanning. I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene kompetanse innen fagområdene nautikk, landmilitær virksomhet og logistikk.

Utdanningens første semester gjennomføres ved Heistadmoen og Krigsskolen, resten av utdanningen foregår på Sjøkrigsskolen og Krigsskolen.

Learning outcome

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 • beskrive hvilke oppgaver som er tillagt Forsvaret i dag og marineoffiserens rolle 
 • beskrive kravene som stilles til en offisers operative yteevne i Forsvaret  
 • forklare betydningen av kommunikasjon og kulturforståelse i militære operasjoner, samt bruke engelsk som kommandospråk med vekt på sjømilitær terminologi / maritim engelsk 
 • oppdatere sin kunnskap om rolle som operativ offiser i maritime sikkerhetsstyrker, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
 • gjengi forsknings- og utviklingsarbeid, nytenking og innovasjon innenfor maritime fag og militær anvendelser av fagområdet, samt kan oppdatere sin kunnskap om den teknologiske utviklingen innen både sjø og landmilitære stridsarenaer. 
 • forklare metoder og teknikker som anvendes i militær navigasjon.
 • greie ut om sjømilitære og landmilitære emner for å kunne gå inn i operative stillinger.
 • bevise kjennskap til nautiske emner som gir et helhetlig maritimt perspektiv rettet mot Sjøforsvarets behov, som danner grunnlaget for å løse ut maritimt sertifikat dekksoffiser klasse 5 (D5).
 • forklare naturvitenskapelige fag og metoder som grunnlag for å forstå de avanserte teknologiske systemene som Forsvaret bruker, samt innen teknisk kommunikasjonsutveksling med spesialistene ombord.
 • bevise grunnleggende kunnskap i engelsk med vekt på sjømilitær terminologi (maritim engelsk).
 • forklare om drift, vedlikehold og operasjon av Forsvarets fartøyer og kunnskap om ledelse knyttet til dette. Kjennskap til aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter for drift og operasjon av skip generelt og marinefartøyers særegenhet spesielt.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 • effektivt ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske, fysiske og tekniske, samt juridiske og moralske forhold. Lede forberedelse til strid, fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sine menn etter strid. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative yteevne. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt 
 • velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin selvinnsikt, og være bevisst egen atferd, tankemønster og emosjoner i relasjon til og i samspill med andre.
 • finne, vurdere, bruke og henvis til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • anvende faglig kunnskap og arbeide både selvstendig og i team  
 • bidra i forbindelse med ledelse og gjennomføring av maritime operasjoner
 • anvende faglig kunnskap for å kunne bruke Forsvarets navigasjons og broutrusning om bord på sitt fartøy
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å utnytte ethvert potensial i fartøy, besetning, vær og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten.
 • anvende kunnskap om og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse operative, teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor operativ ledelse og begrunne sine valg
 • anvende relevante faglige verktøy, teknikker og taktikker i fysisk og psykisk krevende operasjoner  
 • fremskaffe, velge ut, vurdere og presentere informasjon på et relevant metodisk grunnlag, og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og sjømilitære operasjoner og vurdere kulturelle faktorer
 • anvende metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å navigere og operere Forsvarets fartøyer sikkert og effektivt. Bidra til å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av Forsvarets fartøyer og beherske og anvende relevant eksisterende teknologi i Forsvaret

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 • vise fysisk, mental og moralsk robusthet og over tid virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet, herunder kunne påføre fienden tap. 
 • beskrive juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet og realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser.
 • reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 
 • bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • forklare forsvarsmessige, miljømessige, helsemessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innen nautiske emner i Sjøforsvaret og kan sette disse i et etisk, taktisk og livsløpsperspektiv.
 • formidle nautisk og operativ kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser for den operative anvendelsen av fartøyet.
 • beherske faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • bidra til nytenkning, innovasjon, materiell, taktikkutvikling og nye systemer gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige produkter, taktikker og/eller løsninger som er nyttig for Forsvaret.
 • bevise tilstrekkelige forkunnskaper for å kunne gjennomføre bransjerettede spesialkurs.
Person in charge: 
Øyvind Aasen Tengesdal
Authors: 
Øyvind Aasen Tengesdal